Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 66332-2017

22/02/2017    S37    Europese Commissie - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Beveiligd informatiesysteem inzake sociale zaken (Casis) — Informatiesysteemontwikkelings- en ondersteuningsdiensten voor sociale zaken en inclusie

2017/S 037-066332

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10
Postcode: 1049
Land: België
Contactpersoon: Head of Unit EMPL/R.4
E-mail: EMPL-VT-2016-073@ec.europa.eu

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

Adres van het kopersprofiel: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2093
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beveiligd informatiesysteem inzake sociale zaken (Casis) — informatiesysteemontwikkelings- en ondersteuningsdiensten voor sociale zaken en inclusie.

Referentienummer: VT/2016/073.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 - JA02 - JA06 - RC05
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Informatiesysteemontwikkelings- en ondersteuningsdiensten voor werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (Casis).

De doelstelling van deze oproep tot inschrijving is de aankoop van externe IT-diensten voor ontwikkelings- en ondersteuningsdiensten in het kader van werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

De diensten omvatten, onder andere, de aanpassing en/of integratie van bestaande systemen en producten en omvatten activiteiten zoals deze die voor elk perceel beschreven zijn.

Perceel 1 betreft de ontwikkeling van informatiesystemen, hun implementatie en onderhoud.

Perceel 2 betreft de ondersteunende diensten voor informatiesystemen, met inbegrip van tests, en bijstand en advies voor gebruikers.

Dit kan betrekking hebben op alle soorten informatiesystemen van de aanbestedende dienst voor alle gebieden die verband houden met werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

perceel 1 betreft de ontwikkeling van informatiesystemen, hun implementatie en onderhoud.

Perceel 2 betreft de ondersteunende diensten voor informatiesystemen, met inbegrip van tests, en bijstand en advies voor gebruikers.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ontwikkeling van een informatiesysteem (intern en extern)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
72500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

kantoren van EU-instellingen, hoofdzakelijk in Brussel, Luxemburg en uitzonderlijk op andere locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienst mag worden uitgevoerd door het personeel van de contractant. Dit gebeurt ofwel in de kantoren van de aanbestedende dienst ofwel buiten de kantoren van de aanbestedende dienst aan de hand van bestellingen op basis van forfaitaire prijzen, of opgegeven uurbasis of geraamde uurbasis.

Het betreft de ontwikkeling van informatiesystemen, hun implementatie en onderhoud.

Dit kan betrekking hebben op alle soorten informatiesystemen van de aanbestedende dienst voor alle gebieden die verband houden met werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie.

Typische voorbeelden zijn:

— applicaties voor gegevensverwerking en informatiebeheer,

— datamodellering,

— beheer van de workflow en bedrijfsbeheer,

— applicaties voor bedrijfsinformatie,

— datawarehouse.

Verder heeft de dienst ook betrekking op oudere applicaties en opensourcesoftwareontwikkelingen (OSS).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 100 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de raamovereenkomst die voortvloeit uit onderhavige oproep tot inschrijving heeft een maximale totale looptijd van 4 jaar. De raamovereenkomst zal een initiële looptijd hebben van 2 jaar vanaf de datum van ondertekening van de laatste contractpartij en kan tweemaal stilzwijgend worden verlengd voor een bijkomende periode van 1 jaar.

De totale looptijd van een raamovereenkomst mag niet meer dan 4 jaar bedragen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: EaSi.
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Informatiesysteemondersteuningsdiensten (intern en extern)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000
72500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
Voornaamste plaats van uitvoering:

kantoren van EU-instellingen, hoofdzakelijk in Brussel, Luxemburg en uitzonderlijk op andere locaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De dienst wordt uitgevoerd door het personeel van de contractant. Dit gebeurt ofwel in de kantoren van de aanbestedende dienst ofwel buiten de kantoren van de aanbestedende dienst aan de hand van bestellingen op basis van forfaitaire prijzen, of opgegeven uurbasis of geraamde uurbasis.

Het betreft de ondersteunende diensten voor informatiesystemen, met inbegrip van tests, alsook bijstand en advies voor gebruikers.

Dit kan betrekking hebben op alle soorten informatiesystemen en alle gebieden die verband houden met de aanbestedende dienst voor DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, alsook andere EC-financieringsprogramma's.

Deze omvat de volgende activiteiten:

— kwaliteit en audit van de IS,

— IS-beveiliging,

— analyse van de vereisten van de IS,

— specifieke onderzoeken van de IS,

— bedrijfsarchitectuur,

— gebruikersbijstand,

— beheer (met uitzondering van technisch systeembeheer en specifieke operationele diensten inzake gegevensinvoer of diensten die niet IT-gerelateerd zijn),

— coördinatie.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 85 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de raamovereenkomst die voortvloeit uit onderhavige oproep tot inschrijving heeft een maximale totale looptijd van 4 jaar. De raamovereenkomst zal een initiële looptijd hebben van 2 jaar vanaf de datum van ondertekening van de laatste contractpartij en kan tweemaal stilzwijgend worden verlengd voor een bijkomende periode van 1 jaar.

De totale looptijd van een raamovereenkomst mag niet meer dan 4 jaar bedragen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: EaSi.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsstukken en het model van de dienstenovereenkomst.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 05/04/2017
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/04/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

moet worden ingevuld: kamer + adres.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

van elke inschrijver mag 1 naar behoren per brief gevolmachtigde vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Inschrijvers die de openingssessie wensen bij te wonen, moeten dit kenbaar maken per e-mail: EMPL-VT-2016-073@ec.europa.eu en moeten minstens 48 uur van tevoren de naam vermelden van de persoon die de opening zal bijwonen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsdocumenten kunnen worden gedownload op het adres vermeld in I.1. De website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijvers om deze tijdens de inschrijvingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/02/2017