Доставки - 68539-2016

Компактен изглед

01/03/2016    S42    Европейски парламент - Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

Фpaнция-Страсбург: Доставка на електричество за сградите на Европейския парламент в Страсбург

2016/S 042-068539

Обявление за поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67070
Държава: Франция
На вниманието на: unité des contrats et marchés publics
Адрес за електронна поща: INLO.AO-str@ep.europa.eu

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://europarl.europa.eu

Електронен достъп до информация: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67070
Държава: Франция
Адрес за електронна поща: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Интернет адрес: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1266

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67070
Държава: Франция
Лице за контакт: unité des contrats et marchés publics
На вниманието на: bureau SDM G03033

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на електричество за сградите на Европейския парламент в Страсбург.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите: Страсбург, Франция.

код NUTS FR421

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
Рамково споразумение с няколко оператора
максимален брой на участниците в предвиденото рамково споразумение: 99

Срок на действие на рамковото споразумение

Продължителност в месеци: 42
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Доставка на електричество, което се произвежда от изцяло възобновяеми източници, за сградите на Европейския парламент в Страсбург.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

09310000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 42 (считано от датата на възлагане на поръчката)

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
Не е приложимо.
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Вж. рамковия проектодоговор.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
вж. спецификациите.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: вж. спецификациите.
III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: оферентите трябва да предоставят доказателство, че притежават всички необходими разрешения съгласно разпоредбите на Указ № 2011-1457 от 7.11.2011 г. относно упълномощаване за закупуване на електроенергия за повторна продажба и всички налични или бъдещи правни текстове, свързани с това.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
оферентите трябва да предоставят доказателство, че притежават всички необходими разрешения съгласно разпоредбите на Указ № 2011-1457 от 7.11.2011 г. относно упълномощаване за закупуване на електроенергия за повторна продажба и всички налични или бъдещи правни текстове, свързани с това.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Открита
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг: не
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
06A70/2015/M084.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Платими документи: не
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
4.4.2016
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите
Дата: 11.4.2016 - 10:00

Място:

Европейски парламент, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman, 67070 Strasbourg, ФРАНЦИЯ.

Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да

Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне: Вие можете също да присъствате на това откриване в сграда Winston Churchill от 10:00 ч. Може да присъства до 1 представител за всеки оферент. За да бъде изготвен пропуск, моля, изпратете 2 работни дни преди откриването по електронна поща (INLO.AO-STR@ep.europa.eu) името на Вашето дружество и името, длъжността, номера на личната карта и датата на раждане на Вашия представител. Вашият представител трябва да носи валиден документ за самоличност.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Многостранен рамков договор с повторно откриване на конкурс:
многостранен рамков договор: в случай на възлагане на поръчка, рамков договор с крайна дата 31.12.2017 г. и възможност за удължаване до 24 месеца, ще бъде подписан с всеки оферент, който отговаря на критериите за изключване и подбор и докаже, че притежава всички необходими разрешения в съответствие с Указ № 2011-1457 от 7.11.2011 г. относно упълномощаване за закупуване на електроенергия за повторна продажба и всички налични или бъдещи правни текстове, свързани с това.
Повторно откриване на конкурс: за специфична поръчка, всички икономически оператори, които са подписали рамков договор с Европейския парламент, ще бъдат поканени да направят ценова оферта, която да бъде оценена на базата на критериите за възлагане, които са описани в точка 6 от административните клаузи. В края на този етап ще бъде подписан специфичен договор за доставки, с продължителност от 18 месеца, с изпълнителя, който е подал най-ниската ценова оферта. Европейският парламент може да открие наново конкурса, за да подпише втори договор за специфични доставки с продължителност до 24 месеца.
Процедури за връщане към механизма ARENH (Регулиран достъп до активна ядрена електроенергия):
В контекста на 100 % пазарна цена, Европейският парламент си запазва възможността да се върне към ARENH. Където е приложимо, опцията трябва да се използва не по-късно от 31 октомври от предпоследната година (N-1), за да може да бъде приложим на 1 януари на година N.
Връщането към механизма ARENH ще бъде удостоверено от Европейския парламент чрез изпращане на регистрирано писмо на изпълнителя:
— инструкции за услуги за потвърждаване на връщането към механизма ARENH,
— инструкции за услуги за определяне на най-ниска цена за препродаване на блока, който е заменен от ARENH.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
VI.4.2)Подаване на жалби
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
18.2.2016