Usluge - 65935-2020

11/02/2020    S29

Nizozemska-Haag: Usluge zaštitara

2020/S 029-065935

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europol
Poštanska adresa: Eisenhowerlaan 73
Mjesto: The Hague
NUTS kod: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Poštanski broj: 2517 KK
Država: Nizozemska
E-pošta: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703531594
Telefaks: +31 703180808
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europol.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5996
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Javni red i sigurnost

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge zaštitara

Referentni broj: 2003/G/D
II.1.2)Glavna CPV oznaka
79713000 Čuvarske službe
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Ovome je postupku nabave cilj dodijeliti jedinstveni okvirni ugovor za pružanje usluga zaštitara.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 720 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
79710000 Usluge na području sigurnosti
79711000 Usluge nadzora alarmnih uređaja
79713000 Čuvarske službe
79714000 Usluge nadzora
79715000 Usluge patrolnih službi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Uglavnom prostorije Europola u Haagu, Nizozemska. Na zahtjev i druga mjesta u Nizozemskoj tijekom događaja koje organizira Europol.

II.2.4)Opis nabave:

Okvirnim ugovorom obuhvaćeno je fizičko raspoređivanje zaštitara po Europolovim prostorima i vanjski događaji Europola organizirani u Nizozemskoj.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena nije jedini kriterij za sklapanje ugovora i svi kriteriji su navedeni u dokumentaciji za nabavu
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 3 720 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: da
Opis obnavljanja:

Dva moguća automatska obnavljanja, svako na 12 mjeseci.

II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 12/03/2020
Lokalno vrijeme: 16:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 13/03/2020
Lokalno vrijeme: 14:00
Mjesto:

Prostori Europola — Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, NIZOZEMSKA.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Najviše 1 zastupnik po ponuditelju. Iz sigurnosnih razloga ponuditelji se moraju registrirati u danom roku (pogledati poziv za nadmetanje i upute za nadmetanje) kako bi mogli prisustvovati javnom otvaranju ponuda.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: da
Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:

Otprilike u roku od 4 godine.

VI.3)Dodatni podaci:

U roku od 3 godine nakon potpisivanja okvirnog ugovora proizašlog iz trenutačnog poziva za nadmetanje Europol može iskoristiti pregovarački postupak prema točki 11.1.e Priloga 1. Financijskoj uredbi za nabavu novih usluga od izvoditelja do najviše 50 % gornje granice početnog okvirnog ugovora. Te će se usluge sastojati u ponavljanju sličnih usluga povjerenih izvoditelju i dodijelit će se pod sljedećim uvjetima: ako se potrebe Europola za zaštitarima i srodnim uslugama povećaju tijekom trajanja ugovora.

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

U roku od 2 mjeseca od slanja obavijesti podnositelju žalbe ili, u slučaju izostanka obavijesti, od dana primanja dotičnih okolnosti na znanje. Podnošenjem pritužbe Europskom ombudsmanu to se razdoblje ne obustavlja niti se ne otvara novo razdoblje za podnošenje žalbi.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Europol
Poštanska adresa: Eisenhowerlaan 73
Mjesto: The Hague
Poštanski broj: 2517KK
Država: Nizozemska
E-pošta: procurement@europol.europa.eu
Telefon: +31 703025000
Telefaks: +31 703180808
Internetska adresa: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/02/2020