Dostawy - 63227-2017

18/02/2017    S35    - - Dostawy - Profilu Nabywcy - Nie dotyczy 

Polska-Gdynia: Elektryczność

2017/S 035-063227

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Wstępne ogłoszenie informacyjne

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/8740_120290.html

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdiz.gdynia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa energii elektrycznej z podziałem na dwie części zamówienia – obiekty oraz sygnalizacja i oświetlenie.

II.1.2)Główny kod CPV
09310000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina miasta Gdyni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Miasta Gdyni i jej jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych oraz innych Gmin i Powiatu działających w Partnerstwie: Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów – NORDA oraz innych Gmin i Powiatów, a także jednostek organizacyjnych, instytucji kultury i spółek komunalnych tych Gmin i Powiatu, Akademii Morskiej w Gdyni, z podziałem na dwie części zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi zgodnie z dokumentami zamówienia.

Zarząd Dróg i Zieleni jednostka budżetowa Gminy miasta Gdyni będzie działać w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych, instytucji kultury, podmiotów i spółek komunalnych działających w Partnerstwie: Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów – NORDA oraz innych gmin i powiatów, a także jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych tych Gmin i Powiatu, Akademii Morskiej w Gdyni. Zasięg terytorialny będzie obejmował Gminę Miasta Gdyni i jej jednostki organizacyjne organizacyjnych i spółki komunalne oraz inne Gminy i Powiaty działające w Partnerstwie: Metropolitalnym Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów – NORDA oraz inne gminy i powiaty, a także jednostki organizacyjne, instytucje kultury i spółki komunalne tych Gmin i Powiatów, Akademia Morska w Gdyni.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2017