Tjänster - 63661-2019

08/02/2019    S28

Sverige-Linköping: Vägtransporter

2019/S 028-063661

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Tekniska verken i Linköping AB (publ)
Nationellt registreringsnummer: 556004-9727
Postadress: Box 1500
Ort: Linköping
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
Postnummer: 581 15
Land: Sverige
Kontaktperson: Amanda Spiik
E-post: amanda.spiik@tekniskaverken.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.tekniskaverken.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzuqhioxh&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afzuqhioxh&GoTo=Tender
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Transport av biogödsel till lantbrukare och substrat till biogasanläggning

Referensnummer: 19/24
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
60100000 Vägtransporter
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Transport av biogödsel till lantbrukare och substrat till biogasanläggning.

Syftet med uppdraget är att L på ett effektivt och professionellt sätt ska företräda B och transportera biogödsel samt substrat mellan, av B eller av B samarbetspartners, angivna platser.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90500000 Avfallstjänster
90512000 Avfallstransport
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE123 Östergötlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Transport av biogödsel till lantbrukare och substrat till biogasanläggning.

Syfte

Syftet med uppdraget är att L på ett effektivt och professionellt sätt ska företräda B och transportera biogödsel samt substrat mellan, av B eller av B samarbetspartners, angivna platser.

Omfattning

Uppdraget omfattar transport av biogödsel och substrat.

Transporterna som körs idag är uppdelade på två bilar och två skift. Totalt sker transport cirka 16 timmar per bil och dygn med trailerdragare. Under perioden mars till slutet på maj ökar behovet av transporter och transport sker 24 timmar per dygn.

Biogödsel (transport med trailerdragare)

Producerar ca 100 000 ton jämt fördelat över ett år.

Gödselbrunnen i Linköping rymmer cirka 4000 m3.

Substrat (transport med trailerdragare)

Vid beställning en gång/vecka ska L hämta substrat vid Lithells fabrik i Sköllersta och levereras till Linköping (Åby). Volymerna varierar mellan 15-20 ton/gång.

Substrat (transport med trailerdragare och lastväxlare)

I dagsläget kör aktuell L substrat från Vårgårda till Linköping ca 1 gång/vecka med trailerdragare och ca 1 gång/vecka med lastväxlare (körs idag med tre flak).

TS-haltBiogödseln har en TS-halt på cirka 4,5 procent.

Försäljning och planeringB har idag ett samarbete med en leverantör som ombesörjer placeringen av gödseln. L ska i samråd med aktuell L som ombesörjer placeringen av gödseln planera transporterna så att de blir så effektiva som möjligt ur miljö- och ekonomisynpunkt.

Upphandlingen omfattar löpande behov hos B inom avtalsområdet. För enskilda projekt förbehåller sig B rätten att utföra separat upphandling.

Under avtalstiden kan förändringar komma att ske utifrån koncernbeslut, verksamhetsförändringar med mera som kan påverka behovet och volymen.

Ej uppdelning av kontrakt

B lägger stor vikt vid att erhålla en kontinuerlig helhetslösning med en (1) L som tar ansvar för hela åtagandet. B väljer därför att ej dela upp kontraktet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 24/03/2020
Slut: 23/03/2024
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 förlängning/ar á 24 månader

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 07/03/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 05/06/2019
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
07/02/2019