29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Usługi - 62275-2016

Wyświetl widok skrócony

24/02/2016    S38

Polska-Warszawa: Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

2016/S 038-062275

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: General Electric Company Polska Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000073794
Adres pocztowy: al. Krakowska 110/114
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-256
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Krzysztof Polomski
E-mail: krzysztof.polomski@ge.com
Tel.: +48 223972517

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.edc.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.edc.pl/edc/the-announcement-of-the-procurement-procedure-having-as-its-object-delivery-of-the-engineering-services-in-designing-of-the-new-generation-turboprop-engines-compressor-2/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: działalność w zakresie architektury i inźynierii; badania i analizy techniczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi eksperckie w zakresie wsparcia inżynierskiego w projektowaniu sprężarki silnika turbośmigłowego nowej generacji.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 8: Usługi badawcze i rozwojowe
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Usługi eksperckie w zakresie wykonywania zaawansowanych symulacji komputerowych oraz projektowania poszczególnych elementów sprężarki wysokiego ciśnienia do silnika turbośmigłowego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zapytania ofertowego będzie dostarczenie usług eksperckich – inżynierskich do projektowania modułu sprężarki silnika turbośmigłowego nowej generacji podczas prowadzenia przez General Electric Company Polska Sp z o.o. badań przemysłowych i prac rozwojowych tej technologii.
Koncepcja realizacji Projektu zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych mających na celu opracowanie nowej sprężarki do silnika turbośmigłowego przeznaczonego do małego samolotu klasy BGA, opracowanie prototypu sprężarki, a także przetestowanie jej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.
Prace nad nową sprężarką obejmowały będą następujące elementy:
— części wirujące
— łopatki,
— statory
— wlot
— kadłuby
— układ sterowania łopatek nastawnych
— łożyskowania
— systemy sterowania
Aktywności wchodzące w zakres obowiązków dostawcy usług eksperckich wobec Zamawiającego w trakcie realizacji projektu to:
— walidacja numeryczna zgodności wstępnej koncepcji sprężarki z przyjętymi przez Zamawiającego założeniami projektowymi – w tym przeprowadzenie wszystkich koniecznych analiz oraz weryfikacja dokumentacji
Oraz zgodnie z zamieszczonym niżej podziałem na etapy Projektu – wsparcie Zamawiającego w pracach, które obejmują:
— projekty mechaniczne wybranych komponentów sprężarki
— analizy wymiany ciepła
— analizy wibracyjne
— analizy naprężeń
— analizy wytrzymałościowe
— analizy tolerancji i pasowań pomiędzy komponentami
— opracowywanie dokumentacji (modele i rysunki techniczne)
— zatwierdzanie dokumentacji
— wsparcie inżynierskie na etapie wybranych testów
— ewentualne wsparcie inżynierskie podczas montażu prototypów sprężarki na potrzeby testów
— weryfikacja i optymalizacja projektu modułu sprężarki na podstawie otrzymanych wyników testów oraz wprowadzenienie niezbędnych modyfikacji i ulepszeń do projektu
— w przypadku niezadowalających wyników analizy dostawca usług eksperckich będzie uczestniczył w pracach związanych z przeprojektowaniem modułu sprężarki
Wsparcie eksperckie przewidziane jest w okresie od 1.4.2016 – 31.1.2020.
Ogólny opis etapów projektu:
/prace wyszczególnione poniżej nie pokazują zakresu prac dostawcy usług eksperckich/
Badania przemysłowe zaplanowane w Projekcie będą obejmowały:
1. Szczegółowe prace projektowe – w ramach etapu opracowany zostanie projekt nowej sprężarki
2. Opracowanie wstępnego prototypu komponentów i sprężarki na potrzeby testów w warunkach laboratoryjnych (core test, FETT)
Prace rozwojowe obejmą:
3. Weryfikację prototypu i testy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – wykonane zostaną kolejne prototypy sprężarki oraz pierwsze testy sprężarki w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – sprężarka zostanie zamontowana w prototypie silnika nowej generacji. Będzie to również etap podsumowujący wyniki poprzednich etapów Projektu i obejmie loty testowe z zastosowaniem nowej sprężarki.
Etap I – Badania przemysłowe
Okres realizacji: 1.4.2016- 31.1.2017
Pierwszym etapem prac badawczych zaplanowanych w Projekcie będą badania przemysłowe mające na celu przygotowanie projektu modułu sprężarki, na podstawie którego będą budowane prototypy poszczególnych komponentów sprężarki w kolejnych etapach Projektu.
Prace prowadzone będą z wykorzystaniem zaawansowanych analiz inżynieryjnych prowadzonych w oparciu o komputery klastrowe dużej mocy (High Performance Computing), co zapewni odpowiedni poziom odwzorowania projektowanych komponentów sprężarki.
W szczególności w ramach planowanych do realizacji prac badawczych opracowany zostanie system cieplny silnika oraz przygotowane zostaną analizy termiczne systemu.
Następnie przygotowana zostanie koncepcja modułu sprężarki – prowadzone będą badania mające na celu rozwój architektury urządzenia, a także integracja sprężarki z pozostałymi modułami silnika.
Ta część prac będzie przeprowadzana w warunkach projektowych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania komputerowego.
W dalszej kolejności przygotowane zostaną projekty poszczególnych komponentów modułu, w tym części wirujących, strukturalnych, kierownic, łopatek, systemu sterowania kierownicami nastawnymi.
Projekty komponentów modułu sprężarki poddane zostaną serii analiz inżynierskich, obejmujące analizy wytrzymałościowe i trwałościowe poprzez wykonanie zaawansowanych symulacji komputerowych w celu oceny i optymalizacji komponentów sprężarki zgodnie z wymaganiami projektowymi.
Etap II – Badania przemysłowe
Okres realizacji: 1.2.2017- 28.2.2018
Celem badań przemysłowych planowanych do realizacji w ramach Etapu 2 jest budowa w środowisku laboratoryjnym prototypów sprężarki i jej poszczególnych komponentów, w tym:
— strukturalnych elementów, w tym wlotu, korpusu i podpór łożyskowych,
— system mechanicznego sterowania statorami,
— wirników sprężarki,
— łopatek sprężarki
Etap 2 zostanie rozpoczęty w momencie uzyskania projektów modułu i jego komponentów zgodnych z założeniami. Będzie polegał na stworzeniu wstępnych prototypów, weryfikacji ,czy w warunkach laboratoryjnych prototypy osiągają zadane parametry pracy, a także modyfikacji prototypów w celu zoptymalizowania ich pracy i właściwości.
W szczególności w ramach Etapu 2 wykonane zostaną prace badawcze dotyczące przygotowania prototypów sprężarki i przeprowadzenia pierwszych testów modułu.
Planowane do realizacji prace podzielone zostaną na 2 podetapy.
Podetap 2.1 – core testy, obejmujące testy sprężarki połączone z komorą spalania oraz turbiną wysokiego ciśnienia, mające na celu przebadanie krytycznych parametrów pracy sprężarki:
— asysta i bieżący monitoring procesu budowy prototypów komponentów sprężarki,
— przeprowadzenie core testu,
— rotor spin pit test
— ping test
— test żywotności mechanicznych elementów układu sterowania ruchomymi kierownicami gazów
Na koniec prac opracowane zostaną wyniki testu – na podstawie informacji zebranych w trakcie testu przygotowany zostanie raport zawierający analizę otrzymanych wyników i wskazówki dotyczące metod poprawienia wykrytych błędów.
Podetap 2.2 – testy pierwszego silnika w warunkach laboratoryjnych mających na celu przebadanie krytycznych parametrów pracy sprężarki w środowisku silnika:
— asysta i bieżący monitoring montażu pierwszego silnika (FETT – First Engine to Test), w którym sprężarka jest kluczowym elementem,
— przeprowadzenie pierwszego testu silnika w warunkach laboratoryjnych
Przeprowadzone zostaną m.in. testy:
— Carbon Seal component test – test uszczelnień węglowych bez aktywnego (olejowego) chłodzenia
Na koniec prac opracowane zostaną wyniki testu – na podstawie informacji zebranych w trakcie testów przygotowany zostanie raport zawierający analizę otrzymanych wyników i wskazówki dotyczące metod poprawienia wykrytych błędów. Na podstawie otrzymanych wyników testów przeprowadzona zostanie weryfikacja i optymalizacja projektu modułu sprężarki.
Etap III – Prace rozwojowe
Okres realizacji: 1.3.2018- 31.1.2020
W ramach prac rozwojowych przeprowadzone zostaną prace mające na celu dalszą weryfikację i optymalizację prototypu sprężarki. Prace te będą realizowane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – na prototypie silnika turbośmigłowego nowej generacji.
Realizacja testów w środowisku silnika jest niezbędnym elementem zaplanowanych prac rozwojowych i umożliwi weryfikację współpracy między komponentami silnika oraz wpływ pracy sprężarki na pracę całego silnika.
W trakcie testów uwaga skupiona ma być na mierzeniu i analizie parametrów odnoszących się bezpośrednio do prototypu sprężarki.
Planowane do realizacji prace rozwojowe są zgodne z definicją eksperymentalnych prac rozwojowych zawartą w art. 2 Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014, tj. uwzględniają opracowanie prototypów, demonstracje, testowanie i walidację nowych produktów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania.
Planowane do realizacji prace rozwojowe obejmą w pierwszej kolejności wspomaganie budowy prototypów testowych komponentów sprężarki oraz kwalifikację części dla poszczególnych testów, w tym niezbędne testy komponentowe.
Zweryfikowane w powyższy sposób komponenty sprężarki (wirniki, łopatki) oraz sama konstrukcja sprężarki zostaną następnie wykorzystane w ramach testów kolejnych wersji silników testowych – drugiego silnika testowego (SETT – Second Engine to Test) oraz trzeciego silnika testowego (TETT – Third Engine to Test).
Kluczowym elementem prac prowadzonych na tym etapie będzie przeprowadzenie testów na silnikach SETT oraz TETT. W toku tych testów zweryfikowane zostaną:
— osiągi sprężarki i silnika w różnych stanach pracy silnika,
— margines pompażu sprężarki,
— system smarowania sprężarki i całego silnika.
Przeprowadzone zostaną również testy wytrzymałościowe w podwyższonej temperaturze, overspeed test (które również potwierdzą odpowiednie marginesy na rozerwanie części wirujących sprężarki). Testy mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa komponentów oraz zgodność z wymogami branży lotniczej w tym zakresie.
Kolejnym etapem prac będzie wspomaganie montażu prototypu silnika FTB (Flying Test Bed) – pierwszego silnika do testów w locie. Test ten posłuży weryfikacji wszystkich modułów silnika w warunkach operacyjnych, w tym pozwoli na sprawdzenie ich osiągów (performance, operability) w locie.
Po przeprowadzeniu testów opracowane zostaną uzyskane wyniki – na podstawie informacji zebranych w trakcie testu przygotowany zostanie raport zawierający analizę otrzymanych wyników i wskazówki dotyczące metod poprawienia wykrytych błędów.
Raport ten posłuży do weryfikacji i optymalizacji modułu sprężarki na podstawie otrzymanych wyników testów, a po wprowadzeniu poprawek do projektu na kwalifikację modułu sprężarki do kolejnych testów służących certyfikacji silnika.
Na zakończenie tego Etapu projektu zebrane i podsumowane zostaną wyników wcześniejszych Etapów Projektu, w celu nadania ostatecznego kształtu nowej sprężarce do silnika turbośmigłowego. Ze względu na zastosowanie sprężarki w silniku turbośmigłowym nowej generacji niezbędne jest przeprowadzenie całościowej weryfikacji badań silnika, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu sprężarki na jego pracę.
W ramach Etapu przeprowadzona będzie ostateczna weryfikacja i optymalizacja projektu nowej sprężarki. Dokonana zostanie analiza wyników testów przeprowadzonych w poprzednich Etapach Projektu, a także wprowadzone będą niezbędne modyfikacje i ulepszenia do projektu innowacyjnej sprężarki.
W przypadku niezadowalających wyników analizy podjęte zostaną prace związane z przeprojektowaniem modułu sprężarki na podstawie otrzymanych wyników testów w warunkach rzeczywistych. Po przeprojektowaniu sprężarki będzie ona ponownie testowana w testach silnikowych (SETT oraz TETT), aby zweryfikować działanie skorygowanej sprężarki.
