Строителство - 65603-2019

11/02/2019    S29    - - Строителство - Обявление за поръчка - Процедура на договаряне 

България-Варна: Строителни и монтажни работи на електрически инсталации

2019/S 029-065603

Обявление за поръчка – комунални услуги

Строителство

Legal Basis:

Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
„Електроразпределение Север“ АД
104518621
район Владислав Варненчик, бул. Владислав Варненчик № 258, кула Г
Варна
9000
България
Лице за контакт: Иванка Матеева
Телефон: +359 52660504
Електронна поща: Ivanka.Mateeva@energo-pro.bg
Факс: +359 52660855
код NUTS: BG33

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.erpsever.bg/

Адрес на профила на купувача: https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://www.erpsever.bg/bg/Obshtestveni-porachki-po-obshtiya-red-na-ZOP/305/Izvarshvane-na-stroitelno-montajni-raboti-SMR-po-izgrajdane-i-remont-na-saorajeniya-i-elementi-ot-elektrorazpredelitelnata-m
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Извършване на строително-монтажни работи по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН, собственост на „Електроразпределение Север“ АД, по обособени позиции

Референтен номер: 21/2019
II.1.2)Основен CPV код
45310000
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Изпълнението предмета на поръчката е свързано с извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на съоръжения и елементи СрН и НН от електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД, които се разделят на 4 основни групи:

1. Кабелни разпределителни мрежи СрН.

2. Въздушни разпределителни мрежи СрН.

3. Въздушни кабелни линии за НН с усукан изолиран проводник.

4. Кабелни разпределителни мрежи НН.

Изпълнението предмета на поръчката включва 300 вида дейности, които трябва да отговарят на изискванията на ТС-СрН/НН-191 Техническа спецификация за изпълнение на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН с включени:

— списък с материали доставка на възложителя,

— списък с материали доставка на изпълнителя, и

— списък с дейностите по строително-монтажни работи.

Видовете дейности, които ще се извършат, са посочени в количествено-стойностни сметки по об. позиции — образец № 7 и следващи към обр. „Ценово предл.“.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Извършване на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН за обекти на територията на гр. Варна и вилна зона Варна

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

За обекти на територията на гр. Варна и вилна зона Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете работи, които ще се извършат, са посочени в количествено-стойностни сметки (КСС) по обособени позиции — образец №7 и следващи към образец на ценовото предложение, неразделна част от документацията по настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца след подписване на допълнително споразумение между страните.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Извършване на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН за обекти на територията на област Варна

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
Основно място на изпълнение:

За обекти на територията на област Варна

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете работи, които ще се извършат, са посочени в количествено-стойностни сметки (КСС) по обособени позиции — образец № 7 и следващи към образец на ценовото предложение, неразделна част от документацията по настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца след подписване на допълнително споразумение между страните.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Извършване на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН за обекти на територията на област Добрич

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG332
Основно място на изпълнение:

За обекти на територията на област Добрич

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете работи, които ще се извършат, са посочени в количествено-стойностни сметки (КСС) по обособени позиции — образец № 7 и следващи към образец на ценовото предложение, неразделна част от документацията по настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 600 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца след подписване на допълнително споразумение между страните.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Извършване на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН за обекти на територията на област Шумен

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45310000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

За обекти на територията на област Шумен

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Видовете работи, които ще се извършат, са посочени в количествено-стойностни сметки (КСС) по обособени позиции — образец № 7 и следващи към образец на ценовото предложение, неразделна част от документацията по настоящата процедура.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 000 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.9)Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
Предвиден минимален брой: 1
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписването на договор за изпълнение, с опция за последователното му удължаване с по 12 (дванадесет) месеца, но за срок не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца след подписване на допълнително споразумение между страните.

