Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 62436-2022

Submission deadline has been amended by:  457325-2022
04/02/2022    S25

Polen-Bielsko-Biała: Bauaufsicht

2022/S 025-062436

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
Nationale Identifikationsnummer: PL225
Postanschrift: ul. Michała Grażyńskiego 10
Ort: Bielsko-Biała
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-300
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Matejko i Jacek Janeczko – w sprawach związanych z opisem przedmiotu zamówienia oraz Adrian Starzyk – w sprawach związanych z procedurą postępowania
E-Mail: przetargi@mzd.bielsko.pl
Telefon: +48 334726010
Fax: +48 334979635
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://mzd.bielsko.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.: Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139

Referenznummer der Bekanntmachung: 34-22/IZ/5/U/PN
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71520000 Bauaufsicht
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie realizacji zadania pn.: Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139.

2. Zamówienie będzie wykonywane w trakcie realizacji KONTRAKTU oraz do czasu jego końcowego rozliczenia, przy następujących założeniach:

Rozpoczęcie: Zamawiający zakłada, iż rozpoczęcie wykonywania przedmiotowego zamówienia nastąpi w październiku 2022 r.

W przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, w szczególności wskutek skorzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej, przy jednoczesnym wcześniejszym zawarciu KONTRAKTU, rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpi od dnia zawarcia umowy.

Zakończenie: Zamawiający zakłada, iż zakończenie wykonywania usługi i końcowe rozliczenie KONTRAKTU nastąpi w terminie do 31.10.2024 r.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71540000 Bauverwaltungsleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Bielsko-Biała

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie obejmuje swoim zakresem w szczególności nadzorowanie robót Wykonawcy KONTRAKTU

(tj. umowy z Wykonawcą robót budowlanych o realizację ww. rozbudowy) i zatwierdzanie wszelkich materiałów, techniki i technologii budowlanej oraz jakości wykonania, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz KONTRAKTEM na wszystkich robotach nimi objętych, w tym w szczególności:

• robotach mostowych;

• robotach drogowych;

• robotach wodno-kanalizacyjnych;

• robotach kolejowych;

• robotach gazowych;

• robotach energetycznych i elektrycznych;

• robotach teletechnicznych;

• robotach innych (wg potrzeb),

a także weryfikację dokumentacji projektowej i koordynowanie robót z gestorami sieci.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziałach III – V Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej również „SWZ”).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Analiza ryzyka / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Organizacja pracy Inżyniera / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie potencjału kadrowego / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 078 000.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu

o przesłanki wskazane poniżej w pkt 2 i 3 oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone

w sekcji III.1.3;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej również „ustawą Pzp” (przesłanki obligatoryjne);

3. Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4), 8) lub 10) ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne);

4. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp;

5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt 3, celem udowodnienia braku podstaw do wykluczenia, może podjąć działania wskazane w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp;

6. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia;

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zadania.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (składane wraz z ofertą):

1.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) Wykonawcy;

1.2. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (gdy występują);

1.3. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach których polega Wykonawca (gdy występują);

1.4. Wykaz osób – potencjał kadrowy. Wykaz ten winien zostać złożony w celu oceny oferty w kryterium „Doświadczenie potencjału kadrowego” oraz w celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego poniżej pod lit. B)

2. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składane na wezwanie Zamawiającego:

2.1. Wykaz usług - Doświadczenie. Wykaz winien zawierać informacje wymagane dla oceny spełniania warunku, o których mowa poniżej pod lit. A);

3. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego:

3.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3.2. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa

w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3), 4), 5) i 6) ustawy Pzp;

3.3. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

3.4. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

4. Pozostałe informacje dotyczące wymaganych oświadczeń i dokumentów znajdują się w Instrukcji dla Wykonawców - Rozdział I SWZ

A) Wiedza i doświadczenie:

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przeprowadził (zakończył) nadzór nad realizacją, co najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na rozbiórce wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

c) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości minimum 200 m.

