Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

En bugg påverkar just nu hur webbadresser visas i eForms-meddelanden. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden föreslår vi att du tar bort kommatecknet (eller eventuella andra specialtecken) i slutet av webbadressen. Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Tjänster - 65022-2022

Submission deadline has been amended by:  110284-2022
07/02/2022    S26

Frankrike-Paris La Défense: Mystery shopping-verksamheter inom finansiella tjänster

2022/S 026-065022

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Nationellt registreringsnummer: 847817798 00014
Postadress: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin, CS 30154
Ort: Paris La Défense Cedex
Nuts-kod: FR105 Hauts-de-Seine
Postnummer: 92927
Land: Frankrike
E-post: tenders@eba.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://eba.europa.eu
Upphandlarprofil: https://eba.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9998
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9998
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mystery shopping-verksamheter inom finansiella tjänster

Referensnummer: EBA/2022/11/CPC/OP
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79312000 Marknadstestning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Den upphandlande myndigheten (EBA) önskar teckna ett ramavtal för Mystery shopping-verksamheter inom finansiella tjänster, inbegripet följande:

– Mystery shopping-tjänster.

– Rådgivnings-, benchmarking- och projektledningstjänster.

– Utbildningskurser.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79311000 Undersökningar
79310000 Marknadsundersökningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR105 Hauts-de-Seine
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tjänsterna kommer att tillhandahållas från uppdragstagarens lokaler, på distans och med Mystery shopping-besök.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Som anges i upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 600 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 24
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Automatisk förlängning för ytterligare en tidsperiod på 24 månader.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s fleråriga budgetram (FBR) för 2021–2027.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 234-615155
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 15/03/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Engelska, Bulgariska, Danska, Tyska, Grekiska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Lettiska, Litauiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Spanska, Svenska, Tjeckiska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 17/03/2022
Lokal tid: 11:00
Plats:

Anbudsöppningen kommer att ske vid ett offentligt möte på elektronisk väg. Deltagarna kan delta i videokonferensen där detta sker.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Personer som är intresserade av att närvara vid det offentliga mötet för anbudsöppningen ska skicka ett e-postmeddelande till tenders@eba.europa.eu senast kl. 11.00 (centraleuropeisk tid) onsdagen den 16 mars 2022.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Postadress: 1 avenue du président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrike
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadress: https://www.ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Överklaganden ska lämnas till tribunalen inom två månader från den dag då den kärande delgavs eller, om så inte skett, från det datum då denne fick kännedom om saken. Ett klagomål till Europeiska ombudsmannen leder varken till att denna tidsfrist skjuts upp eller till att en ny tidsfrist för överklagande fastställs.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Postadress: 20 rue Andre Prothin
Ort: Courbevoie
Postnummer: 92400
Land: Frankrike
E-post: tenders@eba.europa.eu
Internetadress: https://eba.europa.eu/
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
31/01/2022