Tjenesteydelser - 64761-2020

10/02/2020    S28

Danmark-Vejle: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2020/S 028-064761

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Sofie Winther Christensen
E-mail: ansoc@vejle.dk
Telefon: +45 76811733
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ac7edfc4-0634-4b15-9baa-f623f0aa7d99/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ac7edfc4-0634-4b15-9baa-f623f0aa7d99/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ac7edfc4-0634-4b15-9baa-f623f0aa7d99/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ac7edfc4-0634-4b15-9baa-f623f0aa7d99/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Vagtydelse

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører køb af vagtydelse til Vejle Kommune. Vagtydelserne er defineret som vægterkørsel, fast vagt, faste tilsyn og rundering efter ad hoc behov (razzia-tilsyn) til Vejle Kommunes bygninger og institutioner. Fritaget fra udbuddet er eventvagter og valgstedsvagter. Disse er midlertidige vagtopgaver, som udføres i forbindelse med ”særlige” begivenheder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 3 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79713000 Vagttjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører køb af vagtydelse til Vejle Kommune. Vagtydelserne er defineret som vægterkørsel, fast vagt, faste tilsyn og rundering efter ad hoc behov (razzia-tilsyn) til Vejle Kommunes bygninger og institutioner. Fritaget fra udbuddet er eventvagter og valgstedsvagter. Disse er midlertidige vagtopgaver, som udføres i forbindelse med ”særlige” begivenheder.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Leverandøren skal være registeret hos Forsikring og Pension (herefter F&P) som vagtvirksomhed, eller en tilsvarende myndighed eller brancheforening i det land, hvor leverandøren er hjemmehørende. Leverandøren, herunder dennes personale, skal være godkendt af Rigspolitichefen jf. lov og vagtvirksomhed, og må til opgaven for ordregiver alene anvende godkendt og kvalificeret vagtpersonale.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal oplyse soliditetgrad for de sidste 3 afsluttede regnskabsår. Soliditetgraden skal minimum være 10%.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Soliditetsgraden skal minimum være 10%.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal angive minimum 2 og maksimalt 5 referencer for de betydeligste sammenlignelige opgaver, der er udført i løbet af de sidste 3 år, jf. udbudslovens § 155, nr. 2. Angives der mere end 5 referencer er det de 5 først angivne, der vil blive vurderet. Referencerne skal indeholde en beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Med sammenlignelige referencer menes levering af vagtydelse herunder vægterkørsel samt fast vagt og runderingsvagt, udført for en kommune eller anden offentlige myndighed eller større erhvervsvirksomhed med flere end 10 lokationer inden for et geografisk afgrænset område. Referencerne skal overordnet fremgå af ESPD. Hvis man ønsker at anvende løbende/igangværende aftaler som reference, oplyses dato for seneste levering samt omsætning på aftalen indtil seneste levering (der kan således ikke angives fremtidige leverancer). Der må altså ikke angives en dato ud i fremtiden fra tilbudstidspunktet.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum 2 og maksimalt 5 referencer.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 11/03/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 11/03/2020
Tidspunkt: 12:00
Sted:

Vejle Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det vil ikke være muligt at være tilstede ved åbning af bud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/02/2020