Услуги - 63461-2020

10/02/2020    S28

Литвa-Вилнюс: Изчисляване на броя на момичетата, изложени на риск от генитално осакатяване на жените в ЕС

2020/S 028-063461

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски институт за равенство между половете
Пощенски адрес: Gedimino av.16
Град: Vilnius
код NUTS: LT011 Vilniaus apskritis
Пощенски код: LT 01103
Държава: Литва
Електронна поща: procurement@eige.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.eige.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5970
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Равенство между половете

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Изчисляване на броя на момичетата, изложени на риск от генитално осакатяване на жените в ЕС

Референтен номер: EIGE/2020/OPER/01
II.1.2)Основен CPV код
79315000 Социални изследвания
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Този търг е обявен с цел да се избере най-доброто предложение за изпълнението на проучването „Изчисляване на броя на момичетата, изложени на риск от генитално осакатяване на жените в ЕС“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 250 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LT LIETUVA
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изследването ще допринесе за усилията на EIGE да предприеме редовни изчислявания и оценявания на тенденциите по отношение на риска от генитално осакатяване на жените, гарантирайки сравнимост на данните сред държавите — членки на ЕС, като използва методологията на EIGE от 2018 г. относно изчисляването на броя на момичетата, изложени на риск, в четири нови избрани държави: Дaния, Иcпaния, Люксембург и Австрия. Сравнителен анализ в съответствие с тази методика ще обхваща 4-те избрани държави членки. Проучването ще допринесе за по-ефективни политики и услуги за предотвратяване гениталното осакатяване на жените и за защита на момичетата в риск.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 9
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 12/03/2020
Местно време: 11:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Английски
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 13/03/2020
Местно време: 11:00
Място:

Помещенията на EIGE.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Упълномощен представител на всеки оферент може да присъства при отварянето на офертите като наблюдател. От дружествата се изисква да уведомят за своето намерение най-късно 2 работни дни предварително на адреса за контакт, посочен в раздел I) на настоящото обявление, с нотификация, която съдържа референтния номер на процедурата.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Град: Luxembourg
Държава: Люксембург
Електронна поща: cfi.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Град: Strasbourg
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В рамките на 2 месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
03/02/2020