Roboty budowlane - 62252-2015

Wyświetl widok skrócony

21/02/2015    S37

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2015/S 037-062252

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, PKP PLK S.A., Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni, al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań, Osoba do kontaktów: Iwona Kriger, Warszawa03-734, Polska. Tel.: +48 616332420. Faks: +48 616331015. E-mail: iwona.kriger@plk-sa.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.2.2015, 2015/S 31-051398)

Przedmiot zamówienia:
CPV:45000000 Roboty budowlane

Roboty budowlane

Zamiast: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

—.

Powinno być: 

VI.3) Informacje dodatkowe:

6. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.