Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Usługi - 63031-2021

08/02/2021    S26

Litwa-Wilno: Aktualizacja narzędzia na rzecz równouprawnienia płci w środowisku akademickim i badaniach – narzędzie GEAR

2021/S 026-063031

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn
Krajowy numer identyfikacyjny: 2900764882
Adres pocztowy: Gedimino av.16
Miejscowość: Vilnius
Kod NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Kod pocztowy: LT 01103
Państwo: Litwa
E-mail: procurement@eige.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: www.eige.europa.eu
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7816
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Równouprawnienie płci

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Aktualizacja narzędzia na rzecz równouprawnienia płci w środowisku akademickim i badaniach – narzędzie GEAR

Numer referencyjny: EIGE/2021/OPER/01
II.1.2)Główny kod CPV
73000000 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie równouprawnienia płci w obszarze badań polityki UE poprzez zapewnienie decydentom wyników badań i praktycznych narzędzi w zakresie wdrażania polityk wrażliwych z punktu widzenia płci w instytucjach badawczych.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: LT01 Sostinės regionas
II.2.4)Opis zamówienia:

Celem szczegółowym jest wspieranie instytucji badawczych – uniwersytetów, organizacji przygotowujących badania naukowe i organizacji finansujących badania naukowe, wraz z solidnymi wytycznymi metodycznymi dotyczącymi włączania problematyki płci do głównego nurtu instytucji badawczych, osiągnięcia transformacji strukturalnej, w tym zmiany kultury organizacyjnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: jakość proponowanej metodologii / Waga: 60
Kryterium jakości - Nazwa: organizacja pracy i zasobów / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: środki kontroli jakości / Waga: 20
Cena - Waga: 40 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 200 000.00 EUR
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Jak określono w dokumentacji zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/03/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Angielski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 6 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29/03/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

siedziba EIGE lub wirtualna sesja otwarcia ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

W sesji otwarcia ofert może uczestniczyć maksymalnie dwóch przedstawicieli każdego oferenta.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Sąd
Miejscowość: Luxembourg
Państwo: Luksemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Miejscowość: Strasbourg
Państwo: Francja
Tel.: +33 388172313
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: Rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luxembourg
Kod pocztowy: L-2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Adres internetowy: http://curia.europa.eu
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2021