Υπηρεσίες - 62225-2015

Εμφάνιση σύντομης επισκόπησης

21/02/2015    S37

Βέλγιο-Βρυξέλλες: Προκαταρκτική ανακοίνωση για το έτος 2015

2015/S 037-062225

 1.Αναθέτουσα αρχή:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (ΓΔ CLIMA), Μονάδα SRD.2 «Χρηματοοικονομικά», BU-9 01/005, 1049Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ. Tηλ. +32 22960008. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: clima-tenders@ec.europa.eu
 2.Προβλεπόμενες δημόσιες συμβάσεις για το 2015:

CLIMA 03 Διοικητική & νομική υποστήριξη, σύνδεσμος με τη Διεύθυνση Κοινών Πόρων (SRD):
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Σύμβαση-πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα ανάπτυξης, εκτίμησης και αξιολόγησης πολιτικών σχετικά με την κλιματική αλλαγή, 30.6.2015, 3 000 000–4 000 000, FRA.
CLIMA A.2 Χρηματοδότηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της αποδάσωσης:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Γεωργία και χρήση γης, αλλαγή της χρήσης γης και δασοκομία (LULUCF) στο πλαίσιο 2030, 31.7.2015, 125 000, ETU.
Χρηματοδότηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής προς στήριξη του πλαισίου Κλίμα & Ενέργεια 2030: Δυνατότητες χρηματοδότησης, 31.5.2015, 350 000, ETU.
Υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής: 1) αξιολόγηση των πληροφοριών σχετικά με τη διεθνή χρηματοδότηση της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής/τον κανονισμό σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης, 2) δημόσια χρηματοδότηση, 3) ιδιωτική χρηματοδότηση, 30.6.2015, 250 000, ETU.
CLIMA A.4 Στρατηγική και οικονομική αξιολόγηση:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Διαμόρφωση μοντέλων για ευρωπαϊκές πολιτικές για το κλίμα, 31.3.2015, 750 000, SER.
Ενίσχυση των εσωτερικών γνώσεων και ικανοτήτων ενόψει αξιολόγησης των διεθνών δεσμεύσεων και πολιτικών για ανάπτυξη με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, 31.3.2015, 500 000, SER.
Στήριξη στην υλοποίηση του πλαισίου «κλίμα και ενέργεια» 2030, 31.5.2015, 300 000, SER.
CLIMA C.1 Τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
ESD: υποβολές προσφορών για σύμβαση υπηρεσιών σχετικά με εις βάθος επανεξέταση το 2016, 31.3.2015, 1 000 000, SER.
Διερεύνηση της επέκτασης του συστήματος NER 300 (Αποθεματικό για Νεοεισερχόμενους 300), 15.5.2015, 130 000, SER.
Ανάπτυξη κριτηρίων υποστήριξης και καθεστώτος αειφορίας για τα βιοκαύσιμα μετά το 2020 συμπεριλαμβανομένων και των προηγμένων, 15.5.2015, 100 000, SER.
CLIMA C.2 Μεταφορές και όζον:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Αναβάθμιση λογισμικού Vecto, 31.5.2015, 750 000, SER.
Στήριξη στην εφαρμογή του κανονισμού για τα φθοριούχα αέρια: νέες πτυχές σχετικά με την αξιολόγηση της απαγόρευσης συγκεντρωτικών ψυκτικών συστημάτων πολλαπλής συσκευασίας· εκπόνηση μελέτης σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος ποσοστώσεων, κανονισμός εφαρμογής: έλεγχος διαρροής, σύγκριση αρχείων, πιστοποίηση και κατάρτιση, 1.9.2015, 133 900, SER.
CLIMA C.3 Προσαρμογή:
Τίτλος σχεδίου, προσωρινή ημερομηνία δημοσίευσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός σε EUR, τύπος σύμβασης [SER (υπηρεσίες), ETU (μελέτες) ή FRA (πλαίσιο)]:
Στρατηγική σε θέματα γνώσεων— Αξιολόγηση των κενών που δεν τυγχάνουν αντιμετώπισης στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020, 15.5.2015, 150 000, SER.
Climate-ADAPT: διάδοση και ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της προσαρμογής στο πλαίσιο της στρατηγικής προσαρμογής της ΕΕ, 15.5.2015, 120 000, SER.