Доставки - 65941-2019

12/02/2019    S30

Бeлгия-Брюксел: Доставка на офис консумативи, хартия, както и на цифрови консумативи и устойчиво произведени такива за печат

2019/S 030-065941

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 021-044868)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия
Пощенски адрес: CSM 1 05/P001
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: OIB.02.002 Marchés publics
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: тази поръчка е предмет на съвместно възлагане, в което участват 34 други Институции и Агенции като възлагащи органи (вж. поканата за участие в търг).
Пощенски адрес: CSM 1 05/P001
Град: Bruxelles
код NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: OIB.02.002 Marchés publics
Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Телефон: +32 22986989
Факс: +32 22960570
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://ec.europa.eu
Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на офис консумативи, хартия, както и на цифрови консумативи и устойчиво произведени такива за печат

Референтен номер: OIB/2019/OP/0006
II.1.2)Основен CPV код
30192000 Принадлежности за офиса
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е сключване на договор за: доставка на офис консумативи, хартия, както и цифрови консумативи и устойчиво произведени такива за печат.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/02/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 021-044868

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 11/03/2019
Местно време: 15:00
Да се чете:
Дата: 25/03/2019
Местно време: 15:00
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 12/03/2019
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 26/03/2019
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: