Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 68039-2021

10/02/2021    S28

Lucembursko-Lucemburk: Poskytování služeb externího auditu pro Evropský účetní dvůr

2021/S 028-068039

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský účetní dvůr
Poštovní adresa: 12, rue Alcide De Gasperi
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-1615
Země: Lucembursko
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47157
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.eca.europa.eu
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7788
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7788
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování služeb externího auditu pro Evropský účetní dvůr

Spisové číslo: AO 758
II.1.2)Hlavní kód CPV
79210000 Účetní a revizní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Cílem této výzvy k podávání nabídek je zadání zakázky na služby související s poskytováním služeb externího auditu pro Evropský účetní dvůr: audit roční účetní závěrky Účetního dvora za následující roky: 2021–2025 a přezkoumání některých náhodně vybraných vzorových transakcí provedených Účetním dvorem.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 375 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79212300 Provádění zákonných auditů
79212000 Provádění revizí
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Lucemburk.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem zakázky je audit roční účetní závěrky Účetního dvora za následující roky: 2021–2025 a přezkoumání některých náhodně vybraných vzorových transakcí provedených Účetním dvorem.

Zhotovitel přezkoumá pravdivost a úplnost roční účetní závěrky Účetního dvora a to, zda byly zdroje přidělené Účetnímu dvoru použity k určenému účelu a v souladu se zásadami řádného finančního řízení a zda zavedené kontrolní postupy poskytují nezbytné záruky ohledně souladu finančních operací s platnými pravidly a nařízeními, jako jsou:

• nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie (dále jen „rozpočet“), mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (dále jen „finanční nařízení“);

• rozhodnutí Evropského účetního dvora č. 2/2019 ze dne 24. ledna 2019, kterým se stanoví vnitřní pravidla pro plnění rozpočtu;

• audit bude proveden v souladu s mezinárodními normami pro audit.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 375 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Souhrnný rozpočet Evropské unie.

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Uchazeči, kteří se nacházejí v některé ze situací popsaných v článcích 136 a 141 finančního nařízení, budou vyloučeni z účasti v této otevřené výzvě k podávání nabídek a nebude jim zadána žádná zakázka.

Uchazeči musí být právně způsobilí k provedení zakázky na služby, o kterou se ucházejí. S nabídkou je třeba předložit čestné prohlášení týkající se kritérií pro vyloučení a výběr (příloha 3 výzvy k podání nabídky – formulář č. 5), opatřené datem a řádně podepsané zplnomocněným zástupcem uchazeče. Od uchazečů, kterým může být zadání zakázky navrženo, musí být vyžádány následující dokumenty týkající se právní způsobilosti:

a) doklad o zápisu do živnostenského nebo obchodního rejstříku podle podmínek stanovených zákony země, ve které mají uchazeči své sídlo,

b) čitelná kopie oznámení o jmenování osoby (osob) oprávněné (oprávněných) zastupovat uchazeče při uzavírání smluv, pokud již nebude součástí výše uvedeného dokumentu.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Uchazeči musí mít dostatečnou ekonomickou a finanční způsobilost, která jim umožní provést zakázku v souladu s ustanoveními smlouvy s ohledem na hodnotu a rozsah. Pokud má Účetní dvůr na základě podaných informací pochybnosti týkající se finanční způsobilosti uchazečů nebo se později prokáže, že zjevně nedostačuje k plnění smlouvy, může být nabídka vyloučena, aniž by uchazeči měli nárok na nějakou finanční náhradu.

S nabídkou je třeba předložit čestné prohlášení týkající se kritérií pro vyloučení a výběr (příloha 3 výzvy k podání nabídky – formulář č. 5), opatřené datem a řádně podepsané zplnomocněným zástupcem uchazeče. Od uchazečů, kterým může být zadání zakázky navrženo, musí být vyžádány následující dokumenty týkající se hospodářské a finanční způsobilosti:

a) výkaz celkového obratu a konkrétního obratu týkajícího se služeb, které jsou zahrnuty v této výzvě k podání nabídek (statutární audit) a které byly realizovány během uplynulých 3 finančních roků, za které již byla vyhotovena účetní závěrka;

b) auditované účetní výkazy (bilanční výkazy a výkazy zisků a ztrát) za alespoň uplynulé 3 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka, nebo obdobná dokumentace (např. v případě, že obchodní právo v zemi, v níž má uchazeč sídlo, zveřejnění bilančních výkazů neukládá).

c) doklad o příslušném pojištění odpovědnosti při výkonu podnikání.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Ve vztahu k zakázce, která je předmětem této výzvy k účasti v nabídkovém řízení, Účetní dvůr požaduje, aby uchazeči disponovali následující minimální úrovní ekonomické a finanční způsobilosti:

a) průměrný roční obrat v oblasti statutárního auditu účetnictví za poslední 3 finanční roky, za které již byla vyhotovena účetní závěrka, musí být alespoň ve výši 150 000 EUR.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Uchazeči musí mít dostatečnou technickou a odbornou způsobilost, která jim umožní provést zakázku v souladu s ustanoveními smlouvy s ohledem na hodnotu a rozsah. Pokud bude mít Účetní dvůr na základě podaných informací vážné pochybnosti týkající se technické a odborné způsobilosti uchazečů nebo jestliže tato způsobilost bude zjevně nedostatečná k provedení zakázky, může být nabídka vyloučena, aniž by uchazeč měl nárok na jakoukoliv finanční náhradu.

S nabídkou je třeba předložit čestné prohlášení týkající se kritérií pro vyloučení a výběr (příloha 3 výzvy k podání nabídky – formulář č. 5), opatřené datem a řádně podepsané zplnomocněným zástupcem uchazeče.

Spolu s nabídkou musí být předloženy následující dokumenty ohledně technické a odborné způsobilosti:

a) kopie oprávnění provádět statutární audity účetnictví vydaného příslušným úřadem členského státu, ve které má uchazeč sídlo;

b) seznam nejméně 5 relevantních zakázek/projektů provedených v posledních 3 letech spočívajících v provedení statutárních auditů účetnictví, který doloží alespoň 3 roky praxe v odvětví auditu (statutární audit účetnictví a audit systémů vnitřní kontroly (včetně IT a bezpečnosti IT)). Alespoň jedna ze zakázek / jeden z projektů musí souviset se statutárními audity účetnictví prováděnými pro národní nebo mezinárodní veřejný orgán;

c) popis balíků CAATS nebo podobných IT aplikací pro podporu procesu auditu;

d) popis postupů v rámci řízení jakosti a zabezpečení jakosti v rámci zajišťování statutárních auditů účetnictví;

e) prohlášení a popis zavedených opatření pro zajištění ochrany osobních údajů s cílem prokázat soulad s nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2018/1725.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

a) Uchazeč musí být řádně oprávněn poskytovat statutární audity účetnictví;

b) uchazeč musí mít alespoň 3 roky prokazatelné praxe v oblasti statutárních auditů účetnictví a auditu systémů vnitřní kontroly (včetně IT a bezpečnosti IT);

c) uchazeč v posledních 3 letech provedl alespoň 5 (pět) podobných zakázek/projektů (podobných z hlediska rozsahu „statutárního auditu“);

d) alespoň jedna ze zakázek / jeden z projektů musí souviset se statutárními audity účetnictví prováděnými pro národní nebo mezinárodní veřejný orgán;

e) uchazeč musí mít k dispozici aplikace IT podporující proces auditu (CAATS nebo jinou aplikaci);

f) uchazeč musí mít zavedeny postupy pro řízení a zabezpečení jakosti v případě zajišťování statutárních auditů účetnictví;

g) uchazeč musí mít zavedena opatření pro zajištění ochrany osobních údajů, která doloží soulad s nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2018/1725.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

V souladu s čl. 41 odst. 1 rozhodnutí Evropského účetního dvora č. 2/2019 ze dne 24. ledna 2019, kterým se stanoví vnitřní pravidla pro plnění rozpočtu, nebude současný externí auditor (zhotovitel zakázky na služby č. SG 276 „Poskytování služeb externího auditu pro Evropský účetní dvůr“) oprávněn účastnit se tohoto výběrového řízení. V souladu s čl. 41 odst. 2 výše uvedeného rozhodnutí nemůže mít uchazeč, kterému byla zadána zakázka na služby externího auditu (předmět tohoto výběrového řízení), žádné jiné obchodní vztahy s Účetním dvorem po celou dobu trvání zakázky na služby. Uchazeč, kterému bude zadána zakázka na služby externího auditu, musí být plně nezávislý na Účetním dvoru. Kromě toho auditoři, kteří budou provádět externí audit, nesmí mít skutečný nebo zjevný střet zájmů.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 31/03/2021
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 01/04/2021
Místní čas: 11:00
Místo:

Evropský účetní dvůr, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUCEMBURSKO.

Otevírání nabídek se může konat on-line za použití platformy Microsoft Teams. V tomto případě bude uchazečům včas zaslán odkaz formou odpovědi na jejich e-mail s registrací účasti.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek se může účastnit nanejvýš 1 zástupce každého uchazeče. Z organizačních a bezpečnostních důvodů musí uchazeč zaslat celé jméno a státní příslušnost zástupců alespoň dva pracovní dny předem na adresu: eca-procurement.service@eca.europa.eu

Od zástupců bude požadováno předložení potvrzení o podání nabídky ze systému pro elektronické podávání nabídek a podepsání prezenční listiny.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.3)Další informace:

Veškeré další informace včetně informací uvedených výše budou dostupné pouze na platformě pro elektronické zadávací řízení („e-tendering“) (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7788), proto doporučujeme uchazečům, aby ji pravidelně navštěvovali, protože tam budou přidávány nové informace kdykoli až do uzávěrky lhůty pro podání nabídek.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
PSČ: 67001
Země: Francie
Tel.: +33 388172313
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podání odvolání k Tribunálu Evropské unie do dvou měsíců od oznámení žalobce o úspěšnosti nebo neúspěšnosti jeho nabídky, nebo pokud tak neučiní, ke dni, kdy se o nich dozvěděl. Podání stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv ani nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Evropský účetní dvůr, Service des appels d'offres et contrats
Poštovní adresa: 12, rue Alcide De Gasperi
Obec: Luxembourg
PSČ: L-1615
Země: Lucembursko
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Tel.: +352 4398-47157
Internetová adresa: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
29/01/2021