Lieferungen - 66570-2020

11/02/2020    S29

Rumänien-Bukarest: Geräte für optische Zeichenerkennung

2020/S 029-066570

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Nationale Identifikationsnummer: 4267230
Postanschrift: Splaiul Independenţei nr. 323A
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 060044
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Monica Lisette Păun
E-Mail: achizitii.publice@sts.ro
Telefon: +40 212022351
Fax: +40 212222134
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.stsnet.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100089211
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord-cadru de furnizare echipamente de recunoaștere optică cu stylus

Referenznummer der Bekanntmachung: 4267230_2019_PAAPD1125039
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30216120 Geräte für optische Zeichenerkennung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Se vor achiziţiona echipamente de recunoastere optica cu stylus, necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce revin Serviciului de Telecomunicații Speciale.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 134 500 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sediul autorității contractante.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Obiectul achiziţiei: echipamente de recunoastere optica cu stylus.

Cantitati estimate: pe durata acordului-cadru: minimum 4 000 cpl.-maximum 50 000 cpl.

Cantităţile de produse menţionate anterior sunt estimate, cantităţile efectiv achiziționate urmând a fi mai mici sau mai mari în funcţie de nevoile concrete ale instituţiei de la momentul atribuirii contractelor subsecvente şi creditele bugetare alocate cu această destinaţie.

Cantităţi estimate de echipamente de recunoastere optica cu stylus ce pot face obiectul celui mai mare contract subsecvent: minimum 500 cpl.-maximum 20 000 cpl.

In situatia in care pe durata de valabilitate a acordului-cadru, produsele ce fac obiectul achizitiei nu se mai fabrica, contractantul este obligat sa asigure livrarea unor produse superioare calitativ care vor indeplini cel putin cerintele functionale initial indeplinite si care vor fi aprobate de catre autoritatea contractanta, cu mentinerea pretului din acordul-cadru.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Durata perioadei suplimentare de garanție / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Finantarea contractelor subsecvente se va putea realiza, dupa caz, astfel:

— prin asigurarea finantarii de la bugetul de stat,

— prin asigurarea finantarii atat din fonduri externe nerambursabile, cat si de la bugetul de stat.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Operatorul economic participant la procedură, indiferent de calitatea acestuia (ofertant cu ofertă individuală, ofertant asociat, subcontractant, terţ susţinător) nu trebuie să se afle sub incidenţa prevederilor art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, care determină excluderea din procedura de atribuire.

Modalitatea de îndeplinire: conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, se va completa şi prezenta DUAE (Documentul Unic de Achiziţie European) pentru fiecare operator economic participant la procedură (nominalizat la nivelul unei oferte). Se va completa şi prezenta obligatoriu un DUAE separat inclusiv pentru asociaţi, subcontractanţi sau terţi susţinători, dacă aceştia există.

În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE împreună cu angajamentul de susţinere trebuie să fie completate separat şi de către terţul/terţii susţinător(i) pe a căror capacitate se bazează ofertantul. DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) ale aceluiaşi articol, care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective.

În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din acordul-cadru și implicit din contractele subsecvente, DUAE include şi informaţii privind partea din acordul-cadru care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cele de la alin. (1) lit. b) şi c) ale aceluiași articol, care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE.

Se vor solicita/prezenta următoarele documente justificative, valabile (actuale/reale) la momentul prezentării acestora:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor şi a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării;

2) cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au puterea de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de Ministerul Justiţiei – Oficiul Registrului Comerţului/actul constitutiv al operatorului economic;

3) după caz, alte documente prin care operatorul economic demonstrează că se încadrează în situaţiile de excepţie care nu determină excluderea din procedură, prevăzute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), respectiv art. 171 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;

