Доставки - 64865-2016

Компактен изглед

26/02/2016    S40

България-София: Касети с тонер

2016/S 040-064865

Обявление за предварителна информация

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Централен орган за обществени поръчки
Национален регистрационен номер: 000695406
Пощенски адрес: ул. „Г. С. Раковски“ № 102, Министерство на финансите
Град: София
Пощенски код: 1040
Държава: България
Лице за контакт: дирекция Централно звено за финансиране и договаряне
На вниманието на: Кирил Ананиев, заместник-министър
Адрес за електронна поща: cfcu@minfin.bg
Телефон: +359 298592772
Факс: +359 298592773

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : www.minfin.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.minfin.bg/bg/procurement/

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.3)Основна дейност
Икономически и финансови дейности
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства и други консумативи за печат за нуждите на органи на изпълнителната власт.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
София и страната.
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : да
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
С обществената поръчка се цели сключване на 3 рамкови споразумения с няколко лица за периода 1.1-31.12.2017 г. за нуждите на органи на изпълнителната власт.
Поръчката е разделена на 3 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 — Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марка Hewlett-Packard;
Обособена позиция № 2 — Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с различни марки;
Обособена позиция № 3 — Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

30125100 Касети с тонер

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
15.8.2016
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.8)Допълнителна информация:

Информация относно обособените позиции

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с марка Hewlett-Packard (Хюлет Пакард)
1)Кратко описание:
С обществената поръчка се цели сключването на рамково споразумение с няколко лица за периода 1.1-31.12.2017 г. за доставка на оригинални тонери и други консумативи с марка Хюлет Пакард, за нуждите на органи на изпълнителната власт.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

30125100 Касети с тонер

3)Количество или обем:
Количествата на артикулите ще бъдат посочени в Техническата спецификация.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 15.8.2016
Продължителност в месеци: 12( считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с различни марки
1)Кратко описание:
С обществената поръчка се цели сключването на рамково споразумение с няколко лица за периода 1.1-31.12.2017 г. за доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат с различни марки, за нуждите на органи на изпълнителната власт.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

30125100 Касети с тонер

3)Количество или обем:
Количествата на артикулите ще бъдат посочени в Техническата спецификация.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 15.8.2016
Продължителност в месеци: 12( считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган: Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Доставка на съвместими тонери и други консумативи за печат
1)Кратко описание:
С обществената поръчка се цели сключване на рамково споразумение с няколко лица за периода 1.1-31.12.2017 г. за доставка на съвместими тонери и други консуматави за печат, за нуждите на органи на изпълнителната власт.
2)Oбщ терминологичен речник (CPV)

30125100 Касети с тонер

3)Количество или обем:
Количествата на артикулите ще бъдат посочени в Техническата спецификация.
4)Информация за различна дата за начало на процедурите за възлагане и/или за различна продължителност на поръчката
Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане: 15.8.2016
Продължителност в месеци: 12( считано от датата на възлагане на поръчката)
5)Допълнителна информация относно обособените позиции:

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Информация относно запазени поръчки

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.2)Допълнителна информация:
Централизирана обществена поръчка на Централния орган за обществени поръчки съгласно ПМС № 385/30.12.2015 г.
VI.3)Информация относно общата нормативна рамка
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
24.2.2016