II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Кандидатът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в БЪЛГАРИЯ (КСБ) за изпълнение на строежи за трета група — строежи от енергийната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС, минимум за строежи от трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС, а за чуждестранни лица — в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Икономическо и финансово състояние — съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Кандидатът трябва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е създаден или е започнал дейността си, както следва:

1) За обекти на територията на гр. Варна и вилна зона Варна:

— минимален общ оборот — 1 200 000,00 BGN,

— минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 600 000,00 BGN.

2) За обекти на територията на област Варна:

— минимален общ оборот — 1 200 000,00 BGN,

— минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 600 000,00 BGN.

3) За обекти на територията на област Добрич:

— минимален общ оборот — 1 200 000,00 BGN,

— минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 600 000,00 BGN.

4) За обекти на територията на област Шумен:

— минимален общ оборот — 1 000 000,00 BGN,

— минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката — 500 000,00 BGN.

2. Кандидатът трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171 (1) от ЗУТ с минимално застрахователно покритие не по-малко от посоченото в чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за „строител“ за съответната категория строежи, валидна към датата на подаване на заявлението за участие в настоящата обществена поръчка.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Технически и професионални възможности — съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1(а), т. 5, т. 8 и т. 10 от ЗОП

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Кандидатът трябва да е изпълнил за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, строителство, включващо дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под строителство, сходно с предмета и обема на обществената поръчка, следва да се разбира СМР по изграждане на нови и/или преустройство, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на обекти от следните видове:

— кабелни разпределителни мрежи СрН,

— въздушни разпределителни мрежи СрН,

— въздушни кабелни линии за НН с усукан изолиран проводник,

— кабелни разпределителни мрежи НН.

2. Кандидатът трябва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

Минимално изискване за всяка една обособена позиция:

Кандидатът трябва да разполага с минимум 15 (петнадесет) лица, от които:

— 3 (три) лица ръководен състав със средно или висше електротехническо образование и с минимум 5-а квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ),

— 3 (три) лица изпълнителски персонал с 4-та или по-висока квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ,

— 9 (девет) лица изпълнителски персонал с 3-та или по-висока квалификационна група по безопасност при работа в електрически уредби и мрежи съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ и от тях поне

1 (един) специалист по здравословни и безопасни условия на труд, назначен за или съвместяващ длъжността.

3. Кандидатът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.

Минимално изискване за всяка една обособена позиция:

Кандидатът трябва да разполага с минимум:

— 1 (един) автокран,

— 2 (две) автовишки,

— 1 (един) бордови товарен автомобил,

— 2 (два) лекотоварни автомобила,

— 1 (един) автомобил за пренос на СБС стълбове,

— 1 (един) багер,

— 1 (един) прикачен инвентар — борилен агрегат или специализирано МПС за пробиване на дупки за стълбове — борилна машина.

4. Кандидатът трябва да има на разположение минимум 1 (една) складова база на територията на областта за всяка една обособена позиция, за която се кандидатства.

5. Кандидатът трябва да е сертифициран в областта на строителството, като притежава валиден сертификат за управление на качеството в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката, а именно: да включва строителни и/или монтажни работи, и/или работи по реконструкция и/или ремонт, и/или поддръжка на енергийни обекти и съоръжения. Сертификатът за качество трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Право на участие в процедурата имат всички бълг. и чужд. физ. и юрид. лица, както и техните обединения. В случай че кандидатът е физическо лице, представя заверено копие от документ за самоличност. В случай че кандидатът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, то той следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създ-не на обединението, както и правата и зад-ята на участниците в обединението, разпределението на отгов-стта между член-те на обединението, както и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Участниците в обединението следва да определят партньор, к. да представлява обединението за целите на обществената поръчка, и да уговорят солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгл. прилож. законод-во. Лице, к. участва в обед-е на друг кандидат, не може да представя самост. заявл. В проц-та за възл-не на общ. пор. 1 физ. или юрид. лице може да участва само в 1 обединение... в раздел VI.3)

