W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 60601-2016

Wyświetl widok skrócony

23/02/2016    S37    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Sulejówek: Specjalne usługi projektowe

2016/S 037-060601

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Adres pocztowy: Oleandrów 5
Miejscowość: Sulejówek
Kod pocztowy: 05-070
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Biuro Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, ul. Dominikańska 25, 02-738 Warszawa
Osoba do kontaktów: Robert Supeł
E-mail: konkurs@muzeumpilsudski.pl
Tel.: +48 228420425
Faks: +48 228420425

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.muzeumpilsudski.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie szczegółowego opracowania projektowego wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem wystawy.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sulejówek.

Kod NUTS PL129

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szczegółowego opracowania projektowego wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem wystawy.
Szczegółowe opracowanie projektowe będzie uwzględniać:
— koncepcję pokonkursową,
— projekt budowlany wraz niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i zatwierdzeniami, umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w przypadku, w którym projekt wystawy będzie wprowadzał istotne zmiany w projekcie architektury, konstrukcji lub instalacji budynku Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku,
— projekt wykonawczy wszystkich branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami i zatwierdzeniami,
— projekty wykonawcze wszystkich elementów wyposażenia, wszystkich elementów graficznych, wszystkich elementów systemu audiowizualnego i jego infrastruktury wraz ze wszystkimi zestawieniami tych elementów,
— opracowania projektowe niezbędne do wykonania zawartości multimedialnej, tzn. do wykonania filmów, projekcji, ścieżek dźwiękowych i oprogramowania stanowisk interaktywnych,
— opis przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 31 ust. 1 ustawy Pzp, niezbędny do opracowania przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wystawy,
— harmonogram rzeczowo-finansowy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79930000, 79933000, 79934000, 79421200, 71700000, 92312000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 4 825 905 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Uzasadnienie udzielenia zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.U.. UE):
Dyrektywa 2004/18/WE

1) Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.. UE zgodnie z art. 31 dyrektywy 2004/18/WE

Zamówienie na usługi udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców przeprowadzonego konkursu.
Zamawiający, działając na podstawie art. 110 ustawy Pzp, przeprowadził „Konkurs na opracowanie koncepcji plastyczno-przestrzennej wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” (nr ref. ZP/MJP/DW/1/2014).Ogłoszenie o Konkursie zostało przesłane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 18.11.2014 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2014/S w dniu: 20.11.2014 r. pod nr 224-396576-2014-PL.Regulamin Konkursu przewidywał, że zdobywcy dwóch najwyższych nagród zostaną zaproszeni do negocjacji bez ogłoszenia, w wyniku których zostanie wyłoniony autor (zespół), któremu zlecone zostanie Szczegółowe opracowanie projektowe wystawy stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją wystawy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku nieprzyznania przez Sąd Konkursowy I i/lub II Nagrody, zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia może zostać przyznane co najmniej dwóm Uczestnikom, których prace zostaną uznane w ocenie Sądu Konkursowego za najlepsze.W Konkursie przyznane zostały następujące nagrody:I Nagroda – w wysokości 80 000 PLN – dla konsorcjum firm: WXCA Sp. z o.o. (ul. Bracka 18 lok.62, 00-028 Warszawa); RALPH APPELBAUM ASSOCIATES, INC. Zweigniederlassung Berlin (Alte Jakobstrasse 85/86, 1079 Berlin, Niemcy); PLATIGE IMAGE S.A. (ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa) – praca uzyskała 87,7 pkt;II Nagroda – nie przyznano;III Nagroda – przyznano dwie nagrody w wysokości po 40 000,- PLN każda – dla: (1) DEKO-BAU Sp. z o.o. (ul. Ścinawska 1, 59-300 Lublin) – praca uzyskała 62,3 pkt; (2) NIZIO DESIGN INTERNATIONAL Mirosław Nizio (ul. Inżynierska 3 lok.4, 03-410 Warszawa) – praca uzyskała 60,3 pkt.Zamawiający zawiadomił Uczestników Konkursu o wynikach Konkursu i otrzymanych ocenach w dniu 30.04.2015 r. Żaden z Uczestników Konkursu nie złożył odwołania na rozstrzygnięcie Konkursu. Zamawiający, działając stosownie do postanowień Regulaminu Konkursu, zaprosił do negocjacji dwóch Uczestników Konkursu, których prace otrzymały największą ocenę punktową, tj.: 1) konsorcjum firm: WXCA Sp. z o.o. (ul. Bracka 18 lok.62, 00-028 Warszawa); RALF APPELBAUM ASSOCIATES, INC. Zweigniederlassung Berlin (Alte Jakobstrasse 5/86, 1079 Berlin, Niemcy); PLATIGE IMAGE S.A. (ul. Racławicka 99, 02-634 Warszawa) 2) DEKO-BAU Sp. z o.o. (ul. Ścinawska 1, 59-300 Lublin).
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena oferty. Waga 20
2. Harmonogram realizacji opracowania projektowego. Waga 30
3. Jakość usługi i rozwiązania. Waga 50
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP/MJP/DW/1/2015
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 102-186266 z dnia 29.5.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: WXCA Sp. z o.o.; RALPH APPELBAUM ASSOCIATES, INC. Zweigniederlassung Berlin; PLATIGE IMAGE S.A.
Adres pocztowy: ul. Bracka 18 lok. 62
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-028
Państwo: Polska
Tel.: +48 222568673
Faks: +48 222568672

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 300 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 4 825 905 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminie w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni– jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.2.2016