Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 66332-2017

22/02/2017    S37    Europeiska kommissionen - Tjänster - Meddelande om upphandling - Öppet förfarande 

Belgien-Bryssel: Säkert informationssystem för socialpolitik (Casis) – utveckling av informationssystem och stödtjänster för socialpolitik och inkludering

2017/S 037-066332

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE10
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: Head of Unit EMPL/R.4
E-post: EMPL-VT-2016-073@ec.europa.eu

Internetadress(er):

Allmän adress: http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2093
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Säkert informationssystem för socialpolitik (Casis) – utveckling av informationssystem och stödtjänster för socialpolitik och inkludering

Referensnummer: VT/2016/073.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72000000 - JA02 - JA06 - RC05
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Utveckling av informationssystem och stödtjänster för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (Casis).

Syftet med denna anbudsinfordran är anskaffning av externa IT-tjänster för utveckling och stödtjänster inom ramen för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Tjänsterna inbegriper bland annat anpassning och/eller integrering av befintliga system och produkter och omfattar de verksamheter som beskrivs för varje del.

Del 1 avser utveckling av informationssystem samt deras implementering och underhåll.

Del 2 avser stödtjänster för informationssystemen, inbegripet testning, rådgivning och stöd till användare.

Det kan avse alla typer av den upphandlande myndighetens informationssystem, för alla områden med anknytning till sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

Del 1 avser utveckling av informationssystem samt deras implementering och underhåll.

Del 2 avser stödtjänster för informationssystemen, inbegripet testning, rådgivning och stöd till användare.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Utveckling av informationssystem (på plats och externt)

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72000000
72500000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

EU:s institutioners lokaler, huvudsakligen i Bryssel, Luxemburg och i undantagsfall på andra platser.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänsten kan verkställas av uppdragstagarens personal antingen i den upphandlande myndighetens lokaler eller utanför den upphandlande myndighetens lokaler, på grundval av beställningar med fast pris, tids- och resursbaserade beställningar utifrån offert, beställningar baserade på närhet avseende tid och resurser eller beställningar baserade på tid och resurser.

Det som avses är utveckling av informationssystem samt deras implementering och underhåll.

Det kan avse alla typer av den upphandlande myndighetens informationssystem, för alla områden med anknytning till sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Typiska exempel är följande:

— Tillämpningar för databehandling och informationshantering.

— Datamodellering.

— Arbetsflöde och affärsledning.

— Tillämpningar för omvärldsbevakning.

— Datalager.

Även utveckling av öppen programvara (open-source software – OSS) och äldre applikationer avses.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 100 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet som upprättas till följd av föreliggande anbudsinfordran kommer att ha en total löptid på högst 4 år. Ramavtalet kommer att ha en inledande löptid på 2 år från det datum då det undertecknas av den sista kontraktsparten. Det kan förnyas automatiskt 2 gånger för en ytterligare period på 1 år varje gång.

Den totala löptiden för ett ramavtal får inte överstiga 4 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: EaSI.
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Stödtjänster för informationssystem (på plats och externt)

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72000000
72500000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

EU:s institutioners lokaler, huvudsakligen i Bryssel, Luxemburg och i undantagsfall på andra platser.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tjänsten verkställs av uppdragstagarens personal antingen i den upphandlande myndighetens lokaler eller utanför den upphandlande myndighetens lokaler, på grundval av beställningar med fast pris, tids- och resursbaserade beställningar utifrån offert, beställningar baserade på närhet avseende tid och resurser eller beställningar baserade på tid och resurser.

Den avser stödtjänster för informationssystemen, inbegripet testning, rådgivning och stöd till användare.

Det kan avse alla typer av informationssystem och alla områden med anknytning till den upphandlande myndigheten, för GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering samt andra finansieringsprogram inom ramen för Europeiska kommissionen (European Commission – EC).

Det inbegriper följande verksamheter:

— Kvalitet och granskning avseende informationssystem (information systems – IS).

— IS-säkerhet.

— IS-kravanalys.

— Specifika undersökningar avseende IS.

— Verksamhetsarkitektur.

— Användarstöd.

— Administration (exklusive teknisk systemadministration och särskilda drifttjänster avseende datainmatning eller icke-informatik).

— Samordning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 85 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

Ramavtalet som upprättas till följd av föreliggande anbudsinfordran kommer att ha en total löptid på högst 4 år. Ramavtalet kommer att ha en inledande löptid på 2 år från det datum då det undertecknas av den sista kontraktsparten. Det kan förnyas automatiskt 2 gånger för en ytterligare period på 1 år varje gång.

Den totala löptiden för ett ramavtal får inte överstiga 4 år.

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens: EaSI.
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se förfrågningsunderlaget och standardkontraktet för tjänster.

III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet
Skyldighet att ange namn och yrkeskvalifikationer för den personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 3
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/04/2017
Lokal tid: 16:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/04/2017
Lokal tid: 10:00
Plats:

Att anges: rum + adress.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

1 behörig representant för varje anbudsgivare, försedd med vederbörlig skriftlig fullmakt, får närvara när anbuden öppnas. Anbudsgivare som önskar närvara vid anbudsöppningen ska meddela detta via e-post till EMPL-VT-2016-073@ec.europa.eu och ange namnet på den person som kommer att närvara vid öppningen, senast 48 timmar i förväg.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk beställning tillämpas
Elektronisk fakturering godtas
Elektronisk betalning tillämpas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under punkt I.1. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetadress: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/02/2017