Varer - 64127-2020

10/02/2020    S28

Danmark-Aarhus: Elektroniske målere

2020/S 028-064127

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Boligforeningen Ringgården
CVR-nummer: 41905018
Postadresse: Dybedalen 1A
By: Aarhus V
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Postnummer: 8210
Land: Danmark
Kontaktperson: Pia Pytlich
E-mail: pipt@cowi.com

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bf-ringgaarden.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.rib-software.dk/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.rib-software.dk/
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af fjernaflæste målere

II.1.2)Hoved-CPV-kode
38552000 Elektroniske målere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering, montering, drift og vedligeholdelse af fjernaflæste forbrugsmålere (vand, varme og el) samt fjernaflæsning og levering af valide forbrugsdata i kontraktperioden. Herudover omfatter den udbudte kontrakt at der stilles internetportal med oplysning om forbrugsdata for henholdsvis boligforeningens beboere samt boligforeningens administration til rådighed. Udbudsmaterialet ligger offentligt tilgængeligt på RIB Byggeweb med TN-nummeret TN124721.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
38420000 Instrumenter til måling af strømhastighed, standhøjde og tryk i væsker og gasser
38421100 Vandmålere
38421110 Gennemstrømningsmålere
38424000 Måle- og kontroludstyr
38500000 Apparatur til kontrol og prøvning
38550000 Målere
38551000 Energimålere
38554000 Elektricitetsmålere
45300000 Udførelse af bygningsinstallationer
50411100 Reparation og vedligeholdelse af vandmålere
50411300 Reparation og vedligeholdelse af elmålere
51000000 Installationstjenester (undtagen programmel)
51100000 Installation af elektrisk og mekanisk udstyr
65500000 Aflæsning af målere
72310000 Databehandling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

I og omkring Aarhus.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Boligforeningen Ringgården (Ringgården) ønsker at etablere et ensartet og brugervenligt fjernaflæst forbrugsafmålingssystem på tværs af 33 af boligforeningens afdelinger.

Systemet skal sikre korrekt og rettidig aflæsning og afregning af den enkelte beboelsesenheds el-, vand- og varmeforbrug. Ringgården vil fremadrettet benytter EG Bolig (et IT-system for bolig- og ejendomsadministration) for egen udarbejdelse af årlige forbrugsregnskaber samt flytteregnskaber, hvorfor det skal være muligt at udveksle data, herunder forbrugsdata, mellem EG Bolig og det leverede forbrugsmålingssystemet. Hermed menes, at systemerne skal kunne udveksle data således, at validerede forbrugsdata fra hele forbrugsafmålingssystemet kan indlæses i EG Bolig. Samtidig skal data fra EG Bolig kunne udveksles til forbrugsafmålingssystem, herunder opdatering af beboerdata.

I tilknytning forbrugsafmålingssystemet skal der stilles en løsning med en internetportal til rådighed for beboerne uden yderligere beregning for beboerne. Via internetportalen skal den enkelte beboer løbende have mulighed for at gøre sig bekendt med og blive bevidst om sit forbrug.

Med henblik på at imødekomme dette har Ringgården igangsat nærværende udbud vedrørende levering og installering af fjernaflæste brugsvandsmålere, elmålere, energimålere (varme) og varme-fordelingsmålere på radiatorer til forventeligt 33 af Ringgårdens afdelinger.

Herudover skal den valgte leverandør forestå den løbende drift og vedligehold samt kontrol af de leverede målere samt kundeservice i forhold til Ringgårdens administration og beboere.

Omfattet af udbuddet er ligeledes kontraktoptioner på tilføjelse af yderligere afdelinger end de allerede omfattede, herunder kommende nybyggerier i kontraktens løbetid; kontraktoptioner på tilføjelse af koldvandsmålere inklusiv internetportal, drift og vedligehold samt kundeservice samt etablering af energistyringssystem inkl. fjernaflæste målere til Ringgårdens administration.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Omfattet af udbuddet er ligeledes kontraktoptioner på tilføjelse af yderligere afdelinger end de allerede omfattede, herunder kommende nybyggerier i kontraktens løbetid; kontraktoptioner på tilføjelse af koldvandsmålere inklusiv internetportal, drift og vedligehold samt kundeservice samt etablering af energistyringssystem inkl. fjernaflæste målere til Ringgårdens administration. Optionerne kan kaldes ved kontraktindgåelse samt i hele aftalens løbetid.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet ligger offentligt tilgængeligt på RIB Byggeweb med TN-nummeret TN124721.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse egenkapital samt soliditetsgrad for hvert af de seneste 3 godkendte årsregnskaber. Oplysninger om tilbudsgiverens økonomiske og finansielle formåen angives i ESPD, del IV, afsnit C.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Positiv egenkapital i hvert af de seneste 3 godkendte årsregnskaber, og

2) Soliditetsgrad på minimum 20% i hvert af de seneste 3 godkendte årsregnskaber.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse referenceoplysninger, der belyser overholdelse af nedenstående mindstekrav. Oplysninger om tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen angives i ESPD, del IV, afsnit D.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

1) Minimum 3 referencer udført indenfor de seneste 3 år vedrørende levering af målere og forbrugsdata for udarbejdelse af forbrugsregnskaber til en almen boligorganisation med mindst 150 boliger, og

2) Minimum 1 reference udført indenfor de seneste 3 år, hvor tilbudsgiveren har gennemført samtidig målerudskiftning for mindst 100 boliger og i den forbindelse overtaget håndtering af forbrugsdata fra en anden leverandør. Målerudskiftningen samt overtagelsen af håndtering af forbrugsdata skal være gennemført på tidspunktet for tilbudsafgivelsen for at mindstekravet er opfyldt.

Det er tilladt at dokumentere opfyldelse af sidstnævnte mindstekrav ved samme reference(r), som anvendes til dokumentation af førstnævnte mindstekrav.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Ved forsinkelse kan leverandøren ifalde en dagbod, jf. udkast til kontrakt pkt. 12.4 og 12.5. Udkast til kontrakt er vedlagt udbudsmaterialet som bilag F.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/03/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Åbningen af indkomne tilbud gennemføres elektronisk, og tilbudsgiverne har dermed ikke adgang til at overvære åbningen.. Umiddelbart i forlængelse af åbning af de indkomne tilbud udarbejdes en tilbudsoversigt, der angiver tilbudsgivernes samlede tilbudssummer samt evt. i tilbudslisten anførte forbehold. Tilbudsoversigten udsendes til tilbudsgiverne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Umiddelbart forud for udløb af den på baggrund af dette udbud indgåede kontrakt.

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet ligger offentligt tilgængeligt på RIB Byggeweb med TN-nummeret TN124721.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: www.klfu.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud skal klager over ikke at være blevet prækvalificeret være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelsen af underretning til ansøgerne om, hvem der er blevet prækvalificeret jf. lovens § 7, stk. 1, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Øvrige klager skal være indgiver til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter offentliggørelsen af en bekendtgørelse om indgået kontrakt i EU-Tidende.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jakobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2020