Lieferungen - 61060-2020

07/02/2020    S27

Polen-Olsztyn: Regalanlagen

2020/S 027-061060

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie
Postanschrift: ul. Saperska 1
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL622 Olsztyński
Postleitzahl: 10-073
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sebastian Michalik
E-Mail: rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl
Telefon: +48 261321600
Fax: +48 261321689

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.rziolsztyn.wp.mil.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://rziolsztyn.wp.mil.pl/pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna MON
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu koszarowego – stojaków na broń i regałów magazynowych metalowych – postępowanie nr 8/D

Referenznummer der Bekanntmachung: 8/D
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39151100 Regalanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu koszarowego:

— stojak na broń (podwójny) – 338 sztuk,

— stojak na broń (pojedynczy) – 28 sztuk,

— regał magazynowy – metalowy – 1000 sztuk.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

— magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie – ul. Saperska 1,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Elblągu, SOI w Braniewie, SOI w Bartoszycach, SOI w Morągu,

— 22 WOG Olsztyn, SOI w Lidzbarku Warmińskim, SSI w Olsztynie, Grupa Zabezpieczenia w Lipowcu,

— 24 WOG Giżycko, SOI w Bemowie Piskim, SOI w Suwałkach, Orzysz, SOI Giżycko, SOI Gołdap, SOI Węgorzewo,

— 25 WOG Białystok – SOI w Białymstoku.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na okres: minimum 24 – maksimum 36 miesięcy.

4. Okres rękojmi: 24 miesiące – wg art. 568 § 1 k.c.

5. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego: min. 60, maks. 90 dni od dnia podpisania umowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39141100 Schränke und Regale
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
NUTS-Code: PL84 Podlaskie
Hauptort der Ausführung:

Olsztyn, Elbląg, Braniewo, Bartoszyce, Morąg, Lidzbark Warmiński, Lipowiec, Bemowo Piskie, Suwałki, Orzysz, Giżycko, Gołdap, Węgorzewo, Białystok.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu koszarowego:

— stojak na broń (podwójny) w ilości 338 sztuk,

— stojak na broń (pojedynczy) w ilości 28 sztuk,

— regał magazynowy – metalowy, w ilości 1000 sztuk.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załączniku nr 2 do SIWZ.

2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

— magazyn Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie – ul. Saperska 1,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Elblągu – Wilkowo, gm. Milejewo,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Braniewie – ul. Stefczyka 63,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Bartoszycach – ul. Wojska Polskiego 4,

— 21 WOG Elbląg, SOI w Morągu – ul. Wojska Polskiego 16,

— 22 WOG Olsztyn, SOI w Lidzbarku Warmińskim – ul. Przystaniowa 1,

— 22 WOG Olsztyn, SSI w Olsztynie – ul. Saperska 1,

— 22 WOG Olsztyn, Grupa Zabezpieczenia w Lipowcu – Lipowiec 138,

— 24 WOG Giżycko, SOI w Bemowie Piskim – ul. Kętrzyńskiego 1,

— 24 WOG Giżycko, SOI w Suwałkach – ul. Wojska Polskiego 21,

— 24 WOG Giżycko, Orzysz – ul. Wojska Polskiego 33,

— 24 WOG Giżycko, SOI Giżycku – ul. 1 Maja,

— 24 WOG Giżycko, SOI Gołdap – ul. Partyzantów 27,

— 24 WOG Giżycko, SOI Węgorzewo – ul. gen. Bema 16,

— 25 WOG Białystok – SOI w Białymstoku – ul. Kawaleryjska 70.

3. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone wyroby na okres: minimum 24 – maksimum 36 miesięcy.

4. Okres rękojmi: 24 miesiące – wg art. 568 § 1 k.c.;

5. Wymagany termin wykonania zamówienia z uzyskaniem efektu rzeczowego:

— minimum 60 dni od dnia podpisania umowy,

— maksimum 90 dni od dnia podpisania umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 736 343.09 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 22 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100).

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej openNexus https://platformazakupowa.pl/

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

— posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 350 000,00 PLN.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawca składa:

— dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 350 000,00 PLN (np. polisa OC).

2) Ww. dokument powinien mieć formę kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek przedstawić dowód opłaty składki ubezpieczeniowej.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty. W trakcie realizacji umowy wyklucza się możliwość wzrostu cen jednostkowych oraz składników cenotwórczych, podanych w arkuszu ofertowym. W przypadku wystąpienia dodatkowej dostawy, nieobjętej przedmiotem zamówienia, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie tej dostawy wynagrodzenie ryczałtowe. Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy odbędzie się fakturami częściowymi po dostawie danego asortymentu towaru lub 1 fakturą po całościowej dostawie towaru do miejsc wskazanych przez Zamawiającego i odbiorze towaru przez Zamawiającego. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na wskazany rachunek bankowy w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i doręczenia jej do kancelarii RZI w Olsztynie. Za dzień zapłaty uważa się dzień prawidłowego obciążenia rachunku bankowego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/03/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/05/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/03/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Złożenie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej openNexus – https://platformazakupowa.pl/. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych RZI w Olsztynie – mgr inż. Sebastian Michalik.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy wynosi 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie;

2) zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

3) zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Olsztynie, przed terminem podpisania umowy, z oznaczeniem „zabezpieczenie należytego wykonania umowy – postępowanie 8/D”;

4) zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego NBP O/Olsztyn nr 39 1010 1397 0065 2313 9120 1000;

5) zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy Pzp, na zasadach określonych we wzorze umowy.

2. Oferta musi zawierać wg poniższej kolejności:

1) wypełniony arkusz ofertowy z załącznika do SIWZ;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3) jednolity europejski dokument zamówienia – JEDZ – dotyczący Wykonawcy;

4) jednolity(-e) europejski(-e) dokument(-y) zamówienia – JEDZ – dotyczący(-e) podmiotu(-ów), na którego(-ych) zasoby Wykonawca powołuje się;

5) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów – jeżeli dotyczy;

6) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik;

7) wadium – jeżeli złożone w formie innej niż pieniężnej.

3. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1–8 ustawy Pzp.

4. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć wg wzoru w załączniku do SIWZ.

6. Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą, pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy, dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:

a) dokument lub dokumenty potwierdzające prawo osób składających podpis pod umową do występowania w imieniu Wykonawcy i dokonywania w jego imieniu składania oświadczenia woli (pełnomocnictwo, upoważnienie, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum);

b) potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić w siedzibie Zamawiającego po jednym egzemplarzu zamawianego sprzętu w celu określenia przez Zamawiającego jego zgodności z opisem przedmiotu zamówienia.

8. Zamawiający sporządził klauzulę informacyjną związaną z procesem przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącą załącznik nr 5 do SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej, przewidziane w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Zamawiający uzna, iż będzie mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przekazane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ zamieszcza również na stronie internetowej Zamawiającego, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

9. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

10. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Zgłoszenie opozycji, jak i skutki dla jej zgłoszenia zawarte są w art. 185 ust. 4 ustawy Pzp.

11. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt 8 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

12. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

13. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/02/2020