Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 60449-2015

Prikaži skrčeni pogled

20/02/2015    S36

Belgija-Bruselj: Študije v podporo politike s področja raziskav in inovacij na področjih obnovljivih virov energije, zajemanja in skladiščenja ogljika ter čistega premoga – PP-02161-2014

2015/S 036-060449

Obvestilo o naročilu

Storitve

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za raziskave in inovacije, Enota G.3 Obnovljivi viri energije
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=718

Internetni naslovi:

Internetni naslov naročnika: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=dg&lg=en

Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/research/dgs/tenders/open_en.cfm

Elektronski dostop do informacij: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=718

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Uradno ime: Evropska komisija, Generalni direktorat za raziskave in inovacije, Direktorat G – Energetika, Enota G.3
Poštni naslov: Pisarna: CDMA 00/51
Kraj: Bruselj
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Obnovljivi viri energije, CDMA 00/51
V roke: Vodja enote
Internetni naslov: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=718

I.2)Vrsta naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.3)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava
Drugo: Evropska politika s področja raziskav in inovacij.
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Študije v podporo politike s področja raziskav in inovacij na področjih obnovljivih virov energije, zajemanja in skladiščenja ogljika ter čistega premoga – PP-02161-2014
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
Št. kategorije storitev 11: Storitve svetovanja na področju vodenja [6] in sorodne storitve
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: V glavnem v prostorih izvajalcev.
Šifra NUTS
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
največje število udeležencev v predvidenem okvirnem sporazumu: 6

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v mesecih: 48

Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma

Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 15 000 000 in 20 000 000 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Cilj tega večkratnega okvirnega naročila je Direktoratu za energetiko Generalnega direktorata za raziskave in inovacije zagotoviti visokokakovostno zunanje strokovno znanje za zagotovitev objektivnih in tehničnih storitev na visoki ravni za podpiranje Direktorata pri oblikovanju in pripravi političnih pobud Unije ter zakonodajnih in programskih predlogov na področju raziskav in inovacij v zvezi z nejedrsko energijo, zlasti obnovljivimi viri energije, zajemanjem in skladiščenjem ogljika ter čistim premogom. Zahtevane storitve zadevajo področja političnih in tehničnih analiz, izvedene pa bodo v obliki študij.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

73210000 Storitve svetovanja na področju raziskav

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV:
Obseg: med 15 000 000 in 20 000 000 EUR
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Glejte razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
III.1.4)Drugi posebni pogoji
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: ne
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glejte razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Glejte razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Glejte razpisno dokumentacijo.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: ne
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
PP-02161-2014.
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
8.4.2015 - 17:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
Katerikoli uradni jezik EU
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejema ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 17.4.2015 - 9:30

Kraj:

Soba –1.044 (nadstropje –1 CDMA), rue du Champ de Mars 21, 1050 Bruselj, BELGIJA.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Navedite sklic na projekte in/ali programe: H2020 za raziskave in tehnološki razvoj.
VI.3)Dodatne informacije

Razpisna dokumentacija bo na voljo za prenos na naslovu, navedenem v naslovu I.1. Spletna stran se bo redno posodabljala, za preverjanje dopolnitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki. Zato se je treba registrirati na portalu za e-razpise (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=718) – glejte oddelek „Registracija“ na levem delu. To vam bo omogočilo postavljanje vprašanj v zvezi z razpisom in ažurno obveščenost v zvezi z vsemi spremembami, ki so lahko objavljene za ta specifični razpis (dodatna dokumentacija, vprašanja/odgovori itd.).

VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: 2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vložitev pritožb

Navedite rok za vložitev pritožb: Morebitne pripombe v zvezi s postopkom oddaje naročila lahko pošljete naročniku, navedenem v naslovu I.1. Če menite, da je prišlo do nepravilnosti, lahko vložite pritožbo pri Evropskem varuhu človekovih pravic v 2 letih od datuma, ko ste bili obveščeni o dejstvih, na katerih temelji ta pritožba (glejte http://www.ombudsman.europa.eu). Takšna pritožba ne vpliva na zadržanje časovnega roka za vložitev pritožbe ali na začetek novega obdobja za vložitev pritožb. Pritožbo lahko vložite organu iz točke VI.4.1 v 2 mesecih od uradnega obvestila o sklepu o oddaji naročila.

VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
10.2.2015