Usługi - 63658-2017

18/02/2017    S35    - - Usługi - Profilu Nabywcy - Nie dotyczy 

Polska-Gdynia: Systemy oświetleniowe

2017/S 035-063658

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Niniejsze ogłoszenie odnosi się do następującej publikacji: Wstępne ogłoszenie informacyjne

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdyni – Zarząd Dróg i Zieleni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
Tel.: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Faks: +48 586622841
Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/8740_120290.html

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdiz.gdynia.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Iluminacja świąteczno – noworoczna na terenie miasta Gdyni z podziałem na 6 części.

II.1.2)Główny kod CPV
31527260
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina miasta Gdyni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Iluminacja świąteczno – noworoczna na terenie miasta Gdyni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi zgodnie z dokumentami zamówienia.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/02/2017