Tjenesteydelser - 61848-2020

07/02/2020    S27

Danmark-Frederiksberg: Administration af lønninger

2020/S 027-061848

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Christina Bredmose Holm
E-mail: chho13@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982048
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/157719c2-fec8-4e68-a0ca-3d876a36c15e/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/157719c2-fec8-4e68-a0ca-3d876a36c15e/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/157719c2-fec8-4e68-a0ca-3d876a36c15e/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/157719c2-fec8-4e68-a0ca-3d876a36c15e/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Varetagelse af lønadministration

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79211110 Administration af lønninger
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Frederiksberg Kommune genudbyder kommunens lønadministrative opgaver i offentligt EU-udbud i foråret 2020 med sigte på indgåelse af kontrakt pr. 1.1.2021.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79211110 Administration af lønninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Lønadministrator skal fungere som kommunens udliciterede lønkontor.

Varetagelsen af den lønadministrative opgave har til formål at sikre korrekt udbetaling af løn, vederlag, honorarer, tjenestemandspensioner m.m. til de fastsatte dispositionsdatoer. Det er en målsætning, at alle udbetalinger skal være korrekte og udbetales rettidigt.

Som vigtigt led heri skal lønadministrator sikre grundlaget for korrekte udbetalinger ved at understøtte HR-lønindberettere samt decentrale ledere i deres opgaveløsning, herunder gennem support til brugen af lønsystemet, generel og konkret vejledning om løn- og overenskomstmæssige forhold og ved udførelse af kontrol.

Lønadministrator skal endvidere varetage opgaver, der ikke varetages af HR-lønindberettere, dvs. opgaver i forbindelse med:

— Honorarer,

— Udbetaling af á conto beløb,

— Opgaver i forbindelse med såvel lovligt som ikke lovligt varslede konflikter, bl.a. lønudbetalinger mv.,

— Visse opgaver i forbindelse med ansættelse af tjenestemænd,

— Tjenestemandspensioner,

— Afstemning, afregning, indberetninger osv.

Kontrakten forventes at træde i kraft 1.1.2021. Den vil have en løbetid på 2 år dog med med optioner om at forlænge kontrakten i 3 x 1 år.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 40 %
Pris - Vægtning: 60 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 17 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Udbuddet omfatter en option om forlængelse i 3 x 1 år.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Udbuddet omfatter en option om forlængelse i 3 x 1 år.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Frederiksberg Kommune er en selvstændig kommune placeret midt i Hovedstaden, som er en del af Greater Copenhagen.

Der bor ca. 105 000 indbyggere i kommunen, der tilsammen breder sig ud over et areal på 8,7 kvadratkilometer. Det gør kommunen til den tættest befolkede kommune i Danmark. Frederiksbergs højeste punkt er cirka 30 meter over jorden og ligger på Frederiksberg Bakke i Søndermarken.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

- Egenkapital,

- Soliditetsgrad,

- Årsomsætning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en årsomsætning inden for varetagelse af lønadministration på minimum 1 000 000 DKK i det senest afsluttede regnskabsår,

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en positiv egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår,

— Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver har haft en soliditetsgrad på mindst 25% i det senest afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Liste (minimum 3) over de betydeligste kontrakter inden for varetagelse af lønadministration, tilbudsgiver har udført for offentlige myndigheder inden for de seneste 3 år; for hver kontrakt skal følgende angives:

— En beskrivelse af kontrakten,

— Den årlige omsætning på kontrakten i DKK ekskl. moms,

— Kontraktforholdets start- og sluttidspunkt,

— Navnet på den offentlige kunde,

— Hvilket lønsystem, der har været anvendt under udførelse af kontrakten.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgivers referencer omfatter mindst 3 kontrakter:

— der har omfattet lønadministration,

— hvor kunden er en offentlig enhed,

— hvor Silkeborg Datas Lønsystem har været anvendt ved udførelsen af kontrakten,

— hvor kontrakterne har været i drift i perioden der ligger 1 år bagud regnet fra fristen for afgivelse af tilbud,

— at mindst 1 af kontrakterne har en årlig omsætning, der overstiger 400 000 DKK.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Der kan forekomme virksomhedsoverdragelse.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 227-557139
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 06/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 06/03/2020
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Frederiksberg Rådhus

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
04/02/2020