Usluge - 61255-2019

08/02/2019    S28

Danska-Kopenhagen: Copernicusova služba za praćenje kretanja tla u Europi - usluge podrške

2019/S 028-061255

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za okoliš
Poštanska adresa: Kongens Nytorv 6
Mjesto: Copenhagen
NUTS kod: DK011 Byen København
Poštanski broj: 1050
Država: Danska
Osoba za kontakt: Karoline Rygaard
E-pošta: procurement@eea.europa.eu
Telefon: +45 33367220
Telefaks: +45 33367199
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eea.europa.eu/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4441
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4441
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Okoliš

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Copernicusova služba za praćenje kretanja tla u Europi - usluge podrške

Referentni broj: EEA/DIS/R0/19/004
II.1.2)Glavna CPV oznaka
72300000 Podatkovne usluge
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Služba za praćenje kretanja tla u Europi dio je portfelja proizvoda Copernicusove službe za praćenje tla i njeno uvođenje povjereno je Europskoj agenciji za okoliš (EEA). Cilj je ovog poziva na nadmetanje sklapanje ugovora o pružanju usluga s gospodarskim subjektom koji će obuhvatiti sljedeća 2 zadatka:

— osnivanje savjetodavnog odbora za praćenje kretanja tla u okviru programa Copernicus;

— pružanje pomoćnog stručnjaka koji će raditi u prostorima Euroske agencije za okoliš (EEA).

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK011 Byen København
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Usluge savjetodavnog odbora primarno će se pružati u prostorijama izvoditelja. Pomoćni stručnjak radit će u prostorima Europske agencije za okoliš (EEA).

II.2.4)Opis nabave:

Praćenje kretanja tla ključna je komponenta praćenja i procjene rizika od katastrofa. Usmjeravanje ovakve vrste informacija u buduće operativne radne postupke, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, samo po sebi će poboljšati upravljanje rizikom i zaštitu imovine na lokanoj, regionalnog i paneuropskoj razini, a u nekim slučajevima čak i spasiti živote. Ugovor koji će se sklopiti temeljem ovog poziva na nadmetanje rezultirat će:

1) osnivanjem savjetodavnog tijela koje će za EEA osigurati savjete neovisnog stručnjaka i vođenje vezano na specifikaciju, provedbu, razvoj Copernicusove službe za praćenje kretanja tla u Europi; i

2) osiguravanjem pomoćnog stručnjaka koji će podržavati određivanje i uvođenje Copernicusove službe za praćenje kretanja tla u Europi, blisko surađujući s osobljem Europske agencije za okoliš (EEA), pružateljima usluga i savjetodavnim odborom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 800 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Copernicus, Uredba (EU) br. 377/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 3.4.2014. (SL L 122,24.4.2014., str. 44.).

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u odjeljku 2.2.2.1. u uputama za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/03/2019
Lokalno vrijeme: 14:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 18/03/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

EEA premises at Kongens Nytorv 6, 1050 Copenhagen K, DANSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Predstavnici ponuditelja (1 po ponuditelju) smiju nazočiti otvaranju ponuda. Od njih se traži da unaprijed obavijeste Službu za nabavu EEA-e, najkasnije do 15.3.2019. e-poštom na procurement@eea.europa.eu

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

Ponuditelji mogu preuzeti dokumentaciju za nadmetanje i sve dodatne informacije s internetske stranice e-nadmetanja: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4441. Ta će se internetska stranica redovito ažurirati, a odgovornost je ponuditelja provjeravati nove sadržaje i izmjene tijekom razdoblja nadmetanja.

Tijekom 3 godine nakon stupanja na snagu početnog ugovora EEA zadržava pravo na provođenje pregovaračkog postupka bez prethodne objave obavijesti o ugovoru za nove usluge s budućim izvoditeljem u skladu s točkom (e) drugog podstavka točke 11.1 i točke 11.4 Priloga I. Financijskoj uredbi.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67001
Država: Francuska
E-pošta: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313
Telefaks: +33 388179062
Internetska adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
01/02/2019