Usluge - 63849-2019

11/02/2019    S29

Portugal-Lisabon: Studija o rizicima i regulatornim pitanjima o specifičnim slučajevima morskih brodova s autonomnim upravljanjem (SAFEMASS)

2019/S 029-063849

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska agencija za pomorsku sigurnost
Poštanska adresa: Praça Europa 4
Mjesto: Lisbon
NUTS kod: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Poštanski broj: 1249-206
Država: Portugal
E-pošta: OPEN42019@emsa.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.emsa.europa.eu/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4423
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Studija o rizicima i regulatornim pitanjima o specifičnim slučajevima morskih brodova s autonomnim upravljanjem (SAFEMASS)

Referentni broj: EMSA/OP/4/2019
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Glavni je cilj studije pružiti smislene ulazne podatke državama članicama EU-a i moguće Međunarodnoj pomorskoj organizaciji u vezi s aktualnim regulatornim određivanjem obuhvata (Regulatory Scoping Exercise, RSE) utvrđivanjem novih rizika i regulatornih nedostataka koji se nameću provedbom različitih vrsta morskih brodova s autonomnim upravljanjem (MASS). Očekuje se upotreba informacija drugih istraživačkih ili industrijskih projekata po potrebi, a da pritom razumno izbjegava dupliciranje posla.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 250 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: 00 Not specified
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Prostori izvoditelja, osim mogućih uvodnih sastanaka ili sastanaka na kojima se predstavljaju rezultati, koji se mogu održati i u prostorima EMSA-e u Lisabonu.

II.2.4)Opis nabave:

EMSA planira sklopiti ugovor o pružanju usluga radi pružanja usluga studije u 2 dijela, s 3 predmeta isporuke. Isporuka 1. i 2. izvješća provodi se u roku od 5 mjeseci od sklapanja ugovora, dok se isporuka 3. izvješća provodi u roku od 8 mjeseci od sklapanja ugovora.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 11
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora
Obveza navođenja imena i stručnih kvalifikacija osoblja zaduženog za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/03/2019
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 31/10/2019
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 02/04/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Ponude će se otvarati u 11:00 (SEV/srednjoeuropsko ljetno vrijeme), što je 10:00 (vrijeme u Lisabonu) u uredima EMSA-e, Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, PORTUGAL.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Otvaranje ponuda je javno i predstavnik svakog ponuditelja može prisustvovati. Ako želite prisustvovati otvaranju ponuda, podnesite zahtjev (najmanje 5 kalendarskih dana prije datuma otvaranja ponuda) na OPEN42019@emsa.europa.eu s naznakom imena osobe koja će prisustvovati otvaranju ponuda i naziva ponuditelja kojeg zastupa. Sudionici trebaju pokazati svoju potvrdu o primitku poziva poslanu s pomoću e-dostave ili izvješće o nadmetanju.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: ECJ.Registry@curia.eu.int
Telefaks: +352 433766
Internetska adresa: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Opći sud
Mjesto: Luxembourg
Država: Luksemburg
Internetska adresa: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/02/2019