Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 62396-2018

10/02/2018    S29

België-Brussel: Diensten inzake het beheer, het onderhoud, de ontwikkeling, bijstand en advies voor de software voor computerondersteunend beheer van het onderhoud/COSWIN voor de gebouwen van het Europees Parlement in de vestigingen in BE, LU en FR.

2018/S 029-062396

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Rue Wiertz 60
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Services des contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3059
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: 60 rue Wiertz (Bâtiment Altiero Spinelli, bureau 00F256)
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Services des contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Diensten inzake het beheer, het onderhoud, de ontwikkeling, bijstand en advies voor de software voor computerondersteunend beheer van het onderhoud/COSWIN voor de gebouwen van het Europees Parlement in de vestigingen in BE, LU en FR.

Referentienummer: 06A0010-2017-M043
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48421000 Software voor faciliteitenbeheer
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25.10.2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, heeft het Europees Parlement besloten onderhavige aanbesteding uit te schrijven om de verlening van diensten inzake het beheer, het onderhoud, de ontwikkeling, bijstand en advies voor de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud/COSWIN-software te dekken voor de gebouwen die (zullen) worden gebruikt door het Europees Parlement in de vestigingen in Brussel (BE), Luxemburg (LU) en Straatsburg (FR).

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel A: beheer, onderhoud, bijstand – helpdeskondersteuning, ontwikkeling – ondersteuning bij de ontwikkeling, advies – ondersteuning van het gebruik – opleiding, mobiele tool

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48210000 Netwerksoftware
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-code: FR FRANCE
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gebied 1 — beheer.

De contractant moet de verschillende diensten verlenen die vereist zijn voor het beheer van de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud en alle taken uitvoeren om de permanente goede werking van de software te verzekeren.

Gebied 2 — onderhoud.

De contractant moet de verschillende diensten verlenen die vereist zijn voor het onderhoud van de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud van de IT-afdeling en dit zowel vanuit een preventief, curatief als evolutief oogpunt.

Gebied 3 — bijstand – helpdeskondersteuning.

De contractant moet een helpdesk opzetten, het beheer ervan verzekeren en tevens de verzoeken om interventies die ernaar worden verstuurd behandelen.

Gebied 4 — ontwikkeling – ondersteuning bij de ontwikkeling.

De contractant moet, op verzoek van het Europees Parlement, diensten inzake advies en de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten verlenen die verband houden met de verbetering van de oplossing voor computerondersteund beheer van het onderhoud.

Gebied 5 — advies – ondersteuning van het gebruik – opleiding.

De contractant moet, op verzoek van het Europees Parlement:

— adviesdiensten verlenen met betrekking tot goede praktijken voor het gebruik van de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud op het gebied van het beheer van gebouwen,

— rechtstreekse steun verlenen aan gebruikers,

— opleiding geven aan de gebruikers van de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud.

Gebied 6 — mobiele tool.

De contractant moet, op verzoek van het Europees Parlement, de levering, vervaardiging, het beheer en bijstand verzorgen voor een mobiele COSWIN-oplossing voor de 3 werkplaatsen. Deze moet perfect geïntegreerd zijn in de IT-omgeving en het netwerk van het Europees Parlement.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel B: raadgeving en advies, bijstand — ontwikkeling — opleiding

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79993000 Gebouwen- en faciliteitenbeheer
48421000 Software voor faciliteitenbeheer
72267000 Onderhouds- en reparatiediensten voor software
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-code: FR FRANCE
NUTS-code: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gebied 1 — raadgeving en advies.

De contractant moet diensten inzake raadgeving en advies verlenen die gericht zijn op de bouwsector en verband houden met het gebruik van de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud.

Gebied 2 — bijstand — ontwikkeling — opleiding.

De contractant moet de volgende diensten verlenen:

— diensten inzake bijstand aan de verantwoordelijken van het Europees Parlement bij het beheer van de opdracht voor de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud,

— diensten inzake de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten met betrekking tot de gegevens die voortvloeien uit de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud (ontwikkeling buiten COSWIN) om het beheer ervan te vergemakkelijken,

— diensten inzake bijstand en raadgeving bij de eventuele migratie naar andere software-oplossingen voor het computerondersteund beheer van het onderhoud of voor bouwwerkinformatiemodellering,

— diensten inzake opleiding voor de gebruikers van de software voor computerondersteund beheer van het onderhoud. De opleidingen kunnen betrekking hebben op het gebruik van spreadsheets om het beheer van de gegevens uit COSWIN te vergemakkelijken en op verslagleggingsmethoden, met tools die verbonden zijn met COSWIN of andere software-oplossingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/03/2018
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/03/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Parlement - bâtiment Remard

Rue Belliard 89

1000, Bruxelles

Bureau RMD 04J030.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja.

Nadere inlichtingen: u moet zich 2 werkdagen voor de datum van de opening van de inschrijvingen kenbaar maken. Zie de voorwaarden in „Voorwaarden voor het indienen van een inschrijving” beschikbaar op de website:

https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3059

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67000
Land: Frankrijk
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/01/2018