Roba - 64320-2019

11/02/2019    S29    - - Roba - Obavijest o javnoj nabavi - Otvoreni postupak 

Hrvatska-Zagreb: Laseri

2019/S 029-064320

Obavijest o nadmetanju

Roba

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb
55545787885
Vončinina 3
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Matija Mikac
Telefon: +385 14722544
E-pošta: matija.mikac@hrvatske-ceste.hr
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.hrvatske-ceste.hr

Adresa profila kupca: www.hrvatske-ceste.hr

I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0004439
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Nabava specijalnog vozila za inspekciju cestovne mreže

Referentni broj: 1.1.-500/19
II.1.2)Glavna CPV oznaka
38636100
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je specijalno vozilo za inspekciju cestovne mreže, opremljeno sustavima sa laserima i kamerama za ispitivanje stanja kolnika i okolne infrastrukture te montaža na posebno prilagođeno cestovno vozilo. Oprema i vozilo su specificirani u Tehničkoj specifikaciji opreme i Tehničkoj specifikaciji vozila koji se nalaze u prilogu Dokumentacije o nabavi. Predmet nabave uključuje nabavu i isporuku vozila, prijevoz i dostavu opreme do mjesta korištenja, montažu, instalaciju, puštanje u rad, kalibraciju opreme i potrebnu obuku za rad s opremom.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 000 000.00 HRK
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
38636100
34110000
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Fco prostor Naručitelja: Vončinina 3, Zagreb, HRVATSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je specijalno vozilo za inspekciju cestovne mreže, opremljeno sustavima sa laserima i kamerama za ispitivanje stanja kolnika i okolne infrastrukture te montaža na posebno prilagođeno cestovno vozilo. Oprema i vozilo su specificirani u Tehničkoj specifikaciji opreme i Tehničkoj specifikaciji vozila koji se nalaze u prilogu Dokumentacije o nabavi. Predmet nabave uključuje nabavu i isporuku vozila, prijevoz i dostavu opreme do mjesta korištenja, montažu, instalaciju, puštanje u rad, kalibraciju opreme i potrebnu obuku za rad s opremom.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Brzina obrade podataka / Ponder: 20
Cijena - Ponder: 80
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 6 000 000.00 HRK
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 210
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.12)Podaci o elektroničkim katalozima
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sukladno točki 22.1.1 DON-a, sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti dokazuje se upisom gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.5)Podaci o rezerviranim ugovorima
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:
III.2.3)Podaci o osoblju odgovornom za izvršenje ugovora

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.4)Podaci o smanjenju broja rješenja ili ponuda tijekom pregovaranja ili dijaloga
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/03/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Ponuda mora biti valjana do: 01/06/2019
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/03/2019
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

Vončinina 3. Zagreb, HRVATSKA.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Sukladno točki 44. DON-a.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
06/02/2019