С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Услуги - 68538-2016

Компактен изглед

01/03/2016    S42

Бeлгия-Брюксел: Разни изследвания

2016/S 042-068538

Обявление за предварителна информация

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейска комисия, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology
Пощенски адрес: avenue de Beaulieu 25
Град: Brussels
Пощенски код: 1049
Държава: Белгия
Лице за контакт: Вж. точка II.8 в раздел II.Б.

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : https://ec.europa.eu/digital-agenda/

Адрес на профила на купувача: http://ec.europa.eu/dgs/connect/

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Друго: Съобщителни мрежи, съдържание и технологии.
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ.Б: Обект на поръчката (Доставки или услуги)

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Разни изследвания.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 79310000 Услуги по проучване на пазари, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Интегриране на интелигентни системи и интелигентни обекти: как да се прекоси долината на смъртта и да се премине „ускорено“ към производството в Европа? — SMART 2016/0004.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на настоящото проучване е да се създаде задълбочено разбиране за водещите елементи, предизвикателствата и препятствията, които оказват влияние върху трансфера на интелигентните системи от лабораторията до пазара. Впоследствие то ще идентифицира и концептуализира решения, които могат да избегнат препятствията по пътя към излизането на пазара на тези технологии в полето на интелигентните системи и на интелигентните обекти, най-вече чрез изследване на резултатите от проектите на РП7 в тази област. Анализът ще покрие цялата верига на стойността на нововъведенията от разработването на технологията до производството и пускането на пазара. Накрая проучването ще отправи конкретни препоръки за европейските политики и програми в тези области, особено за „Хоризонт 2020“, за да се улесни комерсиализирането, да се превъзмогнат препятствията пред приемането на пазара и в крайна сметка нововъведенията да се представят в стойностна форма.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 790 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, A4.

Електронна поща: cnect-a4@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Преглед на насоките за значителна пазарна сила (SMP) – SMART 2016/0015.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Основната цел на проучването е да се събере информация относно разработките на съответната юриспруденция и принципите на закона за конкуренция относно оценяването на влиянието, като се обръща особено внимание на прилагането в сектора на електронните съобщения, както и практиката от член 7 за значителна пазарна сила. Проучването също така ще зададе въпроси относно ролята на текущите насоки за SMP в работата на националните регулаторни органи и ще оцени дали и как насоките са допринесли за осигуряването на хармонизиран подход в Съюза. Това ще подкрепи оценката на Комисията относно начина за актуализиране на насоките. Оценяването ще допринесе за преимуществото за осигуряване на последователност в прилагането на Рамковата директива на ЕС по отношение на пазарната регулация чрез предоставяне на актуализирани и актуални насоки на националните органи.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 790 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари, 73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: : ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, B3.

Електронна поща: cnect-b3@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Проучване за предоставяне на спектър в ЕС – SMART 2016/0019.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на това проучване е да се подпомогнат усилията на Комисията за разработване на политика по отношение на създаването на истински единен пазар за електронни съобщения чрез задълбочена технологично-икономическа оценка на процеса и условията, при които е предоставен радиочестотният спектър за безжична широколентова връзка от държавите-членки, както и оценка на въздействието, което различните условия на назначенията, произлизащи от липсата на хармонизация в ЕС, имат върху разполагането на високоскоростни широколентови мрежи и върху предоставянето на висококачествени и конкурентоспособни услуги за електронни съобщения в рамките на ЕС. Проучването трябва да идентифицира условията за предоставяне на спектър, които имат най-голямо въздействие върху бизнес решенията относно разполагане на мрежи и предоставяне на висококачествени услуги и да фокусира анализа си върху тях.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 790 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: : ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, B4.

Електронна поща: cnect-b4@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Анализ на информационната асиметрия в онлайн платформите – SMART 2016/0036.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
— Събиране на доказателство за информационната асиметрия на платформите (разпространение и практики), най-вече относно това дали може да се стигне до морален риск и неблагоприятен избор от събирането на данни и употребата им от онлайн платформи.
— Събиране на доказателства за въздействието на информационната асиметрия върху практиките в областта на правомощията за договаряне между платформите и доставчиците в пазара.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 790 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: : ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, F1.

