Služby - 65935-2020

11/02/2020    S29

Holandsko-Haag: Strážne bezpečnostné služby

2020/S 029-065935

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Europol
Poštová adresa: Eisenhowerlaan 73
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
PSČ: 2517 KK
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefón: +31 703531594
Fax: +31 703180808
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europol.europa.eu
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5996
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Strážne bezpečnostné služby

Referenčné číslo: 2003/G/D
II.1.2)Hlavný kód CPV
79713000 Strážne služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto obstarávacieho konania je uzatvoriť 1 rámcovú zmluvu na poskytovanie strážnych bezpečnostných služieb.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 720 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
79710000 Bezpečnostné služby
79711000 Monitorovanie poplachov
79713000 Strážne služby
79714000 Dozor
79715000 Hliadkové služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: NL332 Agglomeratie ’s-Gravenhage
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Najmä v priestoroch Europolu v Haagu, Holandsko. Na požiadanie to môžu byť aj iné miesta v Holandsku počas podujatí organizovaných Europolom.

II.2.4)Opis obstarávania:

Rámcová zmluva sa týka fyzického nasadenia bezpečnostných strážcov v priestoroch Europolu a na externých podujatiach Europolu organizovaných v Holandsku.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 720 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

2 možné automatické predĺženia, zakaždým o 12 mesiacov.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako sa uvádza v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 12/03/2020
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 13/03/2020
Miestny čas: 14:00
Miesto:

Priestory Europolu, Eisenhowerlaan 73, 2517 KK The Hague, HOLANDSKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Maximálne 1 zástupca za uchádzača. Z bezpečnostných dôvodov sa uchádzači musia zaregistrovať v stanovenej lehote (pozri výzvu na predloženie ponúk a súťažné špecifikácie), aby sa mohli zúčastniť na otváraní ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

Približne do 4 rokov.

VI.3)Doplňujúce informácie:

Do 3 rokov od podpísania rámcovej zmluvy, ktorá je výsledkom tejto výzvy na predloženie ponúk, môže Europol využiť rokovacie konanie podľa bodu 11 ods. 1 písm. e) prílohy 1 k nariadeniu o rozpočtových pravidlách na obstaranie nových služieb od dodávateľa (dodávateľov) až do maximálnej výšky 50 % pôvodného stropu rámcovej zmluvy. Tieto služby budú spočívať v opakovaní podobných služieb, ktoré boli zverené dodávateľovi, a zadajú sa za týchto podmienok: ak sa potreby Europolu, pokiaľ ide o bezpečnostné hliadky a súvisiace služby, zvýšia počas trvania zmluvy.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Europol
Poštová adresa: Eisenhowerlaan 73
Mesto/obec: The Hague
PSČ: 2517KK
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefón: +31 703025000
Fax: +31 703180808
Internetová adresa: http://www.europol.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
04/02/2020