TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 68039-2021

10/02/2021    S28

Luxembourg-Luxembourg: Levering af eksterne revisionstjenester til Den Europæiske Revisionsret

2021/S 028-068039

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret
Postadresse: 12, rue Alcide De Gasperi
By: Luxembourg
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Postnummer: L-1615
Land: Luxembourg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47157
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.eca.europa.eu
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7788
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7788
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af eksterne revisionstjenester til Den Europæiske Revisionsret

Sagsnr.: AO 758
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79210000 Regnskabs- og revisionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dette udbud sigter mod at tildele en tjenesteydelseskontrakt vedrørende levering af eksterne revisionstjenester til Den Europæiske Revisionsret: revision af Revisionsrettens årsregnskaber for følgende år: 2021-2025 og undersøgelse af visse tilfældigt udvalgte stikprøver af transaktioner foretaget af Retten.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 375 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79212300 Tjenesteydelser i forbindelse med pligtrevision
79212000 Revisionsvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: LU LUXEMBOURG
Hovedudførelsessted:

Luxembourg.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Formålet med kontrakten er revision af Rettens årsregnskaber for følgende år: 2021-2025 og undersøgelse af visse tilfældigt udvalgte stikprøver af transaktioner foretaget af Retten.

Kontrahenten skal undersøge rigtigheden og rimeligheden af Revisionsrettens årsregnskaber og undersøge, om de ressourcer, der er afsat til Retten, er blevet anvendt til deres tilsigtede formål og i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk forvaltning, og at de indførte kontrolprocedurer giver de nødvendige garantier for, at de finansielle transaktioner er i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser, såsom:

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (i det følgende benævnt »budgettet«) og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 som ændret i fremtiden (i det følgende benævnt »FF«, finansforordningen)

• Den Europæiske Revisionsrets afgørelse nr. 2-2019 af 24. januar 2019 om de interne regler for gennemførelsen af budgettet

• Revisionen skal foretages i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 375 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 60
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

Den Europæiske Unions almindelige budget.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en af situationerne beskrevet i artikel 136 og 141 i finansforordningen, vil blive udelukket fra deltagelse i dette offentlige udbud og vil ikke blive tildelt kontrakten.

Tilbudsgivere skal juridisk være i stand til at udføre den tjenesteydelseskontrakt, de ansøger om. En tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant, skal vedlægges buddet. Følgende dokumenter med hensyn til juridisk kapacitet kræves fra de tilbudsgivere, som det måtte foreslås at tildele kontrakten:

(a) bevis for optagelse i erhvervs- eller handelsregisteret i overensstemmelse med lovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret

(b) en læselig kopi af bekendtgørelsen om udpegning af de(n) person(er), der er bemyndiget til at repræsentere tilbudsgiveren ved indgåelse af kontrakter, hvis den ikke indgår i ovennævnte dokument.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal have den fornødne økonomiske og finansielle kapacitet til at udføre kontrakten i overensstemmelse med kontraktbestemmelserne og under hensyntagen til dens værdi og omfang. Hvis Revisionsretten, henset til de af tilbudsgiveren fremlagte oplysninger, er alvorligt i tvivl om vedkommendes finansielle kapacitet, eller hvis denne er klart utilstrækkelig til at udføre kontrakten, kan buddet blive afvist, uden at tilbudsgiveren af den grund kan gøre krav på økonomisk kompensation.

En tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant, skal vedlægges buddet. Følgende dokumenter med hensyn til økonomisk og finansiel kapacitet kræves fra de tilbudsgivere, som det måtte foreslås at tildele kontrakten:

(a) en erklæring om den samlede omsætning og specifik omsætning vedrørende tjenesteydelserne omfattet af dette udbud (lovpligtig revision), udført i løbet af de seneste tre afsluttede regnskabsår

(b) reviderede regnskabsopgørelser (balancer og resultatopgørelser) for mindst de seneste tre afsluttede regnskabsår eller tilsvarende dokumentation (f.eks. i tilfælde, hvor offentliggørelse af balancer ikke er pligtig i henhold til selskabslovgivningen i det land, hvor tilbudsgiveren er etableret)

(c) Bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Med hensyn til kontrakten, der er genstand for denne opfordring til afgivelse af bud, kræver Revisionsretten af tilbudsgiverne, at de har følgende økonomiske og finansielle minimumskapacitet:

(a) den gennemsnitlige årlige omsætning inden for lovpligtig revision af regnskaber skal være mindst 150 000 EUR for de seneste tre afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgivere skal have den nødvendige tekniske og faglige kapacitet til at udføre kontrakten i overensstemmelse med bestemmelserne i kontrakten og under hensyntagen til dens værdi og omfang. Hvis Revisionsretten, henset til de af tilbudsgiveren fremlagte oplysninger, er alvorligt i tvivl om tilbudsgiverens tekniske og faglige kapacitet, eller hvis denne er klart utilstrækkelig til at udføre kontrakten, kan buddet blive afvist, uden at tilbudsgiveren af den grund kan gøre krav på økonomisk kompensation.

En tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterier (bilag 3 til opfordringen til at afgive bud — skema 5), behørigt dateret og underskrevet af tilbudsgiverens bemyndigede repræsentant, skal vedlægges buddet.

