Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 64198-2015

Beknopt weergeven

24/02/2015    S38

België-Brussel: Vooraankondiging ENV 2015

2015/S 038-064198

 1.Aanbestedende dienst:

Europese Commissie, directoraten-generaal Milieu en Klimaat, eenheid SRD.2 Financiën, BU-9 01/005, 1049Brussel, BELGIË. Tel. +32 22960008. E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Geplande opdrachten 2015:

ENV A.1 — Eco-innovatie & kringloopeconomie:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Oproep tot gegevenssets inzake kritieke lacunes in de gegevens; mei 2015; 1 000 000 (500 000 x 2); FRA.
Milieuactieplan voor de kleinhandel — controle van de verplichtingen; mei 2015; 450 000 (150 000 x 3); SER.
ENV A.2 — Afvalbeheer & recycling:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Bijstand aan de Commissie bij technologische, sociaaleconomische en kosten-batenbeoordelingen met betrekking tot de tenuitvoerlegging en verdere ontwikkeling van de EU-afvalwetgeving; april 2015; 2 800 000 (700 000 x 4); FRA.
Verordening inzake scheepsrecycling (en Europese lijst van scheepsrecyclinginrichtingen) — raamovereenkomst; februari 2015; 3 000 000 (750 000 x 4); FRA.
Tenuitvoerlegging in de EU-lidstaten van Richtlijn 2006/21/EG betreffende het beheer van afval van winningsindustrieën; maart 2015; 200 000; ETU.
ENV A.3 — Chemische stoffen:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Wetenschappelijke en technische bijstand bij de tenuitvoerlegging van diverse wetgevingen inzake chemische stoffen: — Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen, — Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, — Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, — Verordening (EG) nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen; maart 2015; 3 000 000 (1 500 000 x 2); FRA.
Wetenschappelijke en technische bijstand bij de ontwikkeling van een EU-strategie voor een niet-toxisch milieu: huidige stand van zaken, reikwijdte en ontwikkeling van opties; april 2015; 400 000; ETU.
Aanpassing van wetgevingen inzake chemische stoffen; mei 2015; 920 000; ETU.
ENV B.1 — Landbouw, bossen en bodem:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Dienstenovereenkomst ter ondersteuning van de integratie van milieuaspecten in het GLB; maart 2015; 360 000; SER.
Dienstenovereenkomst voor bijstand bij de tenuitvoerlegging van de Nitraatrichtlijn (91/676/EEG); maart 2015; 510 000; SER.
Onderzoek naar de tenuitvoerlegging van duurzaam bosbeheer overeenkomstig de biodiversiteitsstrategie van de EU en de strategie voor Europese bio-economie; maart 2015; 120 000; ETU.
Ondersteuning bij de ontwikkeling van een nieuw EU-initiatief inzake bodembescherming — inventaris en beoordeling van de beleidsinstrumenten in de EU-lidstaten; februari 2015; 200 000; SER.
ENV B.2 — Biodiversiteit:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Ondersteuning voor de follow-up van de tussentijdse beoordeling van de biodiversiteitsstrategie van de EU voor 2020; mei 2015; 200 000; SER.
Koppeling van de biodiversiteit aan de nationale economische en sociale prioriteiten in de EU-lidstaten; maart 2015; 300 000 (150 000 x 2); SER.
Technische bijstand met betrekking tot doelstelling 2 van de biodiversiteitsstrategie van de EU; april 2015; 150 000; SER.
Ondersteuning van het biodiversiteitsinformatiesysteem voor Europa (BISE) als instrument voor de controle van het biodiversiteitsbeleid na 2010; maart 2015; 240 000 (80 000 x 3); SER.
ENV B.3 — Natuur:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Het potentieel van ruimtelijke ordening voor de bescherming en het beheer van het Natura 2000-netwerk; maart 2015; 200 000; ETU.
Beoordeling van de tenuitvoerlegging van de Dierentuinenrichtlijn; maart 2015; 250 000; ETU.
Definitie en toepassing van het concept van de positieve referentiewaarden voor soorten en habitats in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen; maart 2015; 300 000; SER.
Integratieaanpak voor de financiering van de biodiversiteit: beoordeling van de resultaten en analyse van de opties voor de toekomst; maart 2015; 200 000; ETU.
ENV C.1 — Water:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Ondersteuning bij de ontwikkeling van een strategische benadering voor farmaceutica in het milieu; maart 2015; 100 000; SER.
Ondersteuning bij de beoordeling van de planning en tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn Water en de Richtlijn Overstromingen; juni 2015; 2 350 000; SER.
ENV C.2 — Mariene milieu- & watersector:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Ondersteuning van de beleidsvorming van de Commissie met betrekking tot de Watersectorrichtlijnen; maart 2015; 8 000 000 (4 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 — Lucht- & industriële emissies:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Verbeterde instrumenten voor de beoordeling van blootstelling aan NO2; april 2015; 200 000; SER.
ENV D.2 — Tenuitvoerlegging, cohesiebeleid & Europees semester, cluster 2:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Onderzoek naar de beoordeling van het potentieel aan fiscale hervormingen op milieugebied voor de 28 EU-lidstaten; februari 2015; 110 000; ETU.
Onderzoek ter beoordeling van de voordelen verstrekt door de handhaving van de EU-milieuwetgeving; maart 2015; 200 000; ETU.
ENV D.4 — Bestuur, informatie en verslaglegging:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Inspire — Onderzoek naar de kwaliteit van ENV-informatie voor de doelstelling in het kader van Richtlijn 2003/4/EG; juni 2015; 133 500; ETU.
Copernicus/Geoss — Onderzoek naar de beoordeling van het potentieel van instrumenten voor aardobservatie en het potentieel van burgerwetenschap voor milieu-inspectie en -bewaking; juni 2015; 90 000; ETU.
ENV E.2 — Globale duurzaamheid, handel en multilaterale overeenkomsten:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Uitwerking van de begeleidende documenten voor de tenuitvoerlegging van de Verordening inzake toegang en billijke verdeling (EU) nr. 511/2014; maart 2015; 230 000; SER.
ENV F.1 — Efficiënt gebruik van hulpbronnen & economische analyse:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Beheer van de impact op het milieu en de risico's van de ontwikkeling van koolwaterstof; juni 2015; 275 000; ETU.
Ontwikkeling en onderhoud van de website „Beyond GDP”; maart 2015; 320 000 (160 000 x 2); SER.
ENV F.3 — Kennis, risico's en stedelijke omgeving:
Titel van het project; beoogde datum van bekendmaking; indicatieve begroting in EUR; type opdracht (SER, ETU of FRA):
Secretariaat voor de prijs voor Groene Hoofdstad van Europa en „European green leaf”; maart 2015; 2 000 000 (500 000 x 4 jaar); SER.