Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 63849-2019

11/02/2019    S29    Byråer - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Portugal-Lissabon: Undersökning om risker och regleringsmässiga frågor när det gäller specifika fall av maritima autonoma ytfartyg (SAFEMASS)

2019/S 029-063849

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska sjösäkerhetsbyrån
Postadress: Praça Europa 4
Ort: Lisbon
Nuts-kod: PT170
Postnummer: 1249-206
Land: Portugal
E-post: OPEN42019@emsa.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.emsa.europa.eu/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4423
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Undersökning om risker och regleringsmässiga frågor när det gäller specifika fall av maritima autonoma ytfartyg (SAFEMASS)

Referensnummer: EMSA/OP/4/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
73200000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Huvudsyftet med undersökningen är att tillhandahålla meningsfulla synpunkter till EU:s medlemsstater och möjligen internationella sjöfartsorganisationen (IMO) om den pågående övningen avseende regleringsmässig omfattning (Regulatory Scoping Exercise - RSE) genom att fastställa framväxande risker och regleringsmässiga luckor som uppstår vid implementeringen av olika grader av maritima autonoma ytfartyg (MASS). Information från andra forsknings- och industriprojekt förväntas användas när så krävs för att undvika dubbelarbete på ett meningsfullt sätt.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 250 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: 00
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler, förutom möjliga möten för att lansera/presentera resultat, vilket kan komma att äga rum i Emsas lokaler i Lissabon.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Emsa avser sluta ett tjänsteavtal för tillhandahållande av en undersökning i 2 delar, med 3 resultat. Leveransen av den första och andra rapporten ska ske inom 5 månader från undertecknandet av kontraktet medan leveransen av den tredje rapporten ska ske inom 8 månader från undertecknandet av kontraktet.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 11
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 29/03/2019
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/10/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 02/04/2019
Lokal tid: 11:00
Plats:

Anbuden kommer att öppnas kl. 11:00 (CET/CEST-tid), vilket motsvarar kl. 10:00 (lokal tid i Lissabon), i Emsas kontor, Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, PORTUGAL.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Anbudsöppningen kommer att vara offentlig, och en företrädare för varje anbudsgivare får närvara. De som önskar närvara vid mötet ska senast 5 kalenderdagar före datumet för anbudsöppning skicka en förfrågan till e-postadressen OPEN42019@emsa.europa.eu, där namnet på den person, som ska närvara vid mötet, och namnet på den anbudsgivare, som denne företräder, ska anges. De närvarande ska uppvisa en bekräftelse på mottagande av anbud som skickats via elektronisk inlämning eller anbudsrapporten.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: ECJ.Registry@curia.eu.int
Fax: +352 433766

Internetadress: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Tribunalen
Ort: Luxembourg
Land: Luxemburg

Internetadress: www.curia.europa.eu

VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/02/2019