Storitve - 64198-2015

Prikaži skrčeni pogled

24/02/2015    S38

Belgija-Bruselj: Predhodno informativno obvestilo ENV 2015

2015/S 038-064198

 1.Naročnik:

Evropska komisija, generalna direktorata za okolje in podnebno politiko, Enota SRD.2 Finance, BU-9 01/005, 1049Bruselj, BELGIJA. Tel. +32 22960008. E-pošta: env-tenders@ec.europa.eu
 2.Predvidena javna naročila 2015:

ENV A.1 – Ekološke inovacije in krožno gospodarstvo:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Razpis za podatkovne nize, ki pokrivajo kritične podatkovne vrzeli; maj 2015; 1 000 000 (500 000 x 2); FRA.
Maloprodajni okoljski akcijski načrt – spremljanje obveznosti (REAP); maj 2015; 450 000 (150 000 x 3); SER.
ENV A.2 – Ravnanje z odpadki in recikliranje:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Pomoč Komisiji pri tehnoloških in socialno-ekonomskih ocenah ter ocenah stroškov in koristi, ki so povezane z izvajanjem in nadaljnjim razvojem zakonodaje EU s področja odpadkov; april 2015; 2 800 000 (700 000 x 4); FRA.
Uredba o recikliranju ladij (in evropski seznam obratov za recikliranje ladij) – okvirno naročilo; februar 2015; 3 000 000 (750 000 x 4); FRA.
Izvajanje Direktive 2006/21/ES o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti (MWEI) v državah članicah EU; marec 2015; 200 000; ETU.
ENV A.3 – Kemikalije:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Znanstvena in tehnična pomoč za izvajanje več zakonodajnih dokumentov s področja kemikalij: — Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), — Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (CLP), — Uredba (ES) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (PIC), — Uredba (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih (POP); marec 2015; 3 000 000 (1 500 000 x 2); FRA.
Znanstvena in tehnična pomoč za razvoj strategije EU za nestrupeno okolje: najnovejši dosežki, določanje obsega in razvoj možnosti; april 2015; 400 000; ETU.
Popravljanje zakonodajnih dokumentov s področja kemikalij; maj 2015; 920 000; ETU.
ENV B.1 – Kmetijstvo, gozdarstvo in tla:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Naročilo storitev za podporo integracije okoljskih vidikov v SKP; marec 2015; 360 000; SER.
Naročilo storitev za zagotavljanje podpore v povezavi z izvajanjem direktive o nitratih (91/676/EEC); marec 2015; 510 000; SER.
Študija o izvajanju trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v skladu s strategijo EU za biotsko raznovrstnost in strategijo EU za biogospodarstvo; marec 2015; 120 000; ETU.
Podpora razvoja nove pobude EU za varstvo tal – popis in ocena političnih instrumentov v državah članicah EU; februar 2015; 200 000; SER.
ENV B.2 – Biotska raznovrstnost:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Podpora za nadaljnje ukrepe za vmesni pregled strategije EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020; maj 2015; 200 000; SER.
Povezovanje biotske raznovrstnosti z nacionalnimi ekonomskimi in socialnimi prednostnimi nalogami v državah članicah EU; marec 2015; 300 000 (150 000 x 2); SER.
Tehnična podpora v zvezi s ciljem 2 strategije EU za biotsko raznovrstnost; april 2015; 150 000; SER.
Podpora BISE kot orodja za spremljanje politike o biotski raznovrstnosti po letu 2010; marec 2015; 240 000 (80 000 x 3); SER.
ENV B.3 – Narava:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Potencial prostorskega načrtovanja za zaščito in upravljanje omrežja Natura 2000; marec 2015; 200 000; ETU.
Ocena izvajanja direktive o živalskih vrtovih; marec 2015; 250 000; ETU.
Opredeljevanje in uporabljanje koncepta ugodnih referenčnih vrednosti za vrste in habitate v okviru direktiv EU o pticah in habitatih; marec 2015; 300 000; SER.
Integracijski pristop k financiranju biotske raznovrstnosti: ocena rezultatov in analiza možnosti za prihodnosti; marec 2015; 200 000; ETU.
ENV C.1 – Voda:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Podpora razvoja strateškega pristopa za farmacevtske izdelke v okolju; marec 2015; 100 000; SER.
Podpora ocene okvirne direktive o vodi ter načrtov in izvajanja direktive o poplavah; junij 2015; 2 350 000; SER.
ENV C.2 – Morsko okolje in vodno gospodarstvo:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Podpora političnih dejavnosti Komisije v zvezi z direktivami o vodni industriji; marec 2015; 8 000 000 (4 000 000 x 2); FRA.
ENV C.3 – Zrak in industrijski izpuhi:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Izboljšana orodja za ocenjevanje izpostavljenosti NO2; april 2015; 200 000; SER.
ENV D.2 – Izvrševanje, kohezijska politika in evropski semester, grozd 2:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Študija o oceni potenciala okoljske fiskalne reforme za EU-28; februar 2015; 110 000; ETU.
Študija za oceno koristi, pridobljenih z izvrševanjem okoljske zakonodaje EU; marec 2015; 200 000; ETU.
ENV D.4 – Vodenje, informacije in poročanje:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Inspire – študija o kakovosti informacij ENV za namen, povezan z Direktivo 2003/4/ES; junij 2015; 133 500; ETU.
Copernicus/GEOSS – študija o ocenjevanju potenciala orodij za opazovanje Zemlje in znanosti za državljane za okoljske inšpekcije in nadzor; junij 2015; 90 000; ETU.
ENV E.2 – Globalna trajnosti, trgovinski in večstranski sporazumi:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Priprava dokumentov s smernicami za izvajanje Uredbe (EU) št. 511/2014 EU o ABS; marec 2015; 230 000; SER.
ENV F.1 – Učinkovitost virov in ekonomska analiza:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Obvladovanje okoljskega vpliva in tveganj razvoja ogljikovodikov; junij 2015; 275 000; ETU.
Razvoj in vzdrževanje spletne strani „Beyond GDP“; marec 2015; 320 000 (160 000 x 2); SER.
ENV F.3 – Znanje, tveganja in mestno okolje:
Naslov projekta; predvideni datum objave; okvirni proračun v EUR; vrsta naročila (SER, ETU ali FRA):
Sekretariat za nagrado za zeleno prestolnico Evrope (EGCA) in evropski zeleni list (EGL); marec 2015; 2 000 000 (500 000 x 4 leta); SER.