Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 60721-2021

Submission deadline has been amended by:  116391-2021
05/02/2021    S25

Nederland-'s-Gravenhage: Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg

2021/S 025-060721

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dtv UBR|HIS
Nationaal identificatienummer: 50555596
Postadres: Wilhelmina van Pruisenweg 52
Plaats: Den Haag
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 2595 AN
Land: Nederland
Contactpersoon: Henna Suliman - Lalmahomed
E-mail: Henna.Suliman@rijksoverheid.nl
Telefoon: +31 707000523
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.minvws.nl
Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292224&B=CTMSOLUTION
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=292224&B=CTMSOLUTION
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VWS EA Ambassadeursproject destigmatisering

Referentienummer: 201865006.001.001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85323000 Diensten voor maatschappelijke gezondheidszorg
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ambassadeursproject destigmatisering; activiteiten ter vermindering van stigma op psychische aandoeningen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75200000 Diensten ten behoeve van de gemeenschap
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ambassadeursproject destigmatisering; activiteiten ter vermindering van stigma op psychische aandoeningen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: 1. plan van aanpak / Weging: 60
Kwaliteitscriterium - Naam: 2. kwaliteit van het team / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: 3. regio's en domeinen / Weging: 20
Prijs - Weging: 0
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De Overeenkomst geldt in elk geval voor vierentwintig maanden (twee jaar)

Daarna is het mogelijk dat Opdrachtgever de Overeenkomst (eenzijdig) verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden. Optioneel kan de Overeenkomst maximaal drie keer worden verlengd met maximaal twaalf maanden per keer, waarmee de uiterste looptijd van vijf jaar kan worden bereikt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De Overeenkomst geldt in elk geval voor vierentwintig maanden (twee jaar)

Daarna is het mogelijk dat Opdrachtgever de Overeenkomst (eenzijdig) verlengd onder gelijkblijvende voorwaarden. Optioneel kan de Overeenkomst maximaal drie keer worden verlengd met maximaal twaalf maanden per keer, waarmee de uiterste looptijd van vijf jaar kan worden bereikt.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er wordt alleen beoordeeld op Kwaliteit. Bugetmethode wordt toegepast.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie Beschrijvend document.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie Beschrijvend document.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 139-342209
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 17/03/2021
Plaatselijke tijd: 10:15
Plaats:

Den Haag.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Voorafgaand aan deze aanbesteding is een Marktconsultatie uitgevoerd. De marktconsultatie is gepubliceerd onder het nummer 2020/S139-342209.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: UBR/HIS
Postadres: \Wilhelmina van Pruisenweg 52
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AN
Land: Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen twintig kalenderdagen na bekendmaking gunningsbeslissing.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postadres: Prins Clauslaan 60
Plaats: Den Haag
Postcode: 2595 AJ
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883622200
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
01/02/2021