Roboty budowlane - 64784-2023

01/02/2023    S23

Norwegia-Bergen: Roboty budowlane

2023/S 023-064784

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bergen kommune - Bymiljøetaten
Krajowy numer identyfikacyjny: 964338531
Adres pocztowy: Postboks 7700
Miejscowość: BERGEN
Kod NUTS: NO Norge
Kod pocztowy: 5020
Państwo: Norwegia
Osoba do kontaktów: Elena Rusetskaya
E-mail: elena.rusetskaya@bergen.kommune.no
Tel.: +47 45864283
Adresy internetowe:
Główny adres: https://permalink.mercell.com/195200593.aspx
Adres profilu nabywcy: https://www.bergen.kommune.no/
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

BME EØS 2023-05 Covering of the seabed in Store Lungegårdsvann

Numer referencyjny: 2023/10390
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

As part of the Cleaner Port Bergen project under the direction of Bergen Municipality and the Norwegian Environment Agency [Miljødirektoret], measures are planned for the polluted seabed in Store Lungegårdsvann. The measure consists of covering the seabed with clean matter. The area in which the measure will be implemented is a total of 345,000 m2. Rubbish is currently being cleaned from the area and a smaller area is being dredged.

Store Lungegårdsvann is a limited fjord basin with a maximum depth of 23 m. Store Lungegårdsvann is bordered by Puddefjorden where measures were carried out for the polluted seabed in 2017-2018. Investigations have revealed that there is still silty, soft sediment in parts of Store Lungegårdsvann.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45244000 Wodne roboty budowlane
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90720000 Ochrona środowiska
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: NO0A2 Vestland
II.2.4)Opis zamówienia:

The contest will be published in the near future, and the contracting authority would like to notify potential tenderers. The contest will be carried out as a contest with negotiations after part III, and the contracting authority will arrange a supplier conference to present the project. The tentative date for the conference is 19 February.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
06/02/2023

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

As part of the Cleaner Port Bergen project under the direction of Bergen Municipality and the Norwegian Environment Agency [Miljødirektoret], measures are planned for the polluted seabed in Store Lungegårdsvann. The measure consists of covering the seabed with clean matter. The area in which the measure will be implemented is a total of 345,000 m2. Rubbish is currently being cleaned from the area and a smaller area is being dredged.

Store Lungegårdsvann is a limited fjord basin with a maximum depth of 23 m. Store Lungegårdsvann is bordered by Puddefjorden where measures were carried out for the polluted seabed in 2017-2018. Investigations have revealed that there is still silty, soft sediment in parts of Store Lungegårdsvann.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2023