Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Usługi - 65655-2021

09/02/2021    S27

Polska-Warszawa: Umowa ramowa o świadczenie usług telefonii komórkowej

2021/S 027-065655

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 019-043163)

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej
Krajowy numer identyfikacyjny: 140232006
Adres pocztowy: Plac Europejski 6
Miejscowość: Warsaw
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-844
Państwo: Polska
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Tel.: +48 222059500
Faks: +48 222059501
Adresy internetowe:
Główny adres: https://frontex.europa.eu/
Adres profilu nabywcy: https://frontex.europa.eu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Umowa ramowa o świadczenie usług telefonii komórkowej

Numer referencyjny: FRONTEX/OP/748/2020/SB
II.1.2)Główny kod CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem niniejszej procedury przetargowej jest zawarcie z jednym wykonawcą umowy ramowej o usługi telefonii komórkowej dla pracowników i dla innego wybranego personelu.

Umowa ramowa będąca wynikiem niniejszego zaproszenia do składania ofert będzie źródłem usług w następujących obszarach:

1) zapewnienie kart SIM z abonamentami na połączenia głosowe, wiadomości tekstowe i transmisję danych komórkowych w państwach członkowskich UE oraz w innych państwach spoza UE;

2) zapewnienie rozwiązania do kontroli korzystania z usług komórkowych, w tym do zarządzania danymi i abonamentami, konfiguracji usług na poszczególnych kartach SIM; oraz

3) zapewnienie profesjonalnego punktu pomocy, zajmującego się rozwiązywaniem problemów w odpowiedzi na powiadomienia o incydentach i wsparciem usług, działającego całodobowo przez 7 dni w tygodniu.

Zapewnienie sprzętu telefonii komórkowej (telefony komórkowe, tablety, smartfony, modemy itp.) nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 019-043163

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis wznowień:
Zamiast:

Umowa ramowa może zostać wznowiona maksymalnie jeden raz na okres kolejnych 24 miesięcy na tych samych warunkach (pod warunkiem dokonania analizy porównawczej i weryfikacji ceny zgodnie z załącznikiem III – Projekt umowy ramowej), chyba że jedna ze stron powiadomi drugą stronę o zamiarze nieprzedłużania umowy i powiadomienie to wpłynie do strony będącej adresatem nie później niż 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy.

Powinno być:

Umowa ramowa może zostać wznowiona maksymalnie jeden raz na okres kolejnych 24 miesięcy na tych samych warunkach (pod warunkiem dokonania analizy porównawczej i weryfikacji ceny zgodnie z załącznikiem III – Projekt umowy ramowej), chyba że jedna ze stron powiadomi drugą stronę o zamiarze nieprzedłużania umowy i powiadomienie to wpłynie do strony będącej adresatem nie później niż 3 miesiące przed wygaśnięciem umowy.

VII.2)Inne dodatkowe informacje: