Hjælp os med at gøre TED-sitet bedre – deltag i vores lille spørgeundersøgelse!

Bygge og anlæg - 65955-2020

11/02/2020    S29    Bygge og anlæg - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Odense: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2020/S 029-065955

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse har til formål at reducere fristen for modtagelse af bud

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: H. Skjøde Knudsen A/S
CVR-nummer: 17442449
Postadresse: Blækhatten 27
By: Odense SØ
NUTS-kode: DK
Postnummer: 5220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikael Schroll
E-mail: msk@skjode.dk
Telefon: +45 27221712

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://byggeprojekt.dk

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fabbo.dk

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://byggeprojekt.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://byggeprojekt.dk
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Forhåndsmeddelelse - vedrørende udbud af 13 fagentrepriser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
45200000
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

H. Skjøde Knudsen A/S skal for Fyns Almennyttige Boligselskab opføre 46 nøglefærdige offentligt støttet familieboliger med tilhørende havearealer efter den delegerede bygherremodel, hvilket indebærer at H. Skjøde Knudsen A/S forestår udbudspligten for Fyns Almennyttige Boligselskab.

H. Skjøde Knudsen A/S annoncerer ved nærværende forhåndsmeddelelse det forestående udbud af 13 fagentrepriser, som skal udføres i råhus på ca. 4 117 m2 fordelt på 5 etager.

Forud for entreprisen er der udført byggeplads, underkonstruktion bestående af jord, fundering, forsyningsarbejder, terrændæk og kloak.

Fagentrepriserne er nærmere beskrevet nedenfor under pkt. II.2.4.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39141400
39370000
39710000
44112210
44115220
44411000
45112441
45223210
45261210
45261300
45262500
45262900
45311000
45313100
45331200
45332000
45332200
45421151
45432113
45442100
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031
Hovedudførelsessted:

Lavsenvænget 1, Gartnerbyen, 5200 Odense V

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af 13 fagentrepriser til opførelse af 46 nøglefærdige familieboliger.

De 13 fagentrepriser består i hovedtræk af følgende:

614 Beplantning, anlæg (gartner, sokkelaffugter, fliser mv.):

Udførelse af gartnerarbejde som vedrører belægninger, plantning af hække, levering og montering af sokkelaffugter ved alle indgang til ejendommen mv.

641 Indvendige vægge (porebeton):

Levering og opsætning af indvendige porebetonvægge i lejlighederne.

651 Murer (skalmur):

Opmuring af facademur inkl. stilladser mv. samt indvendigt flisearbejde i alle opgange i stueetagen.

671 Stålkonstruktion, inkl. altaner, værn og stål for ventilation på taget:

Levering og montering af altaner, værn, beslag og bygningsstål.

681 Tagdækning:

Levering og montering af altaner, værn og konstruktions stål og stål for ventilation på taget inkl. inddækning af disse.

691 Trægulve:

Levering og montering af undergulve og trægulve.

701 EL (inkl. porttelefon):

Levering og montering af EL arbejde i alle lejligheder inkl. alle birum, samt levering og montering af porttelefonanlæg.

702 Hårde Hvidevarer:

Levering og montering af hårde hvidevarer i alle lejligheder.

711 VVS:

Levering og montering af VVS-arbejde i alle lejligheder inkl. alle birum.

721 Ventilations arbejde:

Levering og montering af ventilationsarbejde i alle lejligheder inkl. alle birum.

731 Maler arbejde:

Malerarbejde i alle lejligheder og i alle birum.

741 Køkken:

Levering og montering af køkken i alle lejligheder.

751 Elevator:

Levering og montering af elevator.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
II.2.11)Oplysninger om optioner
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
23/03/2020

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Arbejdsklausul:

Hvis arbejdsforhold af den i nærværende kontrakt omhandlede art ikke er omfattet af kollektiv overenskomst, må løn- og arbejdsvilkårene ikke være mindre gunstige end de vilkår, der inden for det fag eller den industri, i hvilken entreprenøren har sin virksomhed, i almindelighed bydes under tilsvarende forhold.

Kvalitetssikring:

Klima-, Energi- og Bygningsministeriets bekendtgørelse nr. 1179 af 4.10.2013, samt de forpligtelser og krav til kvalitetssikring, der påhviler en almen boligorganisation, eksempelvis bekendtgørelse nr. 773 af 27.6.2011 om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri m.v. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af byer er gældende for projektet, underentreprenør skal således afsætte tid til og deltage i granskning og kvalitetssikringsmøder.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.5)Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne:

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klagefristen i forhold til prækvalifikation er 20 kalenderdage fra dagen efter underretning om valg af prækvalificerede til opgaven. Klagefristen i forhold til tildeling af opgaven er 45 dage efter offentliggørelse af en tildelingsbekendtgørelse i EU-tidende. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
07/02/2020