Werken - 61527-2019

08/02/2019    S28    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Nederland-Zoetermeer: Bouwen van sportfaciliteiten

2019/S 028-061527

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Zoetermeer
71952436
Engelandlaan 502
Zoetermeer
2711 EB
Nederland
Contactpersoon: Gemeente Zoetermeer
E-mail: inkoop@zoetermeer.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zoetermeer.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nieuwbouw en inrichting gymworld

Referentienummer: 0637206956
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45212200
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel is het huidige terrein te herontwikkelen en een nieuwe sporthal te realiseren van ca. 5 100 m2 inclusief het leveren van het sportinventaris.

Het gebouw huisvest in hoofdlijnen de volgende functies:

— een hal met vaste opstelling voor dames -en herenturnen, incl. acrogym en fitness

— een hal met vaste opstelling voor acht trampolines

— een multifunctionele danszaal met beweegboxconcept

— een trainingsvoorziening voor parcours, waarbij in een droge en veilige ruimte geoefend kan worden voor zgn. street workouts

— een eigen kantine met bestuurs- en commissiekamers

— tribunes, kleedkamers, fietsenstalling, parkeerplaatsen etc.

De opdracht bevat ook het leveren van sportinventaris ten behoeve van Interactieve dans- en beweegzaal, trampolinezaal en turnhal voor onder andere Gymnastiekverenigingen ProPatria en CGV.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
37400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL332
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zoetermeer

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De nieuwe sporthal wordt maximaal twintig meter hoog en beschikt over een bruto vloeroppervlakte van ca. 5 100 m2 in het gebouw zelf, met ruimte onder het gebouw ten behoeve van ca. 90 parkeerplaatsen. De kavel wordt ca. 44 meter breed. De lengte wordt zo kort mogelijk gehouden (vooralsnog ca. 80 meter), om ruimte te laten voor toekomstige buren.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 036-077800
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Nieuwbouw en inrichting gymworld

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Bouwbedrijf Remmers B.V.
18028515
Kranenberg 1
Tilburg
5047 TR
Nederland
Telefoon: +31 135729300
E-mail: info@remmersbouwgroep.nl
Fax: +31 135729301
NUTS-code: NL

Internetadres: http://www.remmersbouwgroep.nl

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De definitieve waarde is gezet op 1 euro, omdat wij geen bedragen van offertes bekend maken in verband met concurrentie gevoelige informatie.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Prins Clauslaan 60
's-Gravenhage
2595 AJ
Nederland
Telefoon: +31 703813131
E-mail: E-mailadres@isonbekend.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Iedere belanghebbende die het niet met de gunningbeslissing eens is, dient -op straffe van verval van het recht daartoe- binnen maximaal 20 kalenderdagen na dagtekening van het voornemen tot gunnen een civiel kort geding aanhangig te hebben gemaakt bij de rechtbank in 's-Gravenhage.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gemeente Zoetermeer
Engelandlaan 502
Zoetermeer
Nederland
E-mail: inkoop@zoetermeer.nl

Internetadres: http://www.zoetermeer.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019