Diensten - 65728-2019

11/02/2019    S29

Polen-Połaniec: Reparatie en onderhoud van machines

2019/S 029-065728

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna
Postadres: Zawada 26
Plaats: Połaniec
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Postcode: 28-230
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Bąk-Mazur
E-mail: katarzyna.bak-mazur@enea.pl
Telefoon: +48 158656471
Fax: +48 158656688

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.enea.pl/pl/enea-polaniec

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://aukcje.enea-polaniec.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Połaniec S.A. w okresie od 1.7.2019 do 30.6.2023 r.

Referentienummer: NZ/PZP/14/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50530000 Reparatie en onderhoud van machines
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot Zamówienia został zdefiniowany w punkcie 1.7 Części I SIWZ.

Przedmiot Zamówienia obejmuje „Utrzymanie i remonty urządzeń elektroenergetycznych w Enea Połaniec S.A. w okresie od 1.7.2019 do 30.6.2023 r.”,

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 443 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
65410000 Exploitatie van een energiecentrale
42950000 Delen van machines voor algemeen gebruik
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
NUTS-code: PL72 Świętokrzyskie
Voornaamste plaats van uitvoering:

Enea Połaniec, Zawada 26, 28-230 Połaniec, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia oraz warunki jego wykonania zostały określone w Części II SIWZ oraz w Części III SIWZ

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 443 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2019
Einde: 30/06/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Dotyczy punktu II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość: Wartość bez VAT powyżej 443 000 EUR

Dotyczy punktu II.2.6) Szacunkowa całkowita wartość: Wartość bez VAT powyżej 443 000 EUR

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Określa SIWZ

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Określa SIWZ

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Określa SIWZ

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Wykonawcy składający Oferty przed upływem terminu składania ofert muszą wnieść wadium w wysokości 200 000,00 PLN.

Wykonawca może wnieść wadium w formach określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy.

Wybrany Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5 % Ceny ofertowej Brutto w formie określonej w art. 148 ust. 1 Ustawy

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Określa SIWZ.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Określa SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Zgodnie z rozdziałem XXII część I SIWZ

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 25/05/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/03/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/02/2019