Etap ten obejmuje przygotowanie finalnej wersji dokumentacji technicznej sprężarki, na podstawie, której możliwe będzie wdrożenie produktu na rynek.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Usługi eksperckie w zakresie wsparcia inżynierskiego w projektowaniu sprężarki silnika turbośmigłowego nowej generacji
1)Krótki opis
1. Badania przemysłowe – weryfikacja (pkt. 6.1 z Zapytania ofertowego)
— walidacja numeryczna zgodności wstępnej koncepcji sprężarki z przyjętymi przez Zamawiającego założeniami projektowymi – w tym przeprowadzenie wszystkich koniecznych analiz (wymiany ciepła, wibracyjne, naprężeń, wytrzymałościowe, tolerancji i pasowań pomiędzy komponentami) oraz weryfikacja otrzymanej do wglądu dokumentacji – w terminie do 40 dni od daty podpisania Umowy
Oraz zgodnie z zamieszczonym niżej podziałem na etapy Projektu – wsparcie Zamawiającego w pracach, które obejmują:
— projekty mechaniczne wybranych komponentów sprężarki
— analizy wymiany ciepła
— analizy wibracyjne
— analizy naprężeń
— analizy wytrzymałościowe
— analizy tolerancji i pasowań pomiędzy komponentami
— opracowywanie dokumentacji (modele i rysunki techniczne)
— zatwierdzanie dokumentacji
— wsparcie inżynierskie na etapie wybranych testów
— ewentualne wsparcie inżynierskie podczas montażu prototypów sprężarki na potrzeby testów
— weryfikacja i optymalizacja projektu modułu sprężarki na podstawie otrzymanych wyników testów oraz wprowadzenie niezbędnych modyfikacji i ulepszeń do projektu
— w przypadku niezadowalających wyników analizy dostawca usług eksperckich będzie uczestniczył w pracach związanych z przeprojektowaniem modułu sprężarki.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
W przypadku składania oferty na Część 1 powyżej (pkt 6.1 Zapytania ofertowego) lub oferty łącznej na Cz. 1 i 2 (pkt 6.1 oraz 6.2 i 6.3 Zapytania ofertowego) wymagane załączenie metodologi wykonania usługi opisanej w pkt. 6.1 Zapytania ofertowego / powyżej.
Część nr: 2 Nazwa: Usługi eksperckie w zakresie wsparcia inżynierskiego w projektowaniu sprężarki silnika turbośmigłowego nowej generacji
1)Krótki opis
Wsparcie eksperckie opisane poniżej przewidziane jest w okresie od 1.4.2016-31.1.2020.
(pkt. 6.2 i 6.3 z Zapytania ofertowego)
2. Badania przemysłowe:
Szczegółowe prace projektowe sprężarki i jej elementów (części wirujące, łopatki, statory, wlot, kadłuby, układ sterowania łopatek nastawnych, łożyskowania, systemy sterowania) w tym analizy:
— wymiany ciepła
— wibracyjne
— naprężeń
— wytrzymałościowe
— szczelin pomiędzy komponentami
oraz opracowanie dokumentacji (modele i rysunki techniczne)
Opracowanie wstępnego prototypu sprężarki i jej komponentów (w tym: strukturalnych elementów – wlotu, korpusu i podpór łożyskowych oraz systemu mechanicznego sterowania statorami, wirników sprężarki, łopatek sprężarki) na potrzeby testów w warunkach laboratoryjnych (core test, FETT) w tym:
— asysta i bieżący monitoring procesu budowy prototypów komponentów sprężarki
— współpraca przy opracowaniu wyników testów
— współpraca przy weryfikacji i optymalizacji projektu modułu sprężarki na podstawie otrzymanych wyników testów
3. Prace rozwojowe:
prace rozwojowe mające na celu dalszą weryfikację i optymalizację prototypu sprężarki zgodne z definicją eksperymentalnych prac rozwojowych zawartą w art. 2 Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014, tj. uwzględniające opracowanie prototypów, demonstracje, testowanie i walidację nowych produktów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, w tym:
— ewentualne wspomaganie budowy prototypów testowych komponentów sprężarki oraz kwalifikacja części dla poszczególnych testów
— opracowanie wyników testu – raport zawierający analizę otrzymanych wyników i wskazówki dotyczące metod poprawienia wykrytych błędów
— weryfikacji i optymalizacji modułu sprężarki na podstawie otrzymanych wyników testów
— zebranie i podsumowanie wyników badań w przypadku niezadowalających wyników analizy prace związane z przeprojektowaniem modułu sprężarki na podstawie otrzymanych wyników testów w warunkach rzeczywistych
— wsparcie przy przygotowaniu finalnej wersji dokumentacji technicznej sprężarki
Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako CPV: 73000000-2 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień opisu przedmiotu zamówienia na pisemną prośbę wszystkich zainteresowanych potencjalnych Wykonawców, którzy pisemnie zobowiążą się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Doświadczenie Wykonawcy:
1. Wykonawca musi wykazać się, minimum 10-letnim, doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych nad projektowaniem, analizą i badaniami silników lotniczych turbinowych oraz udokumentowanym doświadczeniem przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych (jako beneficjent lub Podwykonawca).
2. Na potwierdzenie wymogu, wymaga się załączenia do oferty wykazu zrealizowanych projektów/prac związanych ze współpracą nad projektowaniem, analizą lub badaniami silników lotniczych turbinowych (min. 5 w tym co najmniej 2 projekty zakończyły się nie później niż 5 lat temu) wraz z krótkim opisem prac, które były wykonywane w okresie 5 ostatnich lat. W wykazie należy również zawrzeć projekty finansowane ze środków unijnych (co najmniej jeden w ciągu ostatnich 5 lat).
Zasoby techniczne Wykonawcy:
1. Wykonawca musi posiadać licencje komercyjnego oprogramowania UniGraphix (NX 10), ANSYS, HyperMesh i Floinhance.
2. Wykonawca musi mieć wdrożone procedury ochrony danych oraz certyfikaty jakości (ISO lub AS).
3. Wykonawca musi dysponować pomieszczeniami z elektroniczną kontrolą dostępu, wyposażonymi w niezbędną infrastrukturę, w których będą prowadzone prace na rzecz Zamawiającego.
Zasoby kadrowe Wykonawcy:
1. Wykonawca będzie musiał wykazać się posiadaniem zasobów kadrowych o doświadczeniu i wiedzy w przynajmniej podanym poniżej zakresie:
Min. 1 os.
posiadającej tytuł doktora nauk technicznych, lub pokrewnych,
mogącej wykazać się min. 5 letnim okresem pracy na uczelni wyższej, lub w instytucie badawczym.
Min. 15 osób
posiadające kierunkowe wykształcenie wyższe techniczne, lub pokrewne,
z 3-letnim doświadczeniem w pracy związanej z projektowaniem silników lotniczych turbinowych lub pokrewne,
Od kadry zaangażowanej w projekt wymagana jest znajomość programów UniGraphix (NX 10), HyperMesh, Floinhance oraz/lub ANSYS.
A. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy (na wzorach Załączników 3, 4 i 5). Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
B. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania w formie oryginału podpisanego przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
C. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia ) dot. warunków udziału w postępowaniu i żądania właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
D. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Zapytanie ofertowe nr 001 z dn. 19.02.2016
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.3.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.
VI.3)Informacje dodatkowe

Szczegółowa treść zapytania z wymogami dotyczącycmi oferty, formularz ofertowy oraz wymagane załączniki dostepne na stronie http://www.edc.pl/edc/the-announcement-of-the-procurement-procedure-having-as-its-object-delivery-of-the-engineering-services-in-designing-of-the-new-generation-turboprop-engines-compressor-2/

Postepowanie realizowane w trybie procedury konkurencyjności opisanej w załączniku nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w trybie Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zachowuje prawo do zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
1. Nazwa i adres zamawiającego: General Electric Company Polska Sp. z o.o.
al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
2. Tryb udzielania zamówienia: Konkurs ofert realizowany zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w załączniku nr 3 do Przewodnika kwalifikowalności kosztów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1: „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
3. Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 18.02.2016
4. Data złożenia oferty: Oferty można składać do 30.3.2016 do godziny 8:00
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do firmy.
5. Sposób składania oferty:
Oferta może być złożona:

Elektronicznie na adres: krzysztof.polomski@ge.com

lub
w wersji papierowej do siedziby firmy:
Krzysztof Połomski
General Electric Company Polska Sp. z o.o.
Al. Krakowska 110/114
02-256 Warszawa
Usługodawca może złożyć tylko jedną ofertę na jedno zamówienie. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert wariantowych tj. ofert obejmujących wyłącznie opisane w punkcie 6.1 lub 6.2 i 6.3 łącznie.
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Usługodawca.
Oferty należy skierować do Zamawiającego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, do 30.3.2016 do godz.: 8:00.
Za termin złożenia oferty uznaje się termin jej wpływu do siedziby Zamawiającego lub wpływu na wskazany w punkcie adres e-mail.
Oferty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu oraz oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie.
Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na w/w adres e-mail do 24.3.2016 do godz.: 16:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest: Krzysztof Połomski
Oferta powinna zawierać termin jej obowiązywania – minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert wskazanego w pkt 4.
6. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego stanowią usługi eksperckie w zakresie wykonywania zaawansowanych symulacji komputerowych oraz projektowania poszczególnych elementów sprężarki wysokiego ciśnienia do silnika turbośmigłowego przeznaczonego do małego samolotu klasy BGA w następującym zakresie szczegółowym:
1. Badania przemysłowe – weryfikacja
— walidacja numeryczna zgodności wstępnej koncepcji sprężarki z przyjętymi przez Zamawiającego założeniami projektowymi – w tym przeprowadzenie wszystkich koniecznych analiz (wymiany ciepła, wibracyjne, naprężeń, wytrzymałościowe, tolerancji i pasowań pomiędzy komponentami) oraz weryfikacja otrzymanej do wglądu dokumentacji – w terminie do 40 dni od daty podpisania Umowy
Oraz zgodnie z zamieszczonym niżej podziałem na etapy Projektu – wsparcie Zamawiającego w pracach, które obejmują:
— projekty mechaniczne wybranych komponentów sprężarki
— analizy wymiany ciepła
— analizy wibracyjne
— analizy naprężeń
— analizy wytrzymałościowe
— analizy tolerancji i pasowań pomiędzy komponentami
— opracowywanie dokumentacji (modele i rysunki techniczne)
— zatwierdzanie dokumentacji
— wsparcie inżynierskie na etapie wybranych testów
— ewentualne wsparcie inżynierskie podczas montażu prototypów sprężarki na potrzeby testów
— weryfikacja i optymalizacja projektu modułu sprężarki na podstawie otrzymanych wyników testów oraz wprowadzenie niezbędnych modyfikacji i ulepszeń do projektu
— w przypadku niezadowalających wyników analizy dostawca usług eksperckich będzie uczestniczył w pracach związanych z przeprojektowaniem modułu sprężarki
Wsparcie eksperckie opisane poniżej przewidziane jest w okresie od 1.4.2016-31.1.2020.
2. Badania przemysłowe:
Szczegółowe prace projektowe sprężarki i jej elementów (części wirujące, łopatki, statory, wlot, kadłuby, układ sterowania łopatek nastawnych, łożyskowania, systemy sterowania) w tym analizy:
— wymiany ciepła
— wibracyjne
— naprężeń
— wytrzymałościowe
— szczelin pomiędzy komponentami
oraz opracowanie dokumentacji (modele i rysunki techniczne)
Opracowanie wstępnego prototypu sprężarki i jej komponentów (w tym: strukturalnych elementów – wlotu, korpusu i podpór łożyskowych oraz systemu mechanicznego sterowania statorami, wirników sprężarki, łopatek sprężarki) na potrzeby testów w warunkach laboratoryjnych (core test, FETT) w tym:
— asysta i bieżący monitoring procesu budowy prototypów komponentów sprężarki
— współpraca przy opracowaniu wyników testów
— współpraca przy weryfikacji i optymalizacji projektu modułu sprężarki na podstawie otrzymanych wyników testów
3. Prace rozwojowe:
prace rozwojowe mające na celu dalszą weryfikację i optymalizację prototypu sprężarki zgodne z definicją eksperymentalnych prac rozwojowych zawartą w art. 2 Rozporządzenia KE (UE) nr 651/2014, tj. uwzględniające opracowanie prototypów, demonstracje, testowanie i walidację nowych produktów w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, w tym:
— ewentualne wspomaganie budowy prototypów testowych komponentów sprężarki oraz kwalifikacja części dla poszczególnych testów
— opracowanie wyników testu – raport zawierający analizę otrzymanych wyników i wskazówki dotyczące metod poprawienia wykrytych błędów
— weryfikacji i optymalizacji modułu sprężarki na podstawie otrzymanych wyników testów
— zebranie i podsumowanie wyników badań w przypadku niezadowalających wyników analizy prace związane z przeprojektowaniem modułu sprężarki na podstawie otrzymanych wyników testów w warunkach rzeczywistych
— wsparcie przy przygotowaniu finalnej wersji dokumentacji technicznej sprężarki
Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako CPV: 73000000-2 (Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze).
