Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Teenused - 64199-2015

Kuva koondatud vaade

24/02/2015    S38

Belgia-Brüssel: Kapitalinõuete määruse mõju ettevõtete rahastamisvõimalustele ja pikaajalistele investeeringutele

2015/S 038-064199

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Ametlik nimetus: Euroopa komisjon, finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
Postiaadress: SPA2, 01/40
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://ec.europa.eu/dgs/finance/index_en.htm

Elektrooniline juurdepääs teabele: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=720

Lisateavet saab:
Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab:
Ametlik nimetus: Euroopa komisjon, finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
Postiaadress: SPA2, 01/40
Linn: Brüssel
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: ec-fisma-contracts@ec.europa.eu
Internetiaadress: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=720

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil:
Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Kapitalinõuete määruse mõju ettevõtete rahastamisvõimalustele ja pikaajalistele investeeringutele
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 11: Juhtimiskonsultatsiooniteenused [6] ja nendega seotud teenused
Põhiline ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht: ülesanded täidetakse töövõtja määratud ruumides. Hankijaga peetakse Brüsselis maksimaalselt 6 kooskõlastuskoosolekut.
NUTS kood
II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Eesmärk on hankida empiirilisi tõendeid ja esitada komisjonile sõltumatu teaduslik analüüs ja sõltumatud teaduslikud järeldused uute kapitalinõuete mõju kohta pankade suutlikkusele anda pikaajalisi laene ja täpsemalt rahastada infrastruktuuri rajamist. Töövõtja(te) esitatavat uuringut peab saama kasutada olulise sisendina komisjoni aruannete ja muude dokumentide koostamisel.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

79311400 Majandusuuringute teenused, 79311410 Majandusmõjude hindamisteenused

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): jah
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Kõnealuses pakkumiskutses kõigi viidatud ülesannete täitmise eeldatav maksimaalne maksumus on 420 000 EUR, mis sisaldab ka kõiki makse ja kulutusi ning reisi- ja toimetulekukulusid. Nimetatud maksumust ületavaid hankepakkumisi ei võeta arvesse.
Eeldatav maksumus käibemaksuta: 420 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
päevades: 8 (alates hankelepingu sõlmimisest)

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
Komisjon võib nõuda pakkujatelt pakkumise iseloomustuses esitatud tingimuste kohaselt tagatise või täitmistagatise esitamist.
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Vt pakkumisdokumente.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Ei kohaldata.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: pakkujad täidavad pakkumise iseloomustuses sisalduvad vormid ja esitavad nendes nõutud dokumendid.
III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: vt pakkumisdokumente.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
vt pakkumisdokumente.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad: ei
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal
Juriidilised isikud peavad esitama teenuse osutamise eest vastutava personali nimed ja kvalifikatsiooni: jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid

majanduslikult soodsaim pakkumus lähtudes alljärgnevatest pakkumuste hindamise kriteeriumidest

1. Väljapakutud metoodika kvaliteet ja asjakohasus. Osakaal 70

2. Pakkumise üldine sidusus. Osakaal 10

3. Töökorraldus. Osakaal 10

4. Kvaliteedi kontrollimise meetmed. Osakaal 5

5. Pakkumise loetavus ja selgus. Osakaal 5

IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
Kasutatakse elektroonilist oksjonit: ei
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
FISMA/2015/010/D.
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
Dokumendid on tasulised: ei
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
9.4.2015
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
Kestus kuudes: 9 (alates pakkumuse esitamistähtajast)
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused
Kuupäev: 16.4.2015 - 14:00

Pakkumuste avamise koht:

koosolekuruum 01/A030, rue de Spa 2, 1000 Brüssel, BELGIA.

Volitatud isikud, kes võivad viibida pakkumuste avamise juures: jah

Täiendav teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta: pakkumiste avamisel võib osaleda iga pakkuja kohta 1 esindaja. Osaleda soovivad ettevõtted peavad oma kavatsusest teada andma e-posti teel (aadressil ec-fisma-contracts@ec.europa.eu) hiljemalt 48 tundi enne pakkumiste avamist. Selle teate peab olema allkirjastanud pakkuja volitatud ametnik ning selles peab olema märgitud selle isiku nimi, kes osaleb pakkuja nimel pakkumiste avamisel.

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohtu Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil asjast teada saadi. Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
12.2.2015