Služby - 64199-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

24/02/2015    S38

Belgie-Brusel: Vliv nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) na přístup k financování obchodních a dlouhodobých investic

2015/S 038-064199

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a kapitálové trhy Unie
Poštovní adresa: SPA2, 01/40
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=720

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Úřední název: Evropská komise, Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a kapitálové trhy Unie
Poštovní adresa: SPA2, 01/40
Obec: Brusel
PSČ: 1049
Stát: Belgie
E-mail: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=720

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Vliv nařízení o kapitálových požadavcích (CRR) na přístup k financování obchodních a dlouhodobých investic.
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 11: Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: Úkoly se budou provádět v prostorách, které určí poskytovatel. Maximálně 6 koordinačních setkání s veřejným zadavatelem se bude konat v Bruselu.
Kód NUTS
II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Cílem je získat empirické důkazy a poskytnout Komisi nezávislé vědecké analýzy a závěry ohledně dopadu nových kapitálových požadavků na schopnost bank poskytovat dlouhodobé úvěry, a obzvláště pak financovat infrastrukturu. Studie, kterou poskytovatel předloží, by měl posloužit jako důležitý vklad při zpracování zpráv a dalších dokumentů Komise.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79311400 Ekonomický průzkum, 79311410 Posouzení ekonomického dopadu

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Maximální odhadovaná částka pro provedení všech úkolů uvedených v této výzvě k podání nabídek je 420 000 EUR včetně všech poplatků a nákladů, tj. i cestovného a diet. Žádná smluvní nabídka převyšující tuto hodnotu nebude brána do úvahy.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 420 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
dnech: 8 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
Komise může požádat uchazeče o poskytnutí zálohy nebo záruky provedení podle podmínek, které jsou uvedené v podmínkách nabídkového řízení.
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
Viz zadávací dokumentace.
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Nepoužije se.
III.1.4)Další zvláštní podmínky
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám: ne
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeči vyplní formuláře dodané v rámci zadávací dokumentace a poskytnou dokumenty, které jsou v ní vyžadovány.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Viz zadávací dokumentace.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz zadávací dokumentace.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi: ne
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby: ano

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky

hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených níže

1. Kvalita a relevantnost navržené metodiky. Váha 70

2. Celková soudržnost nabídky. Váha 10

3. Organizace práce. Váha 10

4. Opatření týkající se kontroly kvality. Váha 5

5. Čitelnost a srozumitelnost nabídky. Váha 5

IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
Bude použita elektronická dražba: ne
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
FISMA/2015/010/D.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
ne
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
Dokumentace za úplatu: ne
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
9.4.2015
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 16.4.2015 - 14:00

Místo:

Zasedací místnost 01/A030, rue de Spa 2, 1000 Brusel, BELGIE.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání se může účastnit 1 zástupce od každého uchazeče. Společnosti, které se chtějí zúčastnit, žádáme, aby oznámily svůj záměr zasláním e-mailu na adresu ec-fisma-contracts@ec.europa.eu alespoň 48 hodin předem. Toto sdělení musí být podepsané oprávněným úředníkem uchazeče a musí určit jméno osoby, která se zúčastní otevírání nabídek jménem uchazeče.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.3)Další informace
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál Soudního dvora Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12.2.2015