Usługi - 64673-2020

Submission deadline has been amended by:  93122-2020
10/02/2020    S28

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

2020/S 028-064673

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-668
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Kacprzak
E-mail: cft@cft.edu.pl
Tel.: +48 228470920
Faks: +48 228432069
Adresy internetowe:
Główny adres: https://cftpan.bip.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://cftpan.bip.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: działalność naukowa i badawcza

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc hotelowych i noclegowych na potrzeby Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Numer referencyjny: ZP/4/05/02/2020
II.1.2)Główny kod CPV
63500000 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne:

a) świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach krajowych i zagranicznych na potrzeby Zamawiającego;

b) świadczenie usług rezerwacji i opłacania pobytów w hotelach lub innych miejscach noclegowych na terenie Polski i za granicą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
63510000 Usługi biur podróży i podobne
63512000 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
63516000 Usługi zarządzania podróżą
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, POLSKA.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne:

a) świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach krajowych i zagranicznych na potrzeby Zamawiającego;

b) świadczenie usług rezerwacji i opłacania pobytów w hotelach lub innych miejscach noclegowych na terenie Polski i za granicą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp:

a) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w zakresie realizacji zamówienia występują czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.);

b) na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a lit. c Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia osoby lub osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, która/e będzie/ą wykonywała/y niezbędne czynności (wskazane w OPZ – Załącznik nr 7 do SIWZ) w trakcie realizacji zamówienia, polegające na świadczeniu usług dotyczących obsługi zamówienia (czynności administracyjne/logistyczne), m.in.: przyjmowanie i obsługa zgłoszeń/zleceń; wyszukiwanie połączeń i wystawianie biletów; wyszukiwanie i rezerwacja noclegów; obsługa serwisu telefonicznego;

c) Wykonawca/Podwykonawca przy realizacji zamówienia zatrudni ww. osobę/y na cały okres realizacji zamówienia.

Zatrudnienie winno nastąpić na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Ustawy z dnia 26.6.1974 r. Kodeks pracy. Pod pojęciem osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę należy rozumieć nowo zatrudnionych pracowników, jak również już zatrudnionych u Wykonawcy lub Podwykonawcy.

Uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy wynikające z zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp zostały określone we wzorze umowy (§ 9), stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

W umowie z Podwykonawcą powinny znaleźć się odpowiednie zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dostarczenia biletu lotniczego / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Upust od cen przewoźnika dla biletów lotniczych / Waga: 10 %
Kryterium jakości - Nazwa: Upust od ceny katalogowej pobytu w hotelu lub innym miejscu noclegowym / Waga: 10 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIR.04.04.00-00-17C1/18-00 First TEAM/2017-4/31

II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę wadium o wartości: 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem, tj. wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonali lub wykonują, co najmniej 2 usługi odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia (tj. polegające na świadczeniu (łącznie w ramach jednej umowy) usług rezerwacji sprzedaży i dostawie biletów lotniczych oraz świadczeniu usług rezerwacji i opłacania pobytów w hotelach lub innych miejscach noclegowych) o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda.

Informacje na temat doświadczenia należy zamieścić w JEDZ-u (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz wykazie usług (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Uwaga!

W przypadku gdy w ramach realizacji wskazanej przez Wykonawcę usługi poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość dotycząca tej części zamówienia, która obejmowała zakresem usługi określone warunkiem udziału w postępowaniu.

W przypadku zamówień nadal trwających, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy wartość wykonanych usług w danym zamówieniu osiągnęła kwotę określoną w przedmiotowym warunku. W związku z tym, Wykonawca powinien podać ich wartość tylko w zakresie już zrealizowanym.

W przypadku gdy wartość zamówienia (usługi) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do waluty obcej, określonej w tabeli kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa będzie zawarta do maksymalnej wysokości zobowiązania, tj. do kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i poda przy otwarciu ofert. Przyjęta cena oferty jest jedynie dla porównania ofert, w związku z czym Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w związku z zamówieniem biletów lotniczych oraz miejsc hotelowych/noclegowych na mniejszą wartość.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp będą zobowiązani do złożenia umowy regulującej ich współpracę najpóźniej w dniu zawierania umowy.

Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z ust. 17 SIWZ.

Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej wraz z dowodem potwierdzenia opłacenia składki, która zawiera ubezpieczenie kontraktowe i deliktowe minimum na kwotę brutto 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Istnieje pilna potrzeba udzielenia zamówienia na usługi rezerwacji lotów i noclegów ze względu na zbliżające się wyjazdy zagraniczne pracowników Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jak i zaproszonych gości w celu wykonywania przez nich swoich obowiązków pracowniczych, m.in. współpraca naukowa, wygłaszanie seminariów czy udział w konferencjach naukowych. Jednocześnie Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest organizatorem wielkich konferencji międzynarodowych, gdzie niezbędne jest zapewnienie noclegów oraz lotów dla zaproszonych prelegentów. Pilna potrzeba wynika również z realizacji projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny rozwój 2014–2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R. W związku z powyższym, zastosowanie podstawowego terminu zagraża interesom Zamawiającego.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/02/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/02/2020
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego, w pomieszczeniu nr 314 (III piętro) za pośrednictwem miniPortalu.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Styczeń 2021

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Postępowanie – elektronizacja

1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

a) miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl);

b) ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz

c) poczty elektronicznej (cft@cft.edu.pl).

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum Fizyki Teoretycznej PAN to: /CTPPAS/SkrytkaESP.

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z miniPortalu oraz regulaminie ePUAP (regulaminy dostępne na stronach miniPortalu oraz ePUAPu).

4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

5) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: pdf, doc, docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w regulaminie korzystania z miniPortalu.

7) Ofertę należy złożyć w oryginale.

8) Do oferty należy dołączyć jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

9) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

10) Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

11) Proces składania oferty oraz oświadczenia JEDZ, a także innych oświadczeń i dokumentów, został szczegółowo opisany w ust. 8 SIWZ.

Opis warunków udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp;

b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp;

c) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczące:

— kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy zamówienia,

— sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy zamówienia,

— zdolności technicznej lub zawodowej: dotyczy zamówienia.

Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia oraz zawartość ofert:

1) formularz oferty – wg załącznika nr 1 do SIWZ;

2) zestawienie wybranych połączeń lotniczych – wg załącznika nr 1 do formularza oferty;

3) stosowne pełnomocnictwo(a) – w przypadku gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru – załącznik Wykonawcy;

4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Pzp (zwane dalej JEDZ) – wg załącznika nr 2 do SIWZ.

Jednolity europejski dokument zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) i przesłać za pośrednictwem miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl).

Uwaga: JEDZ powinien zostać pod rygorem nieważności złożony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na innych podmiotach, wówczas podmioty te również składają oświadczenie, stanowiące wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane w formie jednolitego dokumentu europejskiego zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust. 1 Pzp (zwane dalej JEDZ);

5) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów – w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, jeżeli polega on na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów – które musi zawierać w szczególności: zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje prace, których wskazane zdolności dotyczą. Do oferty należy załączyć Zobowiązanie innego podmiotu wg załącznika nr 3 do SIWZ;

6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w ust. 11 pkt 10 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wg załącznika nr 4 do SIWZ.

7) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, tj.:

7.1) w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 4 pkt 2) SIWZ, Wykonawca przedkłada:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg załącznika nr 5 do SIWZ.

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7.2) w celu potwierdzenia, że Wykonawca oraz inny podmiot udostępniający Wykonawcy zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca przedkłada nw. dokumenty i oświadczenia:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – załącznik Wykonawcy;

b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik Wykonawcy;

c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – załącznik Wykonawcy;

d) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp – załącznik Wykonawcy;

e) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności oświadczenie Wykonawcy – wg załącznika nr 6 do SIWZ;

f) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – wg załącznika nr 6 do SIWZ;

g) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w Ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7 ppkt 7.2:

a) lit. a – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

b) lit. b–d – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

9) Dokumenty, o których mowa w pkt 8 lit. a i b tiret drugie, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 8 lit. b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

10) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 9 stosuje się odpowiednio.

Szczegółowy wykaz dokumentów i oświadczeń jakie należy złożyć w postępowaniu w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu został opisany w ust. 6 SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1) Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

3) Środki ochrony prawnej przysługują wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/02/2020