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Размерът на гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от прогнозната стойност на договора и може да се внесе по банков път по сметка на възложителя — IBAN: BG87TTBB94001527883262, BIC: TTBBBG22, „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, или да се представи под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция или под формата на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Кандидатът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Кандидатът, определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, представя банковата гаранция или застраховката, или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Изискванията по отношение на банковата гаранция и застраховката са посочени в документацията на обществената поръчка.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Всички видове работи, извършени при изпълнение на договора, ще се изплащат от възложителя на изпълнителя в срока, договорен между страните на втория етап на процедурата, но не по-кратък от 30 (тридесет) дни, при изпълнение на условията: наличие на двустранно подписан от страните протокол за извършени строително-монтажни работи OD-EE-140 (образец на възложителя) и предоставена фактура от изпълнителя.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

В случай че кандидатът, избран за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възлагането на изпълнението на СМР на конкретен обект се извършва от отговорните служители към дирекция „Доставки“ на „Енерго-Про Варна“ ЕАД чрез стандартна надлежно попълнена и подписана SAP поръчка, изпратена на изпълнителя по факс, с писмо или на имейл. За приемане на възложената работа от страна на изпълнителя се счита връщането на надлежно подписано стандартно потвърждение на поръчката към възложителя в 7 (седем)-дневен срок от получаването ѝ. Изпълнителят започва работа по конкретния обект съгласно приетия график след допускане от страна на експлоатационния персонал с наряд в рамките на работното време на възложителя. Не се работи в почивни и празнични дни, както и след определеното работно време на възложителя, освен ако няма писмено съгласие на възложителя за конкретния случай. Приемането на извършените работи по документ за възлагане се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от страните по договора, по ред и начин, описани в договора.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/03/2019
Местно време: 18:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
Дата: 22/04/2019
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от раздел III.1.4):

Кандидатите могат свободно да ползват подизпълнители, но задължително следва да са посочили това обстоятелство в заявлението и дела от поръчката, който ще им възложат. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат в настоящата процедура, ако може самостоятелно да подава заявления за участие и да сключва договори.

Изисквания по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

Изисквания за отстраняване, свързани с националното законодателство:

1. Възложителят отстранява от процедурата кандидат, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

2. Изисквания съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП:

3. Възложителят отстранява от процедурата кандидат, за когото са налице обстоятелствата по чл. 172, чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252, чл. 254а—255а, 256—260 от НК.

4. Възложителят отстранява от процедурата кандидат, за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

5. Възложителят отстранява от процедурата кандидат, за когото е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).

Съгласно чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54 и чл. 55 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:

1. кандидат, който не отговаря на поставените критерий за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията;

2. кандидат, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;

3. кандидат, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3—5 от ЗОП;

4. кандидат, които са свързани лица.

Кандидат ще бъде отстранен от настоящата процедура, ако са налице някое от изискванията, посочени в чл. 54 и чл. 55 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Ако кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица, същият ще бъде отстранен от участие в настоящата процедура и когато за член на обединението е налице някое от изискванията, посочени в чл. 54 и чл. 55 от ЗОП.

Кандидатът може да докаже, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност съгласно чл. 56 от ЗОП.

Условия за отваряне на заявленията за участие:

Дата: 18.3.2019 г., час: 10:00 часа.

Място: гр. Варна, Варна Тауърс — кула Г, бул. Владислав Варненчик № 258, ет. 12, зала Г1205.

Отварянето на заявленията за участие се извършва по реда на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Процедурата на договаряне с предварителна покана за участие се провежда на 2 етапа:

— І етап „Подаване на заявление за участие и провеждане на предварителен подбор“,

— ІІ етап „Подаване на първоначални оферти и провеждане на договаряне с кандидатите“.

В случай на неприсъствие в указания час на кандидата, представляващия кандидата (или надлежно упълномощен представител) договарянето с този кандидат не се провежда и същият ще бъде отстранен от участие в процедурата.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
06/02/2019