Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 60449-2015

Vis forkortet udgave

20/02/2015    S36

Belgien-Bruxelles: Undersøgelser til støtte for forsknings- og innovationspolitik inden for vedvarende energi, CO2-opsamling og -lagring og rent kul — PP-02161-2014

2015/S 036-060449

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Forskning og Innovation, afdeling G.3 Vedvarende energikilder
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=718

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg&lg=en

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/research/dgs/tenders/open_en.cfm

Elektronisk adgang til oplysninger: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=718

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til:
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Forskning og Innovation, Direktorat G — Energi, afdeling G.3
Postadresse: kontor: CDMA 00/51
By: Bruxelles
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Vedvarende energikilder, CDMA 00/51
Att: Kontorchefen
Internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=718

I.2)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.3)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
Andet: europæisk forsknings- og innovationspolitik.
I.4)Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne
Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II: Kontraktens genstand

II.1)Beskrivelse
II.1.1)Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Undersøgelser til støtte for forsknings- og innovationspolitik inden for vedvarende energi, CO2-opsamling og -lagring og rent kul — PP-02161-2014.
II.1.2)Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted for bygge/anlægsarbejdet, varerne eller tjenesteydelserne
Tjenesteydelser
Tjenesteydelseskategori nr. 11: Managementkonsulentvirksomhed [6] og hermed beslægtede tjenesteydelser
Hovedleverings- eller hovedudførelsessted for bygge- eller anlægsarbejde, varer eller tjenesteydelser: Hovedsageligt i kontrahentens lokaler.
NUTS-kode
II.1.3)Oplysninger om offentlig kontrakt, rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale
II.1.4)Oplysninger om rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
største antal deltagere i den påtænkte rammeaftale: 6

Rammeaftalens varighed

Varighed i måneder: 48

Anslået samlet værdi af indkøbene i hele rammeaftalens løbetid

Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 15 000 000 og 20 000 000 EUR
II.1.5)Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene
Formålet med den multiple rammekontrakt er levering af højt kvalificeret ekstern ekspertise til Generaldirektoratet for Forskning og Innovation med henblik på at sikre objektivitet og tekniske tjenesteydelser på højt plan til støtte for direktoratet i forbindelse med udformning og forberedelse af EU's politikinitiativer samt lov- og programforslag inden for forskning og innovation i ikkenuklear energi, navnlig vedvarende energiformer, CO2-opsamling og -lagring og rent kul. De ønskede tjenesteydelser ligger inden for politikanalyse og teknisk analyse og skal leveres i form af undersøgelser.
II.1.6)CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

73210000 Konsulentvirksomhed inden for forskning

II.1.7)Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb
Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja
II.1.8)Delaftaler
Kontrakten er opdelt i delaftaler: nej
II.1.9)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2)Kontraktens mængde eller omfang
II.2.1)Samlet mængde eller omfang:
Anslået værdi eksklusive moms:
interval: mellem 15 000 000 og 20 000 000 EUR
II.2.2)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.3)Oplysninger om forlængelse
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.3)Kontraktens varighed eller frist for dens opfyldelse
Varighed i måneder: 48 (fra tildeling af kontrakten)

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Kontraktbetingelser
III.1.1)Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges:
III.1.2)De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.1.3)Retlig form, som kræves af den sammenslutning af økonomiske aktører, ordren tildeles:
III.1.4)Andre særlige vilkår
Der gælder særlige vilkår for opfyldelse af kontrakten: nej
III.2)Betingelser for deltagelse
III.2.1)De økonomiske aktørers personlige forhold, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregister
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der henvises til udbudsmaterialet.
III.2.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Der henvises til udbudsmaterialet.
III.2.3)Teknisk kapacitet
Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:
Der henvises til udbudsmaterialet.
III.2.4)Oplysning om reserverede kontrakter
III.3)Specifikke vilkår for tjenesteydelseskontrakter
III.3.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession: nej
III.3.2)Medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen
Juridiske personer bør anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre tjenesteydelsen: ja

Del IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Offentlig
IV.1.2)Grænse for, hvor mange økonomiske aktører der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
IV.1.3)Reduktion af antallet af økonomiske aktører under forhandlingerne eller dialogen
IV.2)Tildelingskriterier
IV.2.1)Tildelingskriterier
Det økonomisk mest fordelagtige bud vurderet på grundlag af de kriterier, der er anført i specifikationerne, i opfordringen til at afgive bud eller til at forhandle eller i det beskrivende dokument
IV.2.2)Oplysninger om elektronisk auktion
Der vil blive anvendt elektronisk auktion:: nej
IV.3)Administrative oplysninger
IV.3.1)Sagsnummer hos den ordregivende myndighed:
PP-02161-2014.
IV.3.2)Har der været tidligere offentliggørelse(r) om samme kontrakt?
nej
IV.3.3)Vilkår for adgang til specifikationer og yderligere dokumenter eller beskrivende dokumenter
Skal der betales for dokumenterne?: nej
IV.3.4)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
8.4.2015 - 17:00
IV.3.5)Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at afgive bud eller at deltage
IV.3.6)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Ethvert officielt EU-sprog
IV.3.7)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.3.8)Åbning af bud
Dato: 17.4.2015 - 9:30

Sted:

Lokale -1.044 (CDMA plan -1), rue du Champ de Mars 21, 1050 Bruxelles, BELGIEN.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Anfør projektet/-erne og/eller programmet/-merne: H2020 for forskning og teknologisk udvikling.
VI.3)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.1. Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og ændringer i udbudsperioden. Det er derfor nødvendigt at registrere sig i »e-tendering« «(https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=718) — se punktet »Register «på venstre del af siden. Dette vil gøre det muligt for Dem at stille spørgsmål vedrørende dette udbud samt sikre regelmæssige automatiske opdateringer om eventuelle ændringer, der måtte blive offentliggjort vedrørende dette specifikke udbud (yderligere dokumenter, spørgsmål/svar osv.).

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn: Retten
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
Mailadresse: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Indgivelse af klager

Præcise oplysninger om klagefrist(er): De kan fremsætte bemærkninger vedrørende tildelingsproceduren til den ordregivende myndighed anført i punkt I.1). Hvis De mener, at der var fejl og forsømmelser, kan De indgive en klage til Den Europæiske Ombudsmand i 2 år efter, De har fået kendskab til de forhold, som klagen vedrører (se http://www.ombudsman.europa.eu). En klage bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager. Senest 2 måneder efter underrettelsen om tildeling kan De indgive klage til det organ, der er omhandlet i punkt VI.4.1.

VI.4.3)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10.2.2015