Dodávky - 60854-2020

07/02/2020    S27

Slovensko-Žilina: Vozidlá na údržbu ciest

2020/S 027-060854

Predbežné oznámenie

Toto oznámenie poskytuje len predbežné informácie

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Žilinský samosprávny kraj
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 37808427
Poštová adresa: Komenského 48
Mesto/obec: Žilina
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 011 09
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Lokajová Iveta
E-mail: obstaravanie@zilinskazupa.sk
Telefón: +421 415032317
Fax: +421 415032431
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.zilinskazupa.sk
I.3)Komunikácia
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: regionálna samospráva - orgán verejnej moci

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prípravné trhové konzultácie - Univerzálne sypače (podvozky + radlice + nadstavby) – nové – 5 ks

II.1.2)Hlavný kód CPV
34144400 Vozidlá na údržbu ciest
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Správa ciest ŽSK má v pláne realizovať nákup 5 ks vozidiel na údržbu ciest s príslušenstvom, ktoré budú mať nasledovnú technologickú zostavu: 5 ks technologických zostáv pozostávajúcich z:

— podvozka nákladného automobilu pohon 4x4 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb,

— nadstavby sypača na posyp chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovým materiálom v zime a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou na podvozok 4x4 (popis špecifikácii jednotlivých súčastí je uvede-ný v prílohe č. 1)

— a snehovej radlice.

Predmetom tejto zmluvy je aj zaškolenie obsluhy predmetu zákazky predávajúcim na mieste dodania, vrátane dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu tejto zmluvy (odovzdávajúci a preberací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov, záručný list, osvedčenia o evidencii časť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre sypacie nadstavby, technické osvedčenia pre snehové radlice a ostatnú dokumentáciu vyplývajúcu z prílohy č. 3 tejto zmluvy potrebnú v čase odovzdania predmetu tejto zmluvy na zápis do osvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v deň dodania alebo v termíne určenom kupujúcim. Písomná dokumentácia bude vyhotovená v slovenskom jazyku.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
34143000 Vozidlá na zimnú údržbu ciest
34224200 Časti iných vozidiel
34921000 Zariadenia na údržbu ciest
43313100 Snehové pluhy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miesto dodania predmetu zákazky: SC ŽSK - Závod Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec.

II.2.4)Opis obstarávania:

SC ŽSK nakupuje pre jednotlivé závody po jednom ks zostavy (podvozok + radlica + nadstavby).

II.2.14)Doplňujúce informácie

Konzultácie k PTK sa uskutočnia dňa 17.2.2020 od 9.00 hod. do 14.00 hod. v priestoroch Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, 010 01 Žilina, SLOVENSKO.

Termíny do kedy je možné sa prihlásiť na prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK): Do 13.2.2020 v čase do 14.00 hod.

Kontaktný e-mail, na ktorý sa hospodárske subjekty môžu prihlásiť k účasti na PTK: obstaravanie@zilinskazupa.sk

II.3)Predpokladaný dátum zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
05/03/2020

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, ani obstarávaním inovácií ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

Podklady a komunikácia k PTK budú zverejnené na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425033

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/02/2020