Følgende dokumenter vedrørende teknisk og faglig kapacitet skal vedlægges buddet:

(a) kopi af tilladelsen til at udføre lovpligtig revision af regnskaber udstedt af den relevante myndighed i den medlemsstat, hvor tilbudsgiveren er etableret.

(b) en liste med mindst fem relevante kontrakter/projekter udført inden for de seneste tre år vedrørende lovpligtig revision af regnskaber, med dokumentation for mindst tre års erfaring på revisionsområdet (lovpligtig revision af regnskaber og med revision af interne kontrolsystemer (inklusive IT og IT-sikkerhed)). Mindst én kontrakt/ét projekt skal vedrøre lovpligtig revision af regnskaber, der er udført for et nationalt eller internationalt offentligt organ.

(c) en beskrivelse af CAATS-pakker eller andre IT-applikationer, der understøtter revisionsprocessen.

(d) en beskrivelse af kvalitetskontrol og kvalitetssikringsprocedurer for udførelse af lovpligtig revision af regnskaber.

(e) en erklæring og beskrivelse af eksisterende databeskyttelsesforanstaltninger til påvisning af overholdelse af databeskyttelsesforordningen (EU) 2018/1725.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(a) Tilbudsgiveren skal være behørigt bemyndiget til at udføre lovpligtig revision af regnskaber.

(b) Tilbudsgiveren skal have mindst tre års dokumenteret erfaring med lovpligtig revision af regnskaber og med revision af interne kontrolsystemer (herunder IT og IT-sikkerhed).

(c) Tilbudsgiveren skal inden for de seneste tre år have udført mindst fem (5) lignende kontrakter/projekter (svarende til omfanget »lovpligtig revision«).

(d) Mindst én kontrakt/ét projekt skal vedrøre lovpligtig revision af regnskaber, der er udført for et nationalt eller internationalt offentligt organ.

(e) Tilbudsgiveren skal råde over IT-programmer, der støtter revisionsprocessen (CAATS eller andre).

(f) Tilbudsgiveren skal have implementeret procedurer for kvalitetskontrol og kvalitetssikring i forbindelse med leveringen af lovpligtig revision af regnskaber.

(g) Tilbudsgiveren skal have eksisterende databeskyttelsesforanstaltninger til påvisning af overholdelse af databeskyttelsesforordningen (EU) 2018/1725.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I overensstemmelse med artikel 41.1 i Den Europæiske Revisionsrets afgørelse nr. 2-2019 af 24. januar 2019 om de interne regler for gennemførelsen af budgettet vil den nuværende eksterne revisor (kontrahenten for tjenesteydelseskontrakt nr. SG 276 »Levering af eksterne revisionstjenester til Den Europæiske Revisionsret«) ikke få tilladelse til at deltage i denne udbudsprocedure. I overensstemmelse med artikel 41.2 i ovennævnte afgørelse og for at undgå interessekonflikter kan tilbudsgiveren, der har fået tildelt kontrakten om eksterne revisionstjenester (med forbehold for nærværende udbudsprocedure), ikke have andre kommercielle forbindelser med Revisionsretten i hele tjenesteydelseskontraktens løbetid. Den tilbudsgiver, der tildeles kontrakten vedrørende eksterne revisionstjenester, skal være fuldstændig uafhængig af Revisionsretten. Desuden må de revisorer, der skal udføre den eksterne revision, hverken have en reel eller tilsyneladende interessekonflikt.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 31/03/2021
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 01/04/2021
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Den Europæiske Revisionsret, 12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBOURG.

Dette møde kan finde sted online ved hjælp af Microsoft Teams-platformen. I så fald vil der leveres et link til tilbudsgiverne i god tid som svar på Deres e-mail-registrering med henblik på deltagelse.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst én repræsentant pr. tilbudsgiver må overvære åbningen. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge det fulde navn på repræsentanterne og deres nationalitet mindst to arbejdsdage i forvejen til eca-procurement.service@eca.europa.eu.

Repræsentanterne skal fremlægge den indsendelseskvittering, der genereres af eSubmission, og underskrive en deltagerformular.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:

Alle yderligere oplysninger, inklusive ovennævnte, vil kun være tilgængelige på »e-tendering«-webstedet (https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7788), hvorfor tilbudsgivere opfordres til at besøge webstedet regelmæssigt, da yderligere information kan blive tilføjet når som helst op til fristen for afgivelse af bud.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Ombudsmand
By: Strasbourg
Postnummer: 67001
Land: Frankrig
Telefon: +33 388172313
Internetadresse: http://ombudsman.europa.eu/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage til Den Europæiske Unions Ret senest to måneder efter underretningen af klageren om resultatet af vedkommendes bud eller, i mangel af underretning, efter den dag, hvor klageren blev bekendt med resultatet. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Den Europæiske Revisionsret, Service des appels d'offres et contrats
Postadresse: 12, rue Alcide De Gasperi
By: Luxembourg
Postnummer: L-1615
Land: Luxembourg
E-mail: eca-procurement.service@eca.europa.eu
Telefon: +352 4398-47157
Internetadresse: http://www.eca.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
29/01/2021