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień opisu przedmiotu zamówienia na pisemną prośbę wszystkich zainteresowanych potencjalnych Wykonawców, którzy pisemnie zobowiążą się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji.
7. Warunki udziału w postępowaniu: doświadczenie Wykonawcy:
1. Wykonawca musi wykazać się, minimum 10-letnim, doświadczeniem w prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych nad projektowaniem, analizą i badaniami silników lotniczych turbinowych oraz udokumentowanym doświadczeniem przy realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych (jako beneficjent lub Podwykonawca).
2. Na potwierdzenie wymogu, wymaga się załączenia do oferty wykazu zrealizowanych projektów/prac związanych ze współpracą nad projektowaniem, analizą lub badaniami silników lotniczych turbinowych (min. 5 w tym co najmniej 2 projekty zakończyły się nie później niż 5 lat temu) wraz z krótkim opisem prac, które były wykonywane w okresie 5 ostatnich lat. W wykazie należy również zawrzeć projekty finansowane ze środków unijnych (co najmniej jeden w ciągu ostatnich 5 lat).
Zasoby techniczne Wykonawcy:
1. Wykonawca musi posiadać licencje komercyjnego oprogramowania UniGraphix (NX 10), ANSYS, HyperMesh i Floinhance.
2. Wykonawca musi mieć wdrożone procedury ochrony danych oraz certyfikaty jakości (ISO lub AS).
3. Wykonawca musi dysponować pomieszczeniami z elektroniczną kontrolą dostępu, wyposażonymi w niezbędną infrastrukturę, w których będą prowadzone prace na rzecz Zamawiającego.
Zasoby kadrowe Wykonawcy:
1. Wykonawca będzie musiał wykazać się posiadaniem zasobów kadrowych o doświadczeniu i wiedzy w przynajmniej podanym poniżej zakresie:
Min. 1 os.
posiadającej tytuł doktora nauk technicznych, lub pokrewnych,
mogącej wykazać się min. 5 letnim okresem pracy na uczelni wyższej, lub w instytucie badawczym.
Min. 15 osób
posiadające kierunkowe wykształcenie wyższe techniczne, lub pokrewne,
z 3-letnim doświadczeniem w pracy związanej z projektowaniem silników lotniczych turbinowych lub pokrewne,
Od kadry zaangażowanej w projekt wymagana jest znajomość programów UniGraphix (NX 10), HyperMesh, Floinhance oraz/lub ANSYS.
A. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy (na wzorach Załączników 3, 4 i 5). Ocena spełnienia wymogu zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia.
B. Dokumenty żądane przez Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu należy składać na wzorach stanowiących załączniki do niniejszego zapytania w formie oryginału podpisanego przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
C. Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji oświadczeń Wykonawcy (spełnia/nie spełnia ) dot. warunków udziału w postępowaniu i żądania właściwych dokumentów potwierdzających oświadczenie Wykonawcy.
D. Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
8. Termin realizacji przedmiotu oferty: Usługa zlecenia prac badawczych przez Zamawiającego zostanie zrealizowana przez Wykonawcę:
— dla zakresu z pkt. 6.1 w terminie 40 dni od dnia podpisania Umowy
— dla zakresu z pkt. 6.2 i 6.3 w okresie 46 miesięcy od 1.4.2016 do 31.1.2020
9. Kryteria wyboru oferty oraz sposób dokonywania oceny:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
— Cena (80 %),
— Jakość (20 %)
Cenę oferty należy wyrazić:
— w złotych polskich,
— jako cenę całkowitą netto i brutto za część usług określoną w punkcie 6.1
— jako stawkę godzinową netto i brutto za pracę inżynierską za część usług określoną w punktach 6.2 i 6.3.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
— nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego,
— zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
Porównanie ofert nastąpi:
— odrębnie dla zakresu Zamówienia z punktu 6.1 i odrębnie dla zakresu z punktu 6.2 i 6.3.
— w oparciu o ceny netto podane w ofertach.
Oferty dla zakresu Zamówienia z punktu 6.1 ocenione zostaną przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium Znaczenie
procentowe
kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji.