Електронна поща: cnect-f1@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Широколентово покритие в Европа – SMART 2016/0043.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Основната цел на проучването е да се следят разполаганията на мрежи за широколентов достъп, т.е. да се измери покритието на домакинствата от различни стационарни и безжични широколентови технологии, като се отдели специално внимание на технологиите за достъп от следващо поколение. Технологиите ще включват DSL, VDSL, FTTP, кабелен модем, стационарен безжичен достъп, сателитни и мобилни безжични технологии. На регионално ниво трябва да се разглеждат както цялостното покритие, така и покритието в провинцията. Проучването трябва също да разгледа обхващането на различните скорости на широколентовите мрежи. Договорът ще подлежи на подновяване за 3 години.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 790 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: : ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, F4.

Електронна поща: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Цени за стационарни широколентови услуги в Европа – SMART 2016/0044.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 10: Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Целта на проучването е да се следи цената на дребно за фиксирани широколентови предложения за потребителите. Европейската комисия ще използва това проучване, за да прецени дали регулирането на отрасъла и развитието на пазара се трансформират в по-широк избор на технологии, повече услуги и по-добри цени за европейските потребители, както и за да сравни ценовите равнища между държавите членки и трети държави. Изследването трябва да проучи цената на дребно на стационарните технологии за достъп, включително xDSL, кабелен модем, оптичен, сателитен и стационарен безжичен достъп. Цената на дребно на мобилните широколентови продукти по принцип не се включва в настоящото проучване. Договорът ще подлежи на подновяване за 3 години.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 790 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

79310000 Услуги по проучване на пазари

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: : ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, F4.

Електронна поща: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Сравнителна оценка на електронното управление 2016 – доклад – SMART 2016/0050.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Подробен анализ на събраните данни в сравнителната оценка на електронното управление през 2016 г. и изготвяне на информационен доклад и доклад със задълбочени прегледи.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 790 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: : ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, F4.

Електронна поща: cnect-f4@ec.europa.eu

II.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Преглед на достъпа до пазара и до промоционални дейности на „Творческа Европа“ – SMART 2016/0067.
II.2)Вид на поръчката и място на доставката или място на предоставяне на услугите
Категория услуга № 11: Консултантски услуги по управление [6] и свързани с тях услуги
II.3)Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение : не
II.4)Кратко описание на същността и количеството или стойността на доставките или услугите:
Прегледът на достъпа до пазара и до промоционални дейности на „Творческа Европа“ – SMART 2016/0067 има 3 основни цели. Първо, той трябва да предостави документирано обучение, в отсъствието на предишни проучвания относно схемата за подпомагане „Достъп до пазара“ в рамките на подпрограма MEDIA на „Творческа Европа“. Второ, той трябва да оцени текущо изпълняваните дейности по схемата „Достъп до пазара“ и свързването с дейностите по услугите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), за да се избегнат застъпвания. Трето, проучването трябва да идентифицира работните опции за подобрения, които ще служат за основа за размисъл за бъдещето на схемата за подпомагане след 2017 г.
Обща сума на поръчките, които ще бъдат стартирани по категории 10 и 11: 790 000 EUR.

Обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.5)Oбщ терминологичен речник (CPV)

73210000 Консултантски услуги, свързани с научни изследвания, 79419000 Консултантски услуги, свързани с оценяване

II.6)Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане
II.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.8)Допълнителна информация:
Отговорно звено: : ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“, G6.

Електронна поща: cnect-g6@ec.europa.eu

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
III.2)Условия за участие
III.2.1)Информация относно запазени поръчки

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да

Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите: http://ec.europa.eu/digital-agenda/

VI.2)Допълнителна информация:
VI.3)Информация относно общата нормативна рамка
VI.4)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18.2.2016