Υπηρεσίες - 64883-2014

Αυτή η προκήρυξη ακυρώθηκε από: 268045-2014
25/02/2014    S39    - - Υπηρεσίες - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 

Ελλάδα-Ρέθυμνο: Γεωργικές υπηρεσίες

2014/S 039-064883

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής

Περιφέρεια Κρήτης Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού Περιφερειακή Ενότητα Ρέθυμνης Τμήμα Προμηθειών
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου
Υπόψη: Γεώργιας Χαιρετάκη
741 00 Ρέθυμνο
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2831340805
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: heretaki@crete.gov.gr
Φαξ: +30 2831340748

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής: http://www.crete.gov.gr

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική αρχή
I.3)Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
I.4)Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών ανάθεσης: όχι

Τμήμα II: Αντικείμενο της σύμβασης

II.1)Περιγραφή
II.1.1)Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:
Ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα του έργου για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 4 666 767 ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης»
II.1.2)Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής
Υπηρεσίες
Κατηγορία υπηρεσιών: αριθ 27: Λοιπές υπηρεσίες

Κωδικός NUTS GR433

II.1.3)Πληροφορίες σχετικά με δημόσια σύμβαση, συμφωνία πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών (ΔΣΑ)
Η προκήρυξη αφορά δημόσια σύμβαση
II.1.4)Πληροφορίες για τη συμφωνία πλαίσιο
II.1.5)Σύντομη περιγραφή της σύμβασης ή των αγορών
Ανοικτός δημόσιος διεθνής διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα του έργου για την ανάθεση υλοποίησης του έργου «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 4 666 767 ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης» όπως αναλυτικά περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, προϋπολογιζόμενης αξίας 728 455,58 EUR, χωρίς το ΦΠΑ 13 % που αντιστοιχεί σε 4 δολωματικούς ψεκασμούς στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης. Ο ακριβής αριθμός των δολωματικών ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το ύψος του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες.
II.1.6)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

77100000

II.1.7)Πληροφορίες για τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία περί δημοσίων συμβάσεων (Government Procurement Agreement – GPA): ναι
II.1.8)Τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε παρτίδες: ναι
Μπορούν να υποβληθούν προσφορές για ένα ή περισσότερα τμήματα
II.1.9)Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι
II.2)Ποσότητα ή έκταση της σύμβασης
II.2.1)Συνολική ποσότητα ή έκταση:
Από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 4 666 767 ελαιοδέντρων στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 728 455,58 EUR
II.2.2)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.3)Πληροφορίες σχετικά με ανανεώσεις
Η παρούσα σύμβαση μπορεί να ανανεωθεί: όχι
II.3)Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης
Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την ανάθεση της σύμβασης)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα αριθ: 1 Ονομασία: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 4 666 767 ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης»
1)Σύντομη περιγραφή
Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στο Δήμο Ανωγείων»
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

77100000

3)Ποσότητα ή έκταση
Από εδάφους δολωματικό ψεκασμό σε 21 472 ελαιόδεντρα
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 3 693,18 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 2 Ονομασία: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 4 666 767 ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης»
1)Σύντομη περιγραφή
Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στο Δήμο Μυλοποτάμου»
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

77100000

3)Ποσότητα ή έκταση
Από εδάφους δολωματικό ψεκασμό σε 1 658 585 ελαιόδεντρα
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 255 550,68 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 3 Ονομασία: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 4 666 767 ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης»
1)Σύντομη περιγραφή
Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στο Δήμο Αμαρίου»
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

77100000

3)Ποσότητα ή έκταση
Από εδάφους δολωματικό ψεκασμό σε 509 656 ελαιόδεντρα
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 80 939,40 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 4 Ονομασία: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 4 666 767 ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης»
1)Σύντομη περιγραφή
Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στο Δήμο Αγίου Βασιλείου»
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

77100000

3)Ποσότητα ή έκταση
Από εδάφους δολωματικό ψεκασμό σε 974 805 ελαιόδεντρα
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 152 981,04 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Τμήμα αριθ: 5 Ονομασία: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό 4 666 767 ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στη Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης»
1)Σύντομη περιγραφή
Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2014 στο Δήμο Ρεθύμνης»
2)Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)

77100000

3)Ποσότητα ή έκταση
Από εδάφους δολωματικό ψεκασμό σε 1 502 249 ελαιόδεντρα
Η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ: 235 291,28 EUR
4)Ένδειξη σχετικά με διαφορετική ημερομηνία για τη διάρκεια της σύμβασης ή την έναρξη/ολοκλήρωση
Διάρκεια σε μήνες: 5 (από την ανάθεση της σύμβασης)
5)Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1)Όροι που αφορούν τη σύμβαση
III.1.1)Απαιτούμενες εγγυήσεις:
Α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής, θα πρέπει να καλύπτει το 5 % της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όταν ο προσφέρων υποβάλλει προσφορά για το σύνολο του έργου (5 τμήματα). Σε περίπτωση που ο προσφέρων υποβάλλει προσφορά μόνο για ένα ή περισσότερα τμήματα της παρούσας διακήρυξης, τότε το ποσό της εγγυητικής πρέπει να ισούται με το 5 % του συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία κατατίθεται η προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 1 μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται στην παρούσα διακήρυξη (δηλαδή να ισχύει τουλάχιστον έως 5.9.2014).
Ο προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται κατά την υπογραφή της Σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10 % επί του συμβατικού τιμήματος χωρίς ΦΠΑ.
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 1 μήνα από τη λήξη των εργασιών της δακοκτονίας (15.11.2014: λήξη εργασιών δακοκτονίας), δηλαδή να ισχύει τουλάχιστον έως 15.12.2014.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη–μέλη της Ε.Ε. και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών–μελών αυτό το δικαίωμα. Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε εγγυητική επιστολή περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγυητική επιστολή με τους ίδιους όρους, εντός 10 ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγυητική επιστολή, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος–μέλος της Ε.Ε. εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Η εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να συνταχθούν σύμφωνα με τα επισυναπτόμενο υπόδειγματα της παρούσας διακήρυξης.
III.1.2)Βασικοί όροι χρηματοδότησης και πληρωμής ή/και αναφορά στις σχετικές διατάξεις που τις διέπουν:
Οι πιστώσεις προέρχονται από ΚΑΠ μέσω επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
III.1.3)Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση:
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
1. Έλληνες πολίτες,
2. Αλλοδαποί,
3. Νομικά πρόσωπά ημεδαπά ή αλλοδαπά,
4. Συνεταιρισμοί,
5. Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι προερχόμενοι από χώρες μέλη της Ε.Ε. από τις χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, από τις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139/Α/27-6-97, 5147), καθώς και από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε.
Β. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:
1. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από διαγωνισμούς Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
2. Όσοι έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή τους βάσει Απόφασης, η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
3. Όσοι έχουν προβεί σε ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα για την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς υποβολής προσφοράς στοιχεία.
4. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελματικό παράπτωμα που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
5. Όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, παύσης των πληρωμών με δικαστική απόφαση και υφίσταται εκκρεμής δίκη που απειλεί να επιφέρει ολική ή μερική απώλεια του δικαιώματος διαχείρισης ή διάθεσης των περιουσιακών τους στοιχείων.
Γ. Αποκλείονται κατά την αξιολόγηση προσφορές που είναι αόριστες, ώστε να μην μπορεί να εκτιμηθούν ή είναι υπό αίρεση ή περιέχουν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή είναι εναλλακτικές σε σχέση με τις ζητούμενες υπηρεσίες.
III.1.4)Άλλοι ειδικοί όροι
Η εκτέλεση της σύμβασης υπόκειται σε ειδικούς όρους: όχι
III.2)Προϋποθέσεις συμμετοχής
III.2.1)Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποβάλλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού ο προσφέρων είναι τα εξής:
Α) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών αυτό το δικαίωμα.