Cena (C) 80 % 80 punktów
Jakość (J) 20 % 20 punktów
Całkowitą ilość punktów, będzie stanowić suma punktów przyznana przez wszystkich członków komisji.
Zasady oceny kryterium „Cena”
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = (Cmin / Ci) – Max (C)
gdzie:
Pi (C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci – cena oferty „i”;
Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”;
Zasady oceny kryterium „Jakość”
W przypadku kryterium „ Jakość” oferta otrzyma maksymalnie 20 punktów za metodologię wykonania Usługi na podstawie załączonego do Oferty opisu metodologii wg poniższych zasad:
Zasady przyznawania punktów w kryterium Jakość:
— Organizacja procesu projektowego (kolejność wykonywania prac, przepływ informacji, komunikacja, przeglądy wewnętrzne, przypisanie ról i odpowiedzialności poszczególnym członkom zespołu, kontrola jakości) – maksymalnie 10 punktów
— Zasoby infrastrukturalne wykorzystane do realizacji zamówienia (opis pomieszczeń, sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych – licencje, oprogramowania) – maksymalnie 10 punktów
Oferty dla zakresu Zamówienia z punktów 6.2 i 6.3 ocenione zostaną przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Kryterium Znaczenie
procentowe
kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta
za kryterium przyznawana przez każdego członka komisji.
Cena (C) 80 % 80 punktów
Jakość (J) 20 % 20 punktów
Całkowitą ilość punktów, będzie stanowić suma punktów przyznana przez wszystkich członków komisji.
Zasady oceny kryterium „Cena”
W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
Pi (C) = (Cmin / Ci) – Max (C)
gdzie:
Pi (C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”;
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci – cena oferty „i”;
Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”;
Zasady oceny kryterium „Jakość”
W przypadku kryterium „ Jakość” oferta otrzyma punkty za wykazanie zdolności do elastyczności ilości godzin realizowanych w ramach Zamówienia w określonych przedziałach czasu oraz zastępowalności personelu wg poniższej metodologii:
Zasady przyznawania punktów w kryterium Jakość:
— Po 1 punkcie za każdą dodatkową osobę spełniającą wymogi wskazane w Zasobach kadrowych Wykonawcy powyżej wskazanego minimum – maksymalnie 20 punktów
10. Oferta musi zawierać następujące elementy:
Wypełniony Zgodnie z Załącznikiem nr 2 Formularz oferty zawierający:
o Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG),
o Datę przygotowania i termin ważności oferty (min. 30 dni od dnia złożenia ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
o Cenę całkowitą netto i brutto za część usług określoną w punkcie 6.1-:
o Stawkę godzinową za pracę inżynierską za cześć usług określoną w punktach 6.2 i 6.3
o Warunki i termin płatności,
o Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
o Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.
o
Metodologię wykonania weryfikacji wstępnej koncepcji sprężarki (punkt 6.1 zakresu Zamówienia) – nie dotyczy jeżeli oferta obejmuje tylko zakres Zamówienia z punktu 6.2 i 6.3
Informację odnośnie wiedzy i doświadczenia Wykonawcy w zakresie przedmiotu zamówienia
(zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w sekcji: warunki udziału w zamówieniu) – Załącznik nr.3
Informację odnośnie zasobów kadrowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
(zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w sekcji: warunki udziału w zamówieniu) – Załącznik nr. 4
Oświadczenie potwierdzające posiadanie wymaganych zasobów technicznych
(zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w sekcji: warunki udziału w zamówieniu) – Załącznik nr. 5
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkuje odrzuceniem oferty.
11. Zmiana umowy: Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
12. Dodatkowe informacje: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu Zamówienia opisanego w punkcie 6.2 i 6.3 w okresie jego realizacji.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50 % wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z 2 oferentami, którzy złożyli kolejno najwyżej punktowane oferty spośród wszystkich ocenianych w toku postępowania. W takim przypadku ostateczna kolejność ofert zostanie określona po przeprowadzeniu negocjacji. Decyzja o przeprowadzeniu negocjacji zostanie podjęta po przeanalizowaniu wszystkich otrzymanych ofert. O terminie ew. negocjacji zakwalifikowani Oferenci zostaną poinformowani w odrębnej korespondencji. Negocjacje mają na celu osiągnięcie możliwie najkorzystniejszych dla Spółki warunków finansowych.
6. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.2.2016