Usługi - 63163-2020

07/02/2020    S27    Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Balice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2020/S 027-063163

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 248-616810)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. kpt. M. Medweckiego 1
Miejscowość: Balice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-083
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zakupów
E-mail: zamowienia@krakowairport.pl
Tel.: +48 126393164
Faks: +48 124117977

Adresy internetowe:

Główny adres: www.krakowairport.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w MPL Kraków-Balice wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Numer referencyjny: MPL/PF/FZ/241/3/05/19
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: opracowanie koncepcji architektoniczno-funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budynku biurowo-usługowego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o., wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ) został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/02/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 248-616810

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany i projekt wykonawczy dla budynku biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o najwyższym stopniu skomplikowania (kategoria 6); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w całości musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

(...)

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów:

1) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;

Powinno być:

1. Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję, projekt budowlany i projekt wykonawczy dla budynku biurowo-usługowego o powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, o najwyższym stopniu skomplikowania (kategoria 6); w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek w całości musi być spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

(...)

3. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia następujących dokumentów:

1) wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane;

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 18/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 18/02/2020
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 31/03/2020
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: