Usługi - 63970-2017

18/02/2017    S35    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Bezpośrednie udzielenie zamówienia 

Polska-Nowa Sól: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2017/S 035-063970

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.

<regulation_20071370> (en_US)

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Nowa Sól – Miasto
ul. M. J. Piłsudskiego 12
Punkt kontaktowy: Wojciech Babiarczuk
67-100 Nowa Sól
Polska
Tel.: +48 684590300
E-mail: zampub@nowasol.pl
Faks: +48 684590358

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.nowasol.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Usługi kolei miejskiej/kolei lekkiej, metra, tramwajów, trolejbusów lub autobusów
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Gmina Kolsko
Piastowska 12
67-415 Kolsko
Polska

Gmina Kożuchów
Rynek 1a
67-120 Kożuchów
Polska

Gmina Nowa Sól
Moniuszki 3a
67-100 Nowa Sól
Polska

Gmina Otyń
Rynek 1
67-106 Otyń
Polska

Gmina Siedlisko
pl. Zamkowy 6
67-112 Siedlisko
Polska

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gmin: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowa Sól – Miasto, Otyń i Siedlisko.
II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Transport drogowy.

Kod NUTS PL432

II.1.3)Krótki opis zamówienia
Transport drogowy – przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gmin: Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowa Sól – Miasto, Otyń i Siedlisko. Szacowana wielkość pracy przewozowej: ok. 1.090.000 wozokilometrów rocznie.
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

60112000

II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)Ilość i/lub wartość usług:
II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.7.2018
Okres w miesiącach: 120 (od udzielenia zamówienia)
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
podmiotowi wewnętrznemu (art. 5 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007)
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza / Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.pl

VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.2.2017