Leveringen - 61858-2019

08/02/2019    S28

Hongarije-Boedapest: Monitoren

2019/S 028-061858

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_79157614
Postadres: Igló utca 33–35.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110 Budapest
Postcode: 1185
Land: Hongarije
Contactpersoon: Kárpáti Zoltán
E-mail: zoltan.karpati@hungarocontrol.hu
Telefoon: +36 12934224
Fax: +36 12934036

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hungarocontrol.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000052182019/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000052182019/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Légiszállítást kiegészítő szolgáltatás

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

4K x 2K monitorok beszerzése

Referentienummer: EKR000052182019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33195100 Monitoren
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Szerződés meghatározása: Adásvételi szerződés.

Tárgya: 6 db 4K x 2K méretű LCD monitor beszerzése légiforgalom irányítás számára és szimulációs célokra.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33195100 Monitoren
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110 Budapest
Voornaamste plaats van uitvoering:

1185 Budapest, Igló utca 33–35.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ANS-III irányítói 4K x 2K monitorok beszerzése adásvételi szerződés keretében.

Ajánlattevő feladata 6 db 4K x 2K méretű, LCD monitor legyártása, lepróbálása, csomagolása, leszállítása és az oktatás megtartása.

Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásban teljesen azonos, 6 db terméket kell megajánlania, azaz nem lehetséges az igényelt mennyiséget két vagy több típusú, gyártmányú stb. termékkel lefedni.

Ajánlattevőnek a szállítandó berendezésekhez angol és/vagy magyar nyelvű üzembentartói és végfelhasználói kézikönyvet/leírást kell biztosítania.

A beszerzés tárgyát képező monitorok részletes paramétereit a műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Visszatükröződés mértéke / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Videobemenet (db, min. 1) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállás időtartama (a kötelező 24 hónap jótálláson felüli többletmegajánlás) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Maximális fényerő / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Felvett teljesítmény készenléti (stand-by) állapotban (W) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Kontraszt / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 55
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Kizáró okok:

— Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

— Ajánlattevő(k), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát,

— Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot,

— Irányadó a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése,

— Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell,

— A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia,

— Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is),

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 74. § (1) bek.-re, a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

P1)

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (7) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdései valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése is irányadó.

Eventuele minimumeisen:

Az alkalmasság minimum követelménye(i):

P1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben együttesen és összesen legalább nettó 13 500 000 forint, illetve annak megfelelő 41 550 euró a közbeszerzés tárgya szerinti (4K x 2K méretű LCD monitorok szállítása) tevékenységből származó árbevétellel

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:

M1)

A Kr. 21. § (1) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített, legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (4K x 2K méretű LCD monitorok folyamatos üzemben működő, biztonságkritikus iparágban alkalmazott) vagy azzal egyenértékű monitorok szállításainak ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (1) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:

— a szállítás tárgya – olyan részletességgel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés, (szállított termékek megnevezése, gyártmány, típus megadása),

— a szállítás mennyisége (amennyiben a szerződés teljesítése során nem kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó termék szállítására került sor, a nyilatkozatban meg kell adni az ellenszolgáltatás összegéből az alkalmasság igazolására vonatkozó termék értékét)

— a teljesítés helye,

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül teljesítettnek, ha a szerződésszerű teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 6 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (1a) a) bek.).

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései és a Kr. 21. § (1a) bek a) pontja, és 24. § (1) bek. valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése is irányadóak.

Eventuele minimumeisen:

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1)

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben együttesen és összesen legalább 4 db 4K x 2K méretű LCD monitorok (folyamatos üzemben működő, biztonságkritikus iparágban alkalmazott) szállítására vonatkozó referenciával..

A referenciaigazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének. A fenti alkalmassági követelményeknek (M1) a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 30 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 11/03/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

EKR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. rendelkezéseivel.

2. AK az eljárásban való részvétel feltételét nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.

3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). Az ajánlat megtételével kapcsolatban az AK kifejezetten felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 10.§ rendelkezéseire.

4. AK helyszíni bejárást nem biztosít.

5. Részekre történő ajánlat nem lehetséges:

Az eljárás tárgyának specialitására tekintettel a beszerezni kívánt termékek bármilyen formában történő megbontására sem gazdaságilag sem ésszerűség szempontjából nem lehetséges, tekintettel arra, hogy különböző ajánlattevők által biztosított termékek esetén az eszközök célja sem elérhető.

6. Az eljárás nyelve a magyar és angol, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, annak felelős magyar vagy angol nyelvű fordítása is benyújtandó a KD-ban részletezettek szerint.

7. Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot HUF-ban kell megadni, az átszámítás kapcsán lásd KD.

8. Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol ajánlatkérő előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat)].

9. Az AT ajánlatához csatolnia kell egy szakmai ajánlatot, amely szakmai anyag tartalmazza a műszaki kiírásnak megfelelő, de AT által megajánlott monitortípus, vagy monitortípusok valamennyi műszaki paraméterét, ismertetőjét, esetleges szervizigényét. A szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a dokumentáció mellékletét tartalmazó műszaki adattáblát.

10. Az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy AT az ajánlatában megjelölt típusból 1 db működőképes mintapéldányt legkésőbb az ajánlatának benyújtásával egyidejűleg tesztelés és értékelés céljából az AK rendelkezésére bocsásson. AK a 2. bírálati részszempontot (Visszatükröződés mértéke) a beadott mintapéldány alapján fogja értékelni. A mintapéldány benyújtásával kapcsolatos további tudnivalók: KD.

11. AK az AT alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített AT hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

12. A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.

13. AK a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.

14. AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját nem alkalmazza.

15. AK – különösen a IV.2.6) pont esetében – 1 hónap alatt 30 napot ért.

16. FAKSZ: dr. Torma Judit, lajstromszám: 00479

17. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különösen 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

18. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).

19. A részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10, ahol az 1 pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Ak az ajánlatokat az 1., 4., 5., 6., 7. részszempontok esetében az értékarányosítás módszere, a 2. részszempont esetében a sorbarendezés, míg a 3. pont esetében az abszolút értékelés módszere szerint értékeli. Részletek: KD

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A kérelem benyújtására 15 nap áll rendelkezésre, mely határidő a jogsértés tudomásra jutásától számítódik. Amennyiben a kérelmező az ajánlatkérő döntését találja jogsértőnek, tíz nap határidőt ad a törvény. Azonban figyelni kell a végső határidőre is, ugyanis a jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl már nem lehet kérelmet előterjeszteni. A fentiektől szűkebb határidőt állapít meg a törvény azokra az esetekre, amikor a felhívás, dokumentáció vagy ezek módosítása miatt kíván valaki eljárást kezdeményezni, mivel ekkor az ajánlati, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik nap a végső határidő.

Ajánlatkérő a Kbt. 19. §-ára tekintettel kívánja a Kbt. Második Része szerinti eljárást lefolytatni.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019