Uwagi:

1. Pojęcia „budowa” i „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane;

2. Pojęcie „wiadukt” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (MTiGM) z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;

3. Roboty wskazane pod lit. a) – c) mogły być zrealizowane w ramach jednego zamówienia lub stanowić przedmiot odrębnych zamówień;

4. w przypadku, gdy roboty, o których mowa powyżej są częścią większego zamówienia, dotyczącego szerszego zakresu robót, należy podać w wykazie, o którym mowa powyżej w pkt. 2.1. tylko informacje potwierdzające spełnianie wskazanych tam warunków.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

5. za przeprowadzenie (zakończenie) nadzoru nad realizacją robót budowlanych Zamawiający uzna zakończenie wykonania usługi nadzoru po wykonaniu robót budowlanych, przejęciu ich przez inwestora (gdy wystawiony zostanie protokół zakończenia i odbioru robót lub świadectwo przejęcia robót).

W powyższy okres nie będzie wliczona usługa pełnienia funkcji nadzoru w okresie zgłaszania wad lub w okresie gwarancyjnym.

B) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca musi wykazać, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami legitymującymi się doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi określonymi poniżej:

1. Funkcja: Inżynier Rezydent;

Doświadczenie: kierowanie zespołem nadzoru w trakcie realizacji co najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni

z mieszanki mineralno-bitumicznej o długości minimum 200 m.

Roboty wskazane pod lit. a) – b) mogły być zrealizowane w ramach jednego zamówienia lub stanowić przedmiot odrębnych zamówień.

2. Funkcja: Inspektor nadzoru robót mostowych i inżynierskich;

Doświadczenie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót mostowych w trakcie realizacji co najmniej:

a) 1 (jednej) roboty budowlanej polegającej na rozbiórce wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną;

b) 2 (dwóch) robót budowlanych, z których każda polegała na budowie wiaduktu biegnącego nad czynną linią kolejową zelektryfikowaną.

Robota wskazana pod lit. a) mogła być zrealizowana w ramach jednego zamówienia, łącznie

z którąkolwiek z robót wskazanych pod lit. b).

3. Funkcja: Inspektor nadzoru robót drogowych:

Doświadczenie: pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych w trakcie realizacji co najmniej

2 (dwóch) robót budowlanych, z których każda polegała na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni

z mieszanki mineralno-bitumicznej, o długości minimum 200 m.

UWAGI:

a) Pojęcia: „budowa” i „przebudowa” należy rozumieć zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane;

b) Pojęcie „wiadukt” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie

i ich usytuowanie;

c) Kandydaci na stanowiska wymienione powyżej winni posiadać uprawnienia budowlane odpowiednie do pełnionych funkcji;

d) Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji (wskazania jednej osoby do pełnienia kilku z nich);

e) Informacje o posiadanych przez ww. osoby kwalifikacjach (rodzaj i nr uprawnień) i doświadczeniu, Wykonawca winien podać w wykazie, o którym mowa powyżej w pkt. 1.4.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w Rozdziale V SWZ – Wzorze umowy

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/03/2022
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/06/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/03/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Oświadczenie JEDZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego

zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji

Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE (JEDZ).

1.1. JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej prowadzonego postępowania (załącznik nr 1 do Rozdziału II SWZ).

1.2. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ, znajdują się także

w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na stronie internetowej urzędu.

1.3. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy winni złożyć ogólne oświadczenie w tym zakresie poprzez zaznaczenie w części IV JEDZ punktu α (alfa). Nie należy wypełniać pozostałych punktów części IV.

1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa

się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy po otwarciu ofert, celem komunikacji

z Zamawiającym korzystali z poczty elektronicznej (przetargi@mzd.bielsko.pl).

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi

posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”

4. Szczegółowe informacje nt. sposobu składania ofert, porozumiewania się oraz udzielania wyjaśnień treści

SWZ wskazano w Instrukcji dla Wykonawców, regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

5. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 – 256 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie KONTRAKTU nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp jak dla postępowań których wartość jest równa lub większa niż progi unijne, określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2022