4) după caz, orice alte documente echivalente […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Cifra de afaceri anuala generala. Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va solicita ca şi cerinţă minimă de calificare privind capacitatea economică și financiară, ca media cifrei de afaceri anuale a ofertantului pe ultimele 3 exerciții financiare (2017, 2018 şi 2019) să fie cel puţin egală cu 20 000 000,00 RON.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, operatorul economic participant la procedură va completa şi prezenta DUAE. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea criteriului de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita următoarele documente justificative din care să reiasă capacitatea economică și financiară a operatorului economic, respectiv media cifrei de afaceri anuale pe ultimele 3 exerciții financiare (2017, 2018 şi 2019): bilanţurile contabile sau extrase din bilanţurile contabile aferente exerciţiilor financiare 2017, 2018 şi 2019, validate de organele competente, care să susţină fără echivoc informaţiile din DUAE.

Echivalentul în lei al cifrelor de afaceri anuale exprimate în euro va fi determinat pe baza următoarelor cursuri medii anuale comunicate de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru anii 2017, 2018 şi 2019: 4,5688 EUR/RON pentru anul 2017, 4,6540 EUR/RON o pentru anul 2018 și 4,7453 EUR/RON o pentru anul 2019. Pentru conversia altor monede naţionale în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către BCE pentru euro/moneda naţională respectivă, pentru anii de referinţă 2017, 2018 şi 2019 (se va consulta site-ul www.ecb.europa.eu).

În situaţia în care publicarea bilanţurilor nu este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit operatorul economic, se pot prezenta orice alte documente echivalente, considerate edificatoare în ţara de rezidenţă a operatorului economic prin care se pot susţine informaţiile prezentate în DUAE (de exemplu, raportul anual al cenzorilor, raportul de audit financiar şi contabil, scrisoare de bonitate din partea unei bănci etc.). Documentele emise într-o altă limbă vor fi prezentate însoţite de traducerile autorizate în limba română.

În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care acesta va asigura îndeplinirea angajamentului, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul invocării susţinerii unui terţ, neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de către respectivul terţ susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia, din care să rezulte modul efectiv in care se va materializa susţinerea acordată, va avea drept consecinţă respingerea ofertei în cauză, ca fiind inacceptabilă.

În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind situaţia economică şi financiară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind situaţia economică şi financiară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionată mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă va solicita ca şi cerință minimă de calificare privind experiența similară ca ofertantul să facă dovada faptului că a livrat în ultimii 3 ani, calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor, produse similare celor care fac obiectul achizitiei în valoare cumulată de minim 10 000 000,00 RON fara TVA la nivelul unui contract sau al mai multor contracte.

Echivalentul în lei al livrărilor de produse exprimate în euro va fi determinat pe baza următoarelor cursuri medii anuale comunicate de Banca Centrală Europeană (BCE) pentru anii 2017, 2018 şi 2019: 4,5688 EUR/RON pentru anul 2017, 4,6540 EUR/RON o pentru anul 2018 și 4,7453 EUR/RON pentru anul 2019. Pentru conversia altor monede naţionale în lei, se vor utiliza cursurile de schimb medii anuale stabilite de către BCE pentru euro/moneda naţională respectivă, pentru anii de referinţă 2016, 2017 şi 2018 (se va consulta site-ul www.ecb.europa.eu).

Prin sintagma „produse similare” se înțelege: echipamente de date portabile (de ex. laptop-uri, tablete, alte produse similare). Experiența similară solicitată nu reprezintă experiență similară identică cu ceea ce urmează a se achiziționa ci se referă la categorii/tipuri de produse de complexitate comparabilă cu a celor care fac obiectul acordului-cadru ce urmează a fi atribuit, fiind utilizată o descriere generală raportată la domeniul în care se încadrează, care să garanteze că ofertantul are capacitatea de a înțelege cerințele autorității contractante.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Conform art. 193 din Legea nr. 98/2016, se va completa si prezenta DUAE pentru fiecare operator economic (OE) participant la procedură a cărui experienţă similară se doreşte a fi luată în calcul la analiza experienţei similare a ofertantului. Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractantă va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, să prezinte documentele justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea cerinţei minimale de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Se vor solicita ca şi documente justificative documente suport relevante: certificate/documente emise sau contrasemnate de autorităţile contractante sau clienţii privaţi, beneficiari ai livrărilor, cum ar fi procese-verbale de recepţie cantitativă şi calitativă, recomandări, certificate constatatoare sau orice alte documente edificatoare echivalente care să ateste livrarea efectivă a produselor specificate în DUAE, a căror valoare, fără TVA, să fie cel puțin egală cu pragul valoric minim solicitat. Pentru a-și demonstra capacitatea de furnizare, ofertantul trebuie să facă dovada faptului că aceste produse au fost recepționate. Documentele prezentate trebuie să fie valabile (actuale/reale) la data prezentării. Documentele emise într-o altă limbă decât limba română vor fi însoţite de traduceri autorizate în limba română. În cazul în care ofertantul demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către o altă persoană, conform prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, acesta se consideră a fi calificat dacă terţul susţinător demonstrează îndeplinirea cerinţei minime solicitate prin prezentarea documentelor relevante. Totodată, în acest caz, este obligatorie prezentarea angajamentului ferm al persoanei susţinătoare respective, precum și documentele transmise ofertantului de către terţul susţinător, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul susţinător va asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. În cazul în care ofertantul este un grup de operatori economici, cerinţa minimă privind experienţa similară poate fi îndeplinită prin cumul. Dacă grupul de operatori economici demonstrează îndeplinirea cerinţei minime privind experienţa similară invocând susţinerea acordată de către un terţ, modalitatea de îndeplinire a cerinţei este similară celei aferente ofertei individuale menţionată mai sus, cu precizarea că susţinerea va fi acordată asocierii şi nu unuia dintre asociaţi. Neprezentarea odată cu oferta a DUAE completat de către terţul susţinător sau a angajamentului ferm al acestuia va avea drept consecinţă respingerea ofertei in cauză, ca fiind inacceptabilă. Numărul contractelor prin care se demonstrează experienţa similară nu este limitat.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/03/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 18/06/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/03/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Confidenţialitate: OE vor elabora ofertele în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi vor indica, motivat, în cuprinsul acestora, care informaţii din propunerea tehnică şi/sau propunerea financiară sunt confidenţiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală conform legislaţiei aplicabile;

2) AC are dreptul să solicite în original orice document cu regim special a cărui valabilitate este condiţionată de prezentarea în această formă;

3) Documentelor transmise prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică (Legea nr. 455/2001, cu modificările și completările ulterioare). Astfel, documentele ofertei, DUAE, documentele de calificare, orice alte documente justificative, precum şi după caz, răspunsurile la solicitările de clarificări se transmit conform solicitării AC, prin intermediul SEAP, în mod obligatoriu semnate cu semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, fiind considerate documente originale. Documentele emise de instituţii/organisme oficiale abilitate trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale, urmând ca semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, aparţinând OE să fie aplicată de acesta asupra copiei respectivului document;

4) DUAE va fi completat conform instructiunilor prezentate in Anexa nr. 1 din Ordinul presedintelui ANAP nr. 1017/ 2019;

5) Datele cu caracter personal solicitate în prezenta procedură sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este cel stabilit de îndeplinirea obligațiilor instituite de legislatia privind achizițiile publice, iar durata de prelucrare a acestora este perioada derulării procedurii, cât și cea ulterioară acesteia, în conformitate cu actele normative in vigoare.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenul de exercitare a căilor de atac este cel prevăzut la art. 8 din Legea 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Serviciul de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Achiziţii Publice
Postanschrift: Splaiul Independenţei nr. 323A
Ort: București
Postleitzahl: 060044
Land: Rumänien
E-Mail: achizitii.publice@sts.ro
Telefon: +40 212022305
Internet-Adresse: www.sts.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
07/02/2020