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Το ποσό της εγγύησης συμμετοχής, θα πρέπει να καλύπτει το 5 % της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όταν ο προσφέρων υποβάλλει προσφορά για το σύνολο του έργου (5 τμήματα). Σε περίπτωση που ο προσφέρων υποβάλλει προσφορά μόνο για ένα ή περισσότερα τμήματα της παρούσας διακήρυξης, τότε το ποσό της εγγυητικής πρέπει να ισούται με το 5 % του συνολικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία κατατίθεται η προσφορά.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον 1 μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητείται στην παρούσα διακήρυξη (δηλαδή να ισχύει τουλάχιστον έως 5.9.2014).
Η Εγγύηση Συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ στους λοιπούς προσφέροντες μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της κατακύρωσης.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος, στον οποίο επίκειται να κατακυρωθεί η εργασία, αρνηθεί να υπογράψει εμπροθέσμως τη Σύμβαση ή να καταθέσει – προ της υπογραφής της Σύμβασης - την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή να εκπληρώσει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε άλλη υποχρέωσή του που απορρέει από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, η Εγγύηση Συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής μετά την έκδοση σχετικής Απόφασης της Αναθέτουσα Αρχής.
Η Εγγύηση Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα «Εγγύηση Συμμετοχής» της παρούσας διακήρυξης.
Β) Παραστατικό εκπροσώπησης (περ. γ παρ. 1 άρθρο 6 του Π.Δ. 118/2007). Στην περίπτωση που οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν παραστατικό εκπροσώπησης, δηλαδή εξουσιοδότηση για: α) την υπογραφή και την υποβολή της προσφοράς (στην περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού) β) παράσταση στην αποσφράγιση των προσφορών γ) για υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού έγγραφου απαιτηθεί.
Γ) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος. Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντος, νομίμως επικυρωμένα. Από τα εν λόγω έγγραφα πρέπει να προκύπτει η σύσταση του νομικού προσώπου, οι πιθανές τροποποιήσεις καταστατικών, καθώς και το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο οφείλει να καταθέσει Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.
Δ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και το τμήμα ή τα τμήματα για τα οποία κατατίθεται η προσφορά. Επίσης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
— Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται από το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
— Δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
— Δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου.
— Δεν τελεί σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία).
— Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει (ή άλλες ανάλογες καταστάσεις αν πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις αν πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
— Είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλει εισφορές (κύριας και επικουρικής) ασφάλισης και είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.
— Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο, αναφέροντας το επιμελητήριο, αναγράφοντας και το ειδικό επάγγελμά του ή ότι ασκεί γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα κατά περίπτωση (τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασης τους και το ειδικό επάγγελμα τους).
— Εφόσον πρόκειται για συνεταιρισμό, ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
— Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
— Δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.
— Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης της οποίας έλαβε γνώση και ότι αποδέχεται ανεπιφύλαχτα τους όρους της.
— Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε περίπτωση που πρόκειται να του ανατεθεί η εκτέλεση της Σύμβασης, να προσκομίσει για τη σύναψή της, εντός προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.Δ.
Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο κατά περίπτωση εκπρόσωπο
Προσφορά Ενώσης Προμηθευτών
Εάν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών, υποβάλλεται κοινή προσφορά η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών ή της κοινοπραξίας.
Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
III.2.2)Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα
III.2.3)Τεχνική ικανότητα
Πληροφορίες και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για να κριθεί εάν πληρούνται οι απαιτήσεις:
Η τεχνική προσφορά πρέπει να αφορά είτε το σύνολο του έργου (5 τμήματα) ή ένα ή περισσότερα τμήματα στο σύνολό τους. Προσφορές για μεμονωμένες περιοχές των τμημάτων δεν γίνονται αποδεκτές.
Κάθε συμμετέχων στο διαγωνισμό για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του έργου θα πρέπει να διαθέτει ικανότητα συγκρότησης συνεργείων για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα ή οικισμό του τμήματος για το οποίο υποβάλλει προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα 1 της παρούσας. Οι τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνονται στα συνημμένα παραρτήματα της παρούσας.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός τμήματα, τότε για κάθε τμήμα του έργου θα κατατίθεται τεχνική προσφορά σε χωριστό φάκελο.
Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς ο προσφέρων, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να υποβάλει:
1. Πίνακα τεχνικής προσφοράς, ανά τμήμα του έργου, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της παρούσας (πίνακας 2). Κάθε πίνακας πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένος και να ανταποκρίνεται πλήρως στις τεχνικές απαιτήσεις συγκρότησης των συνεργείων ψεκασμού που τίθενται στον πίνακα 1 της διακήρυξης.
2. Αντίγραφο πτυχίου τεχνικού υπεύθυνου. Για κάθε δήμο (τμήμα του έργου) για τον οποίο καταθέτει προσφορά ο προσφέρων θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συνεργασία τεχνικού υπεύθυνου (γεωπόνου ή τεχνολόγου γεωπονίας) ο οποίος θα επιβλέπει τις εργασίες των συνεργείων και θα φροντίζει για την εφαρμογή των οδηγιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης.
3. Πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας για κάθε αρχιεργάτη που αναφέρεται στην τεχνική προσφορά. Οι αρχιεργάτες πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι της τοπικής ή δημοτικής κοινότητας ή του οικισμού τον ψεκασμό της οποίας/του οποίου αναλαμβάνουν.
4. Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας των γεωργικών ελκυστήρων.
5. Αντίγραφα αδειών οδήγησης των οδηγών των γεωργικών ελκυστήρων.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής , στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει τα παρακάτω:
α. ότι με τους αναφερόμενους στον πίνακα τεχνικής προσφοράς (πίνακας 2) έχει εξασφαλιστεί η συνεργασία με κάθε νόμιμο τρόπο (π.χ. υπογραφή συμβάσεων, υπεύθυνων δηλώσεων κ.λπ.) για το χρονικό διάστημα 15.6.2014 έως 15.11.2014. Τα έγγραφα με τα οποία ο προσφέρων εξασφάλισε τις προαναφερόμενες συνεργασίες παραμένουν στον προσφέροντα με την υποχρέωση να προσκομιστούν στην αρμόδια επιτροπή εντός της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία που γραπτώς θα ζητηθούν από την επιτροπή, σε περίπτωση που ανακύψει πρόβλημα.
β. ότι θα εξασφαλίσει τον απαραίτητο αριθμό ψεκαστήρων πλάτης που απαιτούν τα συνεργεία ψεκασμού και ότι σε κάθε συνεργείο θα υπάρχουν και 2 εφεδρικοί ψεκαστήρες.
γ. ότι όλες οι υπογραφές των εργαζομένων που αναφέρονται στον πίνακα της τεχνικής προσφοράς (πίνακας 2) είναι γνήσιες.
δ. ότι οι αναφερόμενοι στον πίνακα της τεχνικής προσφοράς είναι 18-65 ετών.
ε. ότι με δική του ευθύνη θα λάβουν γνώση όλοι οι αναφερόμενοι στον πίνακα της τεχνικής προσφοράς για τις τεχνικές απαιτήσεις της δακοκτονίας ώστε να τις εφαρμόζουν στην πράξη.
δ. Ότι θα παρέχει στους ψεκαστές μέσα προστασίας (φόρμες, μάσκες γάντια κ.λπ.) όπως αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης, τα οποία θα χρησιμοποιούν κατά την ώρα εκτέλεσης των ψεκασμών.
Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο κατά περίπτωση εκπρόσωπο.
Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης συνεργείων ψεκασμού σε κάποια δημοτική ή τοπική κοινότητα ή οικισμό, ο εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο θα υποστεί τις συνέπειες της ψευδούς δηλώσεως καθώς και τις συνέπειες που προβλέπονται από το διαγωνισμό για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
III.2.4)Πληροφορίες για παραχωρούμενες κατ’ αποκλειστικότητα συμβάσεις
III.3)Όροι που αφορούν ειδικά τις συμβάσεις υπηρεσιών
III.3.1)Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η εκτέλεση της υπηρεσίας επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: όχι
III.3.2)Προσωπικό το οποίο ευθύνεται για την εκτέλεση των υπηρεσιών
Τα νομικά πρόσωπα θα κληθούν να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών τους που θα είναι υπεύθυνα για την εκτέλεση της σύμβασης: όχι

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Είδος διαδικασίας
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτός
IV.1.2)Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των φορέων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν
IV.1.3)Μείωση του αριθμού των φορέων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου
IV.2)Κριτήρια ανάθεσης
IV.2.1)Κριτήρια ανάθεσης
Χαμηλότερη τιμή
IV.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό
Χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού: όχι
IV.3)Διοικητικές πληροφορίες
IV.3.1)Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή:
Οικ. 23598/21-2-2014
IV.3.2)Προηγούμενες προκηρύξεις σχετικά με την ίδια σύμβαση

Προκαταρκτικής προκήρυξης

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕΕΕ: 2014/S 5-005023 της 8.1.2014

IV.3.3)Όροι για τη λήψη τεχνικών προδιαγραφών και συμπληρωματικών εγγράφων ή περιγραφικού εγγράφου
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.3.4)Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
4.4.2014 - 10:30
IV.3.5)Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.3.6)Γλώσσα(-ες) στην (στις) οποία(-ες) μπορούν να συνταχθούν οι μελέτες ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.
IV.3.7)Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
σε ημέρες: 120 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)
IV.3.8)Όροι για το άνοιγμα των προσφορών
Ημερομηνία: 4.4.2014 - 10:30

Τόπος:

Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού–Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης

Άτομα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά το άνοιγμα των προσφορών: ναι
Πρόσθετες πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία ανοίγματος προσφορών: Όσοι από τους συμμετέχοντες το επιθυμούν

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1)Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.2)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σύμβαση σχετιζόμενη με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: όχι
VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες
Ο ακριβής αριθμός των δολωματικών ψεκασμών θα εξαρτηθεί από επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με το ύψος του δακοπληθυσμού και τις κλιματολογικές συνθήκες. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης έχει το δικαίωμα αύξησης του αριθμού των ψεκασμών στην περίπτωση που οι κλιματολογικές συνθήκες ή το ύψος του δακοπληθυσμού το απαιτούν. Έχει επίσης το δικαίωμα εξαίρεσης από το πρόγραμμα των ψεκασμών περιοχών στις οποίες διαπιστώνει ότι δεν υφίστανται οι απαραίτητες προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος (το πρόγραμμα εφαρμόζεται όταν η καρποφορία ελαιοδέντρων είναι μεγαλύτερη από 25 % για τις ελαιοποιήσιμες και 20 % για τις βρώσιμες ελιές) καθώς και διενέργειας λιγότερων ψεκασμών από τους 4 που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη αν το ύψος του δακοπληθυσμού δεν επιβάλλει τη διενέργεια ψεκασμού. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα για εντολή διενέργειας τοπικών ψεκασμών, όπου και όταν χρειάζεται.
Ο εργολάβος υποχρεούται να προστατεύει όλα τα ελαιόδεντρα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ψεκάζοντας τα όσες φορές χρειασθεί με την ίδια τιμή. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 4 του Π.Δ 60/2007 όσον αφορά συμπληρωματικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση (5ος ψεκασμός).
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης
Πλατεία Ελευθερίας Ηράκλειο Κρήτης
712 01 Ηράκλειο
ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.2)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την προθεσμία (τις προθεσμίες) για την υποβολή προσφυγών: Οι διαφορές που αναφύονται κατά την διαδικασία που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α /30-10-2010), εφόσον η σύμβαση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ(L134) και 2004/18/ΕΚ(L134)ή στις διατάξεις με τις οποίες οι εν λόγω οδηγίες μεταφέρονται στην εσωτερική έννομη τάξη. Στον ανωτέρω νόμο υπάγονται και οι διαφορές που προκύπτουν από τις διαδικασίες ανάθεσης συμφωνιών – πλαισίων συμβάσεων παραχώρησης δημόσιων έργων και δυναμικών συστημάτων αγοράς. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη σύμβαση του έργου που αναφέρεται στη διακήρυξη και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ένσταση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 4 καθώς και στα επόμενα του Ν. 3886/2010, προσωρινή δικαστική προστασία, ακύρωση της παράνομης πράξης της αναθέτουσας αρχής ή της υπογραφείσας σύμβασης και επιδίκαση αποζημίωσης.
VI.4.3)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης Διεύθυνση Οικονομικού–Διοικητικού
Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου
741 00 Ρεθύμνο
ΕΛΛΑΔΑ

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας γνωστοποίησης